Using PredictWind

We have had a standard subscription with PredictWind since we started our long-distance sailing. You need such a subscription to be able to download GRIB files via IridiumGo. You also get a tracking page and are allowed to download route suggestions. In this article, I write about how we used PredictWind and what we learned from it.

Vi har haft ett standard-abonnemang hos PredictWind sen vi började vår långsegling. Det behövs ett sånt abonnemang för att kunna hämta GRIB-filer via IridiumGo. Man får även en tracking-sida och ges möjlighet hämta ruttförslag. I den här artikeln skriver jag om hur vi använde PredictWind och vad vi lärt oss från det.

Med hjälp av en IPad och IridiumGo, hämtade vi GRIB-filer från PredictWind två gånger varje dag. Jag tycker att det tog onödigt lång tid eftersom att nedladdningen stannade efter 20-40 kB och sen tog det ca 5 min innan den kom igång igen. Detta hände fast IridiumGo rapporterade full signalstyrka hela tiden.

Varje morgon laddade jag ned ett ruttförlsag och en mer detaljerad prognos för ett mindre område kring där vi skulle vara de närmaste 3-4 dagarna. På kvällen hämtade jag en ny detaljerad prognos för närområdet samt en översikt över ett större område för 7 dagar. Det hade varit bra att kunna visa detaljprognosen även sen jag hade hämtat den översiktliga prognosen.

Using an iPad and IridiumGo, we downloaded GRIB files from PredictWind two times every day. I think it took an unnecessarily long time since the download stopped after 20-40 kB and then it took about 5 minutes before it started again. This happened even though IridiumGo reported full signal strength all the time.

Every morning I downloaded a route suggestion as well and a more detailed forecast for a smaller area around where we would be the next 3-4 days. In the evening, I fetched a new detailed forecast for the local area and a an less detailed forecast for a larger area for the comming 7 days. It would have been good to be able to show the detailed forecast even after I had downloaded the overview forecast.

GRIB-files PredictWind

PredictWind levererar väderprognosen för GRIB-offshore i flera olika GRIB-filer. Det finns en uppsättning filer med 5 km detaljnivå och en annan för 10 km. Det finns även ännu bättre upplösning på GRIB-filer inom vissa områden, men det är inte praktiskt möjligt att hämta dessa med IridiumGo. Inom 5- och 10 km grupperna finns följande filer. Det logiska filnamnet innehåller även uppgift om upplösningen.

PredictWind delivers the weather forecast for GRIB offshore in several different GRIB files. There is one set of files with 5 km detail level and another for 10 km. There is also even better resolution of GRIB files in some areas, but it is not practically possible to download these with IridiumGo. Within the 5- and 10 km groups are the following files. The logical file name also contains information about the resolution.

 • GFS Global .. km
 • ECMWF Global .. km
 • PWG Global .. km
 • PWE Global .. km
 • ECMWF Global Wave .. km
 • PWG Global Wave .. km
 • PWE Global Wave .. km

Beroende på vilken eller vilka vädermodeller och vilken väderinformation du väljer att ladda ned, så kommer du att ladda ned filer enligt tabellen nedan. Man kan se att GFS-modellen har samma information om vågor som PWG-modellen, medan PWE-modellen har en egen GRIB-fil för vågor.

Depending on the weather model or models and weather information you choose to download, you will download files according to the table below. You can see that the GFS model has the same information about waves as the PWG model, while the PWE model has its own GRIB file for waves.

Data/ModelGFSECMWFPWGPWE
WindGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
RainGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
CloudGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
TempGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
PressGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
CAPEGFS Global ECMWF Global GFS Global ECMWF Global
GUSTGFS Global ECMWF Global GFS Global ECMWF Global
WavePWG global Wave ECMWF Global Wave PWG global Wave PWE global Wave
GRIB files from PredictWind

Actual file names on a PC

Om man använder PredictWind Offshore för PC, kan man välja var de hämtade GRIB-filerna ska sparas. Då kan man läsa in dem i en annan GRIB-viewer som har bättre presentation än PredictWind. Om man öppnar den foldern, ser du alla GRIB-filer som du har laddat ned med PredictWind. När vi använde Offshore på IPad fanns inte den här inställningen.

