Towards Zeebrügge

June 10

04.50 the alarm clock rings!

Time to get up for a long day trip to Zeebrugge in Belgium, which depending on winds will take at least 15 hours. So we choose to get up early, arrive late the same day and avoid night sailing. I have emailed the harbor master who promised us a good place to go when we arrive. It feels good not to have to look for a place late in the evening.

Kl. 04.50 ringer väckarklockan!

Dags att gå upp för en lång dagsetapp till Zeebrügge i Belgien, som beroende på vindar kommer att ta minst 15 timmar. Så vi väljer att gå upp tidigt, komma fram sent samma dag och slippa nattsegling. Jag har mejlat hamnkapten som lovat oss en bra plats att gå in på när vi kommer. Det känns skönt att inte behöva leta plats sent på kvällen.

Till en början är det lätt segling, men när vi närmar oss Rotterdam är jag glad att ha erfarenhet av Bornholmsgattet och att ha passera många separationszoner, havets ” motorvägar”.  Här var det inte bara en väg att passera, titta vänster – ta sig till mitten – titta höger – ta sig till andra sidan, utan fyra stycken. Alla på väg mot inloppet av Rotterdam, och någon form av rondell. Det kom alltså stora lastfartyg åkandes från alla håll i 15-20 knop där vi seglade fram i 5.

När vi närmade oss blev vi uppropade på VHF:en av en person som presenterade sig som Maas Controll, och som undrade vilken väg vi planerade att ta. Vi förstod sen att Maas Controll var ansvarig för denna korsning och hade kontakt med alla båtar som passerade, som en flygledare vid en flygplats. Helt klart ett nödvändigt jobb här också.

Bilden är inte från Rotterdam, men visar hur det kan se ut på ett sjökort.

Vi är den svarta båten, och de gröna båtarna som ligger i klungor är ankrade fartyg. Pilarna visar vilken riktning fartygen får köra här på sin ”motorväg” norr eller söderut.

At first it is easy sailing, but when we approach Rotterdam I am happy to have experience of Bornholmsgattet and to have passed many separation zones, the ”highways” of the sea. Here it was not just one zone to pass, look left – get to the center – look right – get to the other side, but four. All on their way to the entrance of Rotterdam, and some kind of roundabout. So large cargo ships came from all directions at 15-20 knots of speed where we sailed in 5 knots.

As we approached, we were called on the VHF by a person who introduced himself as Maas Controll, and who wondered which way we planned to take. We then understood that Maas Controll was responsible for this intersection and had contact with all boats that passed, like an air traffic controller at an airport. Definitely a necessary job here too.

The picture is not from Rotterdam, but shows what it might look like on a nautical chart.

We are the black boat, and the green boats that lie in clusters are anchored ships. The arrows show which direction the ships are allowed to go here on their ”motorway” north or south.

Senare blev det störtregn, åska och blixtrar. Det blev regnställ, Grundéns sydväst på, och några lyckade kort på Jonas. Just då ser han ut så här, han gör sig inte till när jag tar kort 🙂  Men regn och kyla gör inte mig särskilt glad heller.

Later there was heavy rain, thunder and lightning. The rain gear on, Grundén’s southwest on, and some successful photos on Jonas. Right then he looks like this, he does not show off when I take cards 🙂 But rain and cold do not make me very happy either.

När vi närmar oss Zeebrügge avslutar vi en relativt sett händelserik dag med.. Tut-tut-tut..ett tjutande larm. För låg oljenivå i backslaget/växellådan! Stäng av motorn!

Bara att sätta segel i endast 3 m/s vind, måste ha lite fart för att kunna styra båten bland alla fartyg. Jonas far ner i motorrummet, ser inget fel men fyller ändå på mer olja i backslaget. Jag tar mig långsamt mot en grundbank på 4 meter, där borde jag vara säker från stora fartyg som går mycket djupare än så. När vi startar motorn igen fungerar allt bra. Nästa dag kontaktar vi firman som gjorde motorservicen innan vi for iväg, och får veta att det inte finns någon indikator för låg oljenivå för vårt backslag, så det måste ha varit ett falsklarm.

Vid 23-tiden ber vi Port Controll om tillstånd att få köra in i hamnen i Zeebrügge, men får vänta ett tag eftersom två större fartyg är på väg ut. Hamnen visar sig vara en jättestor arbets/containerhammn.

As we approach Zeebrugge, we end a relatively eventful day with .. Tut-tut-tut..a howling alarm. Oil level too low in the reverse gear / gearbox! Turn of the engine!

Just to set sails in only 3 m / s wind, must get some speed so we can steer the boat among all ships. Jonas goes down to the engine compartment, sees nothing wrong but still put more oil in the gearbox. I slowly approach a shallow bank of 4 meters, where I should be safe from large ships that go much deeper than that. When we start the engine again, everything works fine. The next day we contact the company that did the engine service before we left, and are told that there is no indicator of low oil level for our gearbox, so it must have been a false alarm.

At 23 o’clock we ask Port Controll for permission to drive into the port of Zeebrugge, but have to wait a while as two larger ships are on their way out. The port turns out to be a huge work / container port.

Vår marina ligger långt in, där en lugn lättillgänglig plats väntar.

Our marina is located far inland, where a quiet, easily accessible place awaits.


Facebook photo