Mayreau and Union Island

De här öarna ligger strax väster om Tobago Cays i mitten av det område som kallas Grenadinerna. I det här området finns många fina ankringsplatser och rev.

These islands are located just west of Tobago Cays in the middle of the area known as the Grenadines. In this area there are many nice anchorages and reefs.

Mayreau

Efter Tobago Cays seglade vi till Mayreau och ankrade i Saline Bay. Första ankarplatsen vi valde visade sig ligga väl nära hamnen och det blev en spännande första kväll när färjan kom och skulle leta sig in mellan alla ankrade båtar. Vi såg sökljuset lysa upp båtarna utanför oss för att hitta en väg in till hamnen och en plats att vända på. Under backmanövern in mot bryggan släpper de ner ankaret och det hamnar väldigt nära vårt ankare, så nästa dag flyttade vi bort från lastkajen.

After Tobago Cays we sailed to Mayreau and anchored in Saline Bay. The first anchorage we chose turned out to be located near the harbor and it was an exciting first evening when the ferry came and navigated between the anchored boats. We saw the searchlight light up the boats outside us to find a way to the jetty and a place to turn. During the back maneuver towards the bridge they drop the anchor and it gets very close to our anchor, so the next day we moved away from the dock.

Hamnarna på de Karibiska öarna består ofta bara av en betongbrygga rakt ut från stranden. Lastbåtarna backar in och lägger till med aktern mot bryggan med ett ankare från fören som håller ut båten.

The ports on the Caribbean islands often consist of a concrete jetty straight out from the beach. The cargo boats back in and tie the stern to the dock with an anchor from the bow.

Mayreau har en rätt skyddad bukt (Saline Bay) där man ankrar. Det finns en liten affär och några restauranger längs gatan som går längs stranden. Mitt i bukten finns en liten anläggning dit kryssningsbåtarna skjutsar sin gäster.

Mayreau has a fairly protected bay (Saline Bay) where you anchor. There is a small shop and a few restaurants along the street that runs along the beach. In the middle of the bay there is a small facility where the cruise boats take their guests.

Frigate Island

Union Island ligger nästan längst söderut i SVG (förkortning för Saint Vincent and the Grenadines). Clifton är huvudorten där flygplatsen och tullen finns och det är sista stället att checka ut ur SVG när man seglar söderut.

Union Island is located in the south part of SVG (abbreviation of Saint Vincent and the Grenadines). Clifton is the main town where the airport and customs are located and it is the last place to check out from SVG when sailing south.

Eftersom vi hade ankrat i viken bakom Frigate Island på södra sidan av Union Island fick vi ta jollen in till Clifton. Det är en resa som mestadels går innanför ett skyddande rev. Vi hittade ingen väg ut ur revet direkt in till Clifton utan fick köra sista biten i mer oskyddat vatten. Efter incheckningen handlade vi grönsaker på marknaden i Clifton och passade på att äta en god pizza på restaurangen vid marinan där vi parkerat jollen.

Since we had anchored in the bay behind Frigate Island on the south side of Union Island, we had to take the dinghy to Clifton. It is a journey that mostly goes inside a protective reef. We found no way out of the reef directly into Clifton, but were forced to drive the last bit in more unprotected water. After checking in, we bought vegetables at the market in Clifton and took the opportunity to eat a good pizza at the restaurant at the marina where we have parked the dinghy.

På vägen tillbaka hade vi svårt att hitta passagen genom revet och fick åka hela vägen utanför revet och runda Frigate Island för att komma till båten.

On the way back we had a hard time finding the passage through the reef and had to go all the way outside the reef and round Frigate Island to get to the boat.

I viken vid Frigate Island kite-surfas det en hel del. Det blåser friskt över en skyddande landtunga mellan Union Island och Frigate Island. Hela tiden vi låg ankrade här hade vi mellan 20 och 40 knops vind. När jag snorklade i viken såg jag långa plogfåror efter draggande ankare. Det är bara ett tunt lager av korallsand som täcker bottnen här. Vårt ankare fäste bra och rörde sig omkring 1 m under de dagar vi låg här. Att ha ett ankare som inte flyttar sig är A och O för god nattsömn.

In the bay at Frigate Island people are kite-surfing a lot. The wind blows hard over a protective headland between Union Island and Frigate Island. The whole time we were anchored here we had between 20 and 40 knots of wind. When I snorkeled in the bay I saw long furrows after tugging anchors. It’s only a thin layer of coral sand covering the bottom here. Our anchor hold well and moved only about 1 m during the days we lay here. Having an anchor that does not move is A and O for good night’s sleep.