If using the PredictWind Offshore app on a PC, you can choose where the downloaded files are stored. In that way you can use another GRIB-viewer with better presentation of weather data. If you open that folder, you will see all GRIB-files that have been downloaded. When using an IPad, this setting is not available.

Changing download location

Filnamnet innehåller information om vädermodell, område, väderdata etc. Nedan är 2 exempel på såna filnamn.

The filename contain information about weather model, area, data and so on. Below is 2 examples of such file names.

GFS_WRCTPaG_100k_10d_12h_61N_6S_16E_-84W_20200529_0115.grb
 • Model: GFS
 • Data: Wind, Rain, CAPE, Temperature, Pressure, Cloud, Gust
 • Resolution: 100 km
 • Length: 10 days
 • Interval: 12 hours
 • Area: 61N to 6S, 16E to 84W
 • Date when the data was calculated: 2020-05-29
 • Time when the data was calculated: 01:15 UTC
PWG_Wave_100k_10d_12h_61N_6S_16E_-84W_20200529_0055.grb
 • Model: PWG
 • Data: Wave
 • Resolution: 100 km
 • Length: 10 days
 • Interval: 12 hours
 • Area: 61N to 6S, 16E to 84W
 • Date when the data was calculated: 2020-05-29
 • Time when the data was calculated: 00:55 UTC

GRIB-File sizes

Hur mycket information blir det av de olika val man gör inför en nedladdning av GRIB-filer med PredictWind?

Hur mycket data det blir i filerna, beror på hur stort område, vilken upplösning, tidsintervall, hur länge och vilka olika väderdata du väljer. Filstorleken beror även av hur mycket väderinformationen varierar från en prognospunkt till en annan. Det innebär att om det inte förväntas någon nederbörd inom det valda området och den valda tiden, så kommer mängden regn-data nästan att vara noll.

I tabellerna nedan kan du se på ett ungefär hur mycket data det blir för de olika val som går att göra om du hämtar ett område som är 5 x 5 grader stort. Ökar du området till 10 x 10 grader, blir det ungefär 4 ggr så mycket data.

How much information will there be from the various choices you make before downloading GRIB files with PredictWind?

How much data there will be in the files, depends on how large the area is, what the resolution is, how often, how long and what different weather data you choose. The file size also depends on how much the weather information varies from one forecast point to another. This means that if no precipitation is expected within the selected area and the selected time, then the amount of rain data will be almost zero.

In the tables below you can see approximately how much data there will be for the different choices that can be made if you fetch an area that is 5 x 5 degrees large. If you increase the area to 10 x 10 degrees, there will be about 4 times as much data.

Data/Grid, Time5 km, 24 h5 km, 12 h5 km, 6 h5 km, 3 h
Wind0.85 1.9 4.28.7
Rain0.450.9 2.04.2
Cloud0.5 1.02.24.6
Temp0.5 1.0 2.24.6
Press0.8 1.6 3.57.4
CAPE0.8 1.6 3.57.4
Gust0.8 1.6 3.57.4
Wave1.4 2.3 5.110.6
Size of 5 km GRIB-data in kB for 1 day by different intervals
Data/Grid, Time10 km, 24 h10 km, 12 h10 km, 6 h10 km, 3 h
Wind0.35 0.71.42.9
Rain0.150.30.71.4
Cloud0.20.40.81.6
Temp0.2 0.40.81.6
Press0.3 0.61.22.5
CAPE0.43 0.61.22.5
Gust0.3 0.61.22.5
Wave0.4 0.81.73.6
Size of 10 km GRIB-data in kB for 1 day by different intervals

Weather routing

PredictWind Standard erbjuder tjänsten att få ett förslag på rutt med hänsyn till vind och vågor.

