Tobago Cays

Tobago Cays är några små öar innanför ett korallrev mitt i Grenadinerna. Vi hade hört att det skulle vara fint här med bra snorkling på revet. Som på andra populära ställen är det mycket båtar och vi har turen att få en boj vid sköldpaddsreservatet på Baradal.

Tobago Cays are a few small islands behind a coral reef in the middle of the Grenadines. We had heard that it would be nice here with good snorkeling on the reef. As in other popular places, there are many boats and we are lucky enough to get a buoy at the turtle reserve at Baradal.

I känsliga områden lägger man ut bojar som man ska förtöja i. Man gör det för att bottenvegetationen inte ska skadas av ankring. Det går dessutom att få plats med fler båtar eftersom varje båt inte behöver lika stort område att röra sig över med vinden. Bojen har ett rep nästan rakt ner till en stor betongklump på botten. Ankaret behöver en kedja som är 3-5 ggr så lång som djupet vilket gör att båten kan flytta sig mer i sidled när vinden ändrar riktning och behöver mer tom plats mellan båtarna.

In sensitive areas, they place buoys to moor at. This is done to protect the bottom vegetation from beeing damaged by the anchors. It is also possible to accommodate more boats as each boat does not need the same area to move with the wind. The buoy has a rope almost straight down to a large concrete block on the bottom. The anchor needs a chain that is about 3-5 times as long as the depth, which allows the boat to move more laterally as the wind changes direction and needs more empty space between the boats.

Nackdelen med bojar så här tätt är att det blir väldigt tätt mellan båtarna och en del av lugnet som vi söker med seglingen försvinner, det blir mer som att ligga i en marina. Å andra sidan blir det mer inkomst till boat boys så att de kan livnära sig på det.

The disadvantage of buoys so tight is that it becomes very tight between the boats and some of the calm we seek with the sailing disappears, it becomes more like beeing in a marina. On the other hand, there is more income for boat boys so they can live on it.

Vår boj låg precis vid stranden på Baradal som är reservat för sköldpaddor, så det var många sköldpaddor i vattnet runt båten. Man ser dem komma upp och hämta luft då och då. När vi snorklade såg vi hur de betade från bottnen. Ligger man bara stilla i vattnet och råkar vara där de ska upp och andas, så verkar de inte vara rädda och stiger upp nära dig.

Our buoy was right on the beach at Baradal, which is reserved for turtles, so there were many turtles in the water around the boat. You see them come up and catch air every now and then. As we snorkeled we saw how they grazed from the bottom. If you just lie still in the water and happen to be where they are going to get up and breathe, then they do not seem to be afraid and rise up close.

Det är många Boat boys som jobbar här, de far omkring i sina små öppna båtar med området kring Union Island som arbetsplats. De hjälper till med angöring till bojarna, säljer fisk, bröd, banankaka, fisk, hummer, BBQ på stranden, hämtar sopor och som taxibåt. De som arbetar i Tobago Cays var trevliga mot oss, naturligtvis fick vi flera besök dagligen men de åkte vidare till nästa båt när vi sa att vi inte behövde det de sålde. Om vi visste att vi behövde nya baguetter nästa morgon, då var det bara att säga till Mr Quality Man dagen innan så kom han med färska baguetter nästa morgon.

There are many Boat boys working here, they go around in their small open boats with the area around Union Island as a workplace. They help with the buoys, sell fish, bread, banana cake, fish, lobster, BBQ on the beach, pick up garbage and as a taxi boat. The people working in Tobago Cays were nice to us, of course we got several visits daily but they went on to the next boat when we said we didn’t need what they were selling. If we knew we needed new baguettes the next morning, then it was only to tell Mr Quality Man the day before and he brought us fresh baguettes the next morning.

Alla boat boys har ett smeknamn som de målat på sin båt, ex.vis Mr Quality Man, Makefriend, Desperado, Captain Nemo, Dr 8 och många fler.

All boat boys have a nickname they painted on their boat, eg Mr Quality Man, Makefriend, Desperado, Captain Nemo, Dr 8 and many more.

Vi tog jollen till Jamesby, en liten ö med en fin sandstrand, och där såg vi en leguan som satt och nickade i ett träd och en liten eremitkräfta som sprang omkring i sitt lånade favoritskal.

We took the dinghy to Jamesby, a small island with a fine sandy beach, and there we saw an iguana sitting and nodding in a tree and a small hermit crab running around in its borrowed favorite shell.

Vi såg öven stora högar med skal från Conch-snäckan, på håll såg det ut som uppspolade stenar. Conch är populärt att servera på restaurangerna i Karibien. Vi har sett det på menyerna och nu vet vi vad det är och hur de ser ut. För att ta ut det man äter, gör man ett hål nästan längst upp i toppen av skalet. Så alla Conch-snäckor med detta hål i har blivit mat. Vi har sett de här snäckhögarna på många platser, så det äts stora mängder Conch, sälva har vi inte smakat än.

We also saw large piles of shells from the Conch seashell, in some places it looked like coiled stones. Conch is popular for serving in Caribbean restaurants. We’ve seen it on the menus and now we know what it is and what it looks like. To take out what you eat, you make a hole almost at the top of the shell. So all the Conch shells with this hole in have become food. We have seen these piles in many places, so there are large amounts of Conch eaten, however we have not yet tasted it.

När vi kom hit blåste det inte så mycket och det gjorde att vattnet var klart med över 10 m sikt på de flesta håll. Vi hade hört att det skulle finns några bojar ute på revet där man kan förtöja sin jolle när man ska snorkla. Vi hittade en boj vid en kanal ut genom revet. Vi fick simma några hundra meter innan vi kom till slutet av rännan och den började bli djupare och man kunde se hur botten försvann nedåt och vattnet blir mörkblått. Här mötte vi ett litet stim med STORA baracudor och ser verkligen ut som att man inte vill komma nära dem. Vi kom inte längre än så… Tyvärr ser stora delar av revet rätt livlöst ut så jag misstänker att det mesta är mer eller mindre dött.

When we got here it didn’t blow much and it made the water clear with over 10 m visibility in most places. We had heard that there would be some buoys out on the reef where you can moor your dinghy while snorkeling. We found a buoy in a canal out through the reef. We had to swim a few hundred meters before we reached the end of the channel where it started to get deeper and you could see how the bottom disappeared down and the water turned dark blue. Here we met a small crowd of BIG baracudas and really look like you do not want to come close to them. We didn’t come any further than that … Unfortunately, large parts of the reef look pretty lifeless, so I suspect that most of them are more or less dead.

Första kvällen vi kom hit, åt vi grillad hummer på solskensrestaurangen som finns på ön Petit Bateau. Vi fick en stor grillad hummer som serverades med typiska tillbehör (en ris med grönsaker, gratinerad potatis, grillad banan och coleslew-sallad). Vinglas och vitt vin hade vi tagit med oss från båten

The first night we came here, we ate grilled lobster at the Sunshine Restaurant which is located on the island of Petit Bateau. We got a large grilled lobster which was served with typical accessories (a rice with vegetables, grilled potatoes, grilled banana and coleslew salad). We brought the wine glasses and white wine from the boat.