Tobago Cays

Soon it will be New Year’s Eve and we have planned to celebrate with grilled Lobster together with Håkan and Mirja at Flying Penguin. Preferably out on the Tobago Cays at Romeo’s Beach BBQ on Petit Bateau.

Snart är det nyårsafton och det har vi planerat att fira med grillad Lobster tillsammans med Håkan och Mirja på Flying Penguin. Helst ute på Tobago Cays hos Romeo’s Beach BBQ på Petit Bateau.

Romeo’s Beach BBQ on Tobago Cays

It is about 7 nautical miles to Tobago Cays from Petit Saint Vincent and it takes us just over an hour to sail here. There are quite a few other sailboats here when we come here, but there are still some vacant buoys and we moor in one that is close to the sand cape at Baradal. It feels great to come here again, have such fond memories since last season.

Det är ungefär 7 sjömil till Tobago Cays från Petit Saint Vincent och det tar oss en dryg timme att segla hit. Det är rätt många andra segelbåtar här när vi kommer hit, men det finns fortfarande några lediga bojar och vi förtöjer i en som ligger nära sandudden på Baradal. Det känns härligt att komma hit igen, har så fina minnen sen förra säsongen.

Tobago Cays is part of a nature reserve and you have to pay a visit fee that is 10 ECD (approx. 30 SEK) per person and day, and 40 ECD (120 SEK) per day for the buoy. So almost every day we get visits from supervisors from Union Island who visit the boats and charge. There are several so-called ”boat boys” and they visit the visitors several times every day and ask if you want to buy fish, bread, fruit, vegetables, drinks or take care of your garbage. We usually buy fish (red snapper max 1 kg, tuna or Mahi-Mahi), vegetables or fruit if it looks good, at some point we have left our rubbish to them. As it is uncertain what they do with the rubbish, we now usually keep it on board and throw it ourselves when we get to a place with garbage cans.

There are several large luxury yachts anchored here and in addition to being visible, they have a lot of bath toys with them and some have so much that it takes a transport ship that has all the stuff. They also like to set up beach pavilions and sunbeds on the few sandy beaches found here.

Tobago Cays ingår i ett naturreservat och man får dels betala en besöksavgift som är 10 ECD (ca 30 SEK) per person och dag, samt 40 ECD (120 SEK) per dag för bojen. Så nästan varje dag får vi besök av tillsynspersonal från Union Island som åker runt bland båtarna och tar betalt. Här finns flera sk ”boat boys” och de besöker båtarna flera gånger varje dag och frågar om man vill köpa fisk, bröd, frukt, grönsaker, dryck eller ta hand om ens sopor. Vi brukar köpa fisk (red snapper max 1 kg, tonfisk eller Mahi-Mahi), grönsaker eller frukt om den ser bra ut, någon gång har vi lämnat vårt skräp till dem. Då det är osäkert vad det gör med skräpet, brukar vi numera behålla det ombord och själva slänga när vi kommer till ett ställe med soptunnor.

Här finns flera stora lyxbåtar ankrade och förutom att de syns, så har de mycket badleksaker med sig och del har så mycket att det krävs ett transportfartyg som har alla prylar. De gillar också att sätta upp strandpaviljonger och solstolar på de få sandstränder som finns här.

There is very nice snorkeling here, but for the water to be clear, there must not be too much swell. It causes the water to move several meters down from the surface and causes the bottom sediment to cloud the view. When we were here this time, the visibility was very good. I’m no expert on reefs, but the reefs here look pretty lifeless in most places with a lot of coral that is gray (looks like petrified branches). In some places there are a lot of fish and above all there are so many different kinds of fish and plants that live on the reef.

Här finns mycket fin snorkling men för att vattnet ska vara klart får det inte vara för mycket dyning. Den gör att vattnet rör sig flera meter ner från ytan och gör så att bottensedimentet grumlar sikten. När vi var här den här gången var sikten väldigt bra. Jag är ingen expert på rev, men reven här ser rätt livlösa ut på de flesta ställen med mycket korall som är grå (ser ut som förstenade grenar). På sina håll finns det mycket fisk och framför allt det så många olika sorters fisk och växter som lever på reven.

One evening we take the dinghies to the eastern shore of Petit Bateau and go up to the top to watch the sun go down. The mosquitoes here are often active at dusk and they can spread dengue fever, so tonight we get use for the mosquito repellent we have with us. As usual, it will be a nice evening with a nice view of the anchorage. Once the sun has set, it will soon be dark and we will soon break up to climb down to the beach and the dinghies before it is pitch black.

En kväll tar vi jollarna in till östra stranden på Petit Bateau och går upp till toppen för att se solen gå ner. Myggen här är ofta aktiva i skymningen och de kan sprida dengufeber, så ikväll får vi användning för myggmedlet vi har med oss. Som vanligt blir det en skön kväll med fin utsikt över ankringsplatsen. När solen väl gått ner, blir det snart mörkt och vi bryter snart upp för att klättra ner till stranden och jollarna innan det är kolsvart.

Up next

Before the New Year’s weekend, easterly winds with gale force are on their way, which means that it will be very windy out here on the Tobago Cays. On New Year’s Eve morning, it is already blowing around 25 knots and the waves break heavily out on the reef and the boat pulls hard in the buoy. We decide we can not stay and instead we sail into Saline Bay on Mayreau which is a few nautical miles west. More about that in the next post.

Inför nyårshelgen är det på väg ostliga vindar med kulingstyrka, vilket betyder att det blir väldigt blåsigt här ute på Tobago Cays. På nyårsaftonens morgon blåser det redan kring 25 knop och vågorna bryter tungt ute på revet och båten drar hårt i bojen. Vi bestämmer att vi inte kan vara kvar och istället seglar vi in till Saline Bay på Mayreau som ligger några sjömil västerut. Mer om det i nästa inlägg.


Romeo’s Beach BBQ on Tobago Cays