Innan man kan hämta ruttförslag behöver man lägga in båtens polar-diagram. Det är ett diagram som anger båtens maximala fart i olika vindstyrkor på alla bogar med olika segel. Detta är teoretiskt beräknade uppgifter och PredictWind har diagram för en hel del båtmodeller. Saknas det diagram för din båtmodell, går det att ladda upp ett eget polardiagram.

Under överfarten hämtade jag ett nytt ruttförslag med början i nuvarande position och till en position ungefär 450 M bort, i riktning mot slutmålet. Eftersom man inte gör detta i plottern, krävs lite manuellt arbete att hämta koordinater för slutpunkten samt när man väl har fått en föreslagen rutt, att lägga in den i plottern som en rutt att segla efter.

Innan du kan hämta ruttförslag, ska du ange hur fort båten seglar i förhållande till polardiagrammet. Jag angav att vi seglade 80% av polardiagrammets prestanda och det stämde på ett ungefär så länge vi slörade i lite hårdare vind. Vid lättare vind seglade vi 65% av maximal prestanda eftersom vi inte använde några lättvindssegel. För att att ha någon nytta av ruttförslaget, behöver du lära dig hur din båt seglar i förhållande till polardiagrammet under olika förhållanden.

Man ska även ange hur stora vågor man kan tänka sig att segla i och hur stark vinden får vara. Vår maxgräns är 25 knop och 3 m våghöjd. 25 knop medelvind innebär ofta att det blåser närmare 30 knop stor del av tiden och 3 m våghöjd innebär att vissa vågor kan vara uppåt 6 m.

PredictWind Standard offers the service to get a suggested route with regard to wind and waves.

Before you can fetch route suggestions, you need to enter the boat’s polar diagram. It is a diagram that shows the boat’s maximum speed in different wind strengths on all bows with different sails. This is theoretically calculated data and PredictWind has diagrams for a lot of boat models. If your boat model is missing, you can upload your own polar diagram.

During the crossing, I fetched a new route proposal starting in the current position and to a position approximately 450 M away, in the direction of the final destination. Since you do not do this in a navigation program, some manual work is required to retrieve coordinates for the end point and once you have received a suggested route, to put it in the chartplotter as a route to sail after.

Before downloading a route proposal, you must decide hoe fast the boat is sailing in relation to the polar diagram. I used 80% of the polar chart’s performance and that was true for about as long as we sailed in a little harder wind. At lighter winds we sailed 65% of maximum performance because we did not use any sails for light wind. To have any benefit from the route proposal, you need to learn how your boat sails in relation to the polar diagram under different conditions.

You must also state how big waves you want to sail in and how strong the wind can be. Our maximum limit is 25 knots of wind and 3 m wave height. 25 knots average wind often means that it blows closer to 30 knots most of the time and 3 m wave height means that some waves can be around 6 m.

Detta resulterade i ett ruttförslag för de närmaste 3 dagarna (vi seglar ca 150 M i snitt per dygn i passadvinden) med filstorleken 6 kB.

Vid undanvindssegling under överfarten, fick vi alltid ruttförslag som innebar att vi skulle gippa flera gånger varje dag. Vi provade att följa förslaget några gånger, men med 3 personer i besättningen blir det för mycket jobb att gippa så ofta som förslaget sa. Att byta sida på spirbommen tar tid samt att vi behövde vara minst 2 för att göra det och varje gipp är en risk. Eftersom vi seglade undanvind i stora vågor, hade vi preventer satt på storen och genuan var hårt skotad mot spirbommen. Utan detta arangemang slår det hårt i seglen när båten rullar från sida till sida i vågorna. För vår del var det bättre att segla längre på varje bog än vad ruttförslaget sa och i vissa fall var det bättre att segla med saxade segel rakt mot mål.

This resulted in a route proposal for the next 3 days (we sail about 150 M on average per day in the trade wind) with a file size of 6 kB.

At the downwind sailing during the crossing, we always got a route proposal that tell us to gybe several times each day. We tried to follow the proposal a few times, but with three crew members will be too much work to gybe whenever the proposal said. Changing the side of the whisker pole takes time and we needed to be at least 2 to do it, and each gybe is a risk. As we sailed downwind in big waves, we had preventer set on the main sail and the genoa was sheeted hard against the whisker pole. Without this arrangement, the sails slams hard when the boat rolls from side to side in the waves. For our part, it was better to sail longer on each bow than what the route proposal said and in some cases it was better to sail with the sails wing on wing straight towards the goal.

Weather overview each morning

Jag har inte förstått på vilket sätt PredictWinds prognosdata baserat på GFS och ECMWF skulle vara bättre så därför har jag valt att bara använda GFS och ECMWF när jag hämtat väderprognoser. Det går att hämta prognos för 14 dagar framåt, dock är ju osäkerheten väldigt stor. Har man behov av så lång prognos, är det kanske bättre att ha kontakt med en meteorolog som kan hjälpa till att hitta ett bra väderfönster och skicka uppdateringar för en längre överfart. Själv skulle jag vilja ha en sån kontakt om överfarten sker i ett lågtrycksområde och den beräknas ta mer än en vecka.

Vi använde den här prognosen för att ta beslut om och hur mycket vi skulle avvika från den raka vägen mot mål. Genom att jämföra två prognosmodeller, kunde jag få en uppfattning om osäkerheten i väder-utvecklingen på lite längre sikt. Liten skillnad i prognoserna, då räknar jag med att chansen är större att vädret utvecklas så. Stor skillnad, då litar jag mindre på utvecklingen efter några dagar.

 • Vädermodeller: GFS och ECMWF
 • Område: Ungefär 30 grader i nord-sydlig riktning och 50 grader i ost-västlig riktning
 • Upplösning: 10 km
 • Prognoslängd: 7 dagar
 • Tidsupplösning: 24 tim
 • Väderdata: Vind, regn och lufttryck

Detta resulterade i nedladdning av 2 filer, GFS Global 10 km och ECMWF Global 10 km, ca 150 kB vardera.

I have not understood in what way PredictWind’s forecast data based on GFS and ECMWF would be better so therefore I have chosen to only use GFS and ECMWF when I retrieved weather forecasts. It is possible to retrieve the forecast for 14 days ahead, however, the uncertainty is very big. If you need such a long forecast, it may be better to have contact with a meteorologist who can help find a good weather window and send updates for a longer crossing. Personally, I would like such a contact if the crossing takes place in a low-pressure area and it is estimated to take more than a week.

We used this forecast to decide if and how much we would deviate from the straight path to goal. By comparing two forecast models, I was able to get an idea of the uncertainty in the weather development in the slightly longer term. Slight difference in the forecasts, then I reckon that the chance is greater that the weather develops in this way. Big difference, then I trust less the development after a few days..

 • Weather models: GFS och ECMWF
 • Area: Aprox 30 degrees north-south and 50 degrees east-west
 • Matrix: 10 km
 • Forecast length: 7 days
 • Interval: 24 hours
 • Weather data: Wind, Rain, Pressure

This resulted in the download of 2 files, GFS Global 10 km and ECMWF Global 10 km, about 150 kB each.

Detailed forecast morning and evening

Den här väderprognosen använde jag för att ta beslut om rutt och segelsättning det närmaste dygnet. I princip bestämde det om spirbommen skulle sättas på styrbord eller babords sida eller inte alls.

 • Vädermodeller: GFS och ECMWF
 • Område: Ungefär 7 grader i nord-sydlig riktning och 10 grader i ost-västlig riktning
 • Upplösning: 5 km
 • Prognoslängd: 3 dagar
 • Tidsupplösning: 3 tim
 • Väderdata: Vind, vindbyar, regn, lufttryck och vågor

Detta resulterade i nedladdning av 4 filer.

 • GFS Global 5 km, ECMWF Global 5 km, ca 60 kB vardera.
 • PWG global Wave 5 km och ECMWF Global wave 5 km, ca 25 kB vardera.

I used this weather forecast to decide on the route and sailing for the next 24 hours. In principle, it decided whether the whisker pole should be placed on the starboard or port side or not at all.

 • Weather models: GFS och ECMWF
 • Area: Aprox 7 degrees north-south and 10 degrees east-west
 • Matrix: 5 km
 • Forecast length: 3 days
 • Interval: 3 hours
 • Weather data: Wind, Gust, Rain, Pressure and Waves

This resulted in the download of 4 files.

 • GFS Global 5 km, ECMWF Global 5 km, approx 60 kB each.
 • PWG global Wave 5 km och ECMWF Global wave 5 km, approx 25 kB each.

Lessons learned

Jag har inte behov av routing-funktion eftersom den blir för detaljerad och passade inte oss på den här typen av segling. Vid längre överfarter kommer jag att ta hjälp av meterolog istället och få en mer strategisk ruttplanering som gör att man positionerar sig rätt i förhållande till större väderförändringar.

När vi fortsätter att segla efter orkansäsongen, har jag som mål att

 • Minska storlek på GRIB-filerna genom att minska området i både översikten och den detaljerade prognosen.
 • Leta upp en GRIB-viewer som kan
  • växla mellan olika prognoser
  • visa isobarer för lufttryck oavsett hur man valt att visa vind
  • visa centrum för lågtryck respektive högtryck med uppgift om lufttryck
  • som kan visa flera uppgifter samtidigt, ex.vis vind och regn för att lättare kunna identifiera fronter eller vågor och ström för att se var de ”krockar”
 • Undersöka om det finns någon annan tjänst än PredictWind som kan leverera GRIB-filer baserade på ECMWF-modellen
 • Undersöka om det finns någon billigare tjänst än PredictWind som kan leverera GRIB-filer med havsströmmar. Det här är oerhört viktig information till havs, eftersom vind mot ström kan ge mycket branta och farliga vågor, eller helt enkelt för att undvika att segla mot strömmen om det går
 • Undersöka om det finns en annan tracking-tjänst som inte beror av att man har ett standard-abonnemang hos PredictWind igång hela tiden. PredictWind tar dessutom bort trackingdata som är äldre än 12 månader och vi skulle vilja ha kvar så länge vi långseglar.

I do not need a routing function because it becomes too detailed and did not suit us on this type of sailing. For longer crossings, I will take the help of a meteorologist instead and get a more strategic route planning that allows you to position yourself correctly in relation to major weather changes.

When we continue sailing after the hurricane season, my goal is to

 • Reduce the size of GRIB files by reducing the area in both the overview and the detailed forecast.
 • Find a GRIB viewer that can
  • switch between different forecasts
  • show isobars for air pressure no matter how you choose to show wind
  • show the center for low pressure and high pressure respectively with information on air pressure
  • display differnt kind of weather data at the same time, eg
   • wind and rain to more easily identify fronts
   • waves and current to see where they ”collide”
 • Check if there is any service other than PredictWind that can deliver GRIB files based on the ECMWF model
 • Find out if there is a cheaper service than PredictWind that can deliver GRIB files with offshore currents. This is extremely important information at sea, as wind against current can give very steep and dangerous waves, or simply to avoid sailing against the current if possible.
 • Check if there is another tracking service that is not due to having a standard subscription with PredictWind running all the time. PredictWind also deletes tracking data that is older than 12 months and we would like to keep it as long as we sail long distances.

En reaktion till “Using PredictWind

Kommentarer är stängda.