Guadeloupe

Efter Portsmouth i Dominica, seglade vi upp till de små öarna Les Saintes i södra delen av Guadeloupe och den 10:e mars förtöjde vi Sally vid en boj utanför Bourg des Saintes. När vi kommit iland fick vi alla känslan av att äntligen ha kommit till ett ställe där vi kunde njuta av ett liv iland också. Vi såg flera mysiga restauranger och barer efter vattnet, mysiga gator med fina hus. Här finns också stränder där barnbarnen kan bada utan dyning och brytande vågor.

Macrons tal är nu bara några dagar bort och vi anar ännu inte vilken påverkan det kommer att ha på oss och på alla andra som seglar här i Västindien den här säsongen. Talet kommer att göra att vi får en känsla av overklighet, att det här är inte möjligt i en modern globaliserad värld. Senare i det här inlägget skriver jag om de första konsekvenserna av talet.

After Portsmouth in Dominica, we sailed up to the small islands of Les Saintes in the southern part of Guadeloupe and on March 10, we moored Sally on a buoy outside Bourg des Saintes. When we landed we all got the feeling that we had finally come to a place where we could enjoy a life on land as well. We saw several cozy restaurants and bars by the water, cozy streets with nice houses. There are also beaches where the grandchildren can swim without swell and breaking waves.

Macron’s speech is now just a few days away and we still have no idea what impact it will have on us and everyone else sailing here in the Caribbean this season. The speech will give us a sense of unreality, that this is not possible in a modern globalized world. Later in this post I write about the first consequences of the speech.

Les Saintes

Som jag inledde med är det här först och främst en turistort med många besökare varje dag. De reser med färjor från Guadeloupe och stannar över dagen, de reser med mindre kryssningsfartyg som kommer hit på morgonen och åker vidare till nästa plats över natten. Ett fåtal personer seglar hit och stannar några dagar en del stannar längre tid, kanske flera veckor och bor på sina båtar. Vi passar på att äta på restaurang, bada, ögonshoppar i de små butikerna. Det är härligt att få vara riktig turist för några dagar, det var länge sen nu.

As I started with, this is first and foremost a tourist spot with many visitors every day. They travel by ferries from Guadeloupe and stay during the day, they travel with smaller cruise ships that arrive in the morning and move on to the next location overnight. A few people sail here and stay a few days, some stay longer, maybe several weeks and live on their boats. We take the opportunity to eat in the restaurant, swim, eye-catch in the small shops. It’s wonderful to be a real tourist for a few days, it’s been a long time ago now.

Baie de Pont-Pierre

Vi har läst att det ska finnas en underbar badvik på andra sidan ön och en dag tar vi en promenad dit med barnbarnen som går, bärs och åker sulky. Det blir en väldigt varm promenad och vattnet vi tagit med oss går åt, både att dricka och svalka oss med. Vi får en jätteskön dag vid en barnvänlig långgrund strand utan dyning och båda barnbarnen stortrivs i vattnet.

We have read that there will be a wonderful bathing bay on the other side of the island and one day we took a walk there with the grandchildren who walk, carry and go sulky. It will be a very warm walk and the water we have taken with us, both to drink and to cool us down. We have a great day at a child-friendly shallow beach without diving and both grandchildren thrive in the water.

Changes ahead

Det är nu det börjar komma signaler om kommande inskräkningar i rörelsefrihet, stängda restauranger och butiker och stängda gränser. Vi hade tänkt stanna längre på Les Saintes men de signaler vi hör, gör att vi vill bunkra mat och bränsle medan det fortfarande går att göra enkelt. Här på Les Saintes finns bara små matbutiker och inget bra ställe att tanka båten, så vi bestämmer att vi ska ge oss av mot Guadeloupe och hamnen i Riviere Sense nästa dag. Vi mejlar marinan för att om det finns plats några dagar och får till svar att vi kan stanna till på måndag då det kommer några charterbåtar som bokat plats.

It is now that signals are coming of future restrictions on freedom of movement, closed restaurants and shops and closed borders. We had intended to stay longer at Les Saintes but the signals we hear make us want to bunker food and fuel while it still is easy to do. Here at Les Saintes there are only small grocery stores and no good place to refuel the boat, so we decide to leave for Guadeloupe and the port of Riviere Sense the next day. We email the marina to see if there is room for a few days and get an answer that we can stay until Monday when there will be some charter boats comming in that have booked place.

Riviere Sense

Vi får en fin segling upp till Guadeloupe. Som vanligt blåser det från öster vilket ger fin slör (vind snett bakifrån) åt det här hållet. Det är en kort segling, knappt två timmar. Som vanligt nu somnar barnbarnen och vi får ingen fisk den här gången heller. Carina och jag ska passa på att besöka de stora vattenfallen Chute de Carbet nästa dag och lyckas hyra en liten bil som kan ta oss dit.

Senare samma dag kommer den svenska båten Song of the Seas med Tore och Maud ombord och lägger till bredvid oss och vi har en gemensam sundowner. De vill också besöka vattenfallen och vi bestämmer att vi åker dit tillsammans.

Det finns några små mataffärer inom gångavstånd, men butiker för storhandling ligger flera km bort och kräver biltransport. Så nu när vi har hyrbil, passar vi på att åka och handla efter att vi sett de stora vattenfallen. Den lilla bilen vi hyrt blir helt full med mat och det är knappt att vi själva får plats.

We get a nice sailing up to Guadeloupe. As usual, the wind blows from the east, which provides great reach (wind angle from behind) in this direction. It is a short sailing, just under two hours. As usual now the grandchildren fall asleep and we get no fish this time either. Carina and I will take the opportunity to visit the large waterfalls Chute de Carbet the next day and manage to rent a small car that can take us there.

Later the same day, the Swedish boat Song of the Seas with Tore and Maud will come aboard and dock next to us and we had a sun-downer together. They also want to visit the waterfalls and we decide that we go there together.

There are some small grocery stores within walking distance, but stores for major shopping are several km away and require car transport. So now when we have a rental car, we take the opportunity to go shopping after seeing the big waterfalls. The little car we rented is completely packed with food and it is scarce that we can fit ourselves in it.

Chute de Carbet

Efter en knapp timmes körning kommer vi upp till parkeringen där vandringen till de tre olika vattenfallen börjar. Eftersom det inte längre kommer några kryssningsfartyg till Guadeloupe är det ingen rusning hit fast det är lördag och det finns inte en enda turistbuss på parkeringen för bussar. Däremot finns det enn hel del bilar parkerade efter vägen, så vi blir nog inte helt ensamma under vandringen till fallen.

Först går vi till det andra fallet, dit är det bara 20 minuters lätt vandring, en hel del uppför, men än så länge är vi pigga i benen. Vi kommer inte hela vägen fram till det här vattenfallet så vi ser det från lite avstånd. Stärkta av framgången att komma fram till det här vattenfallet, bestämmer vi att gå till det första fallet också. Dit är det ungefär en och en halv timmes vandring enligt skylten på stigen.

Vi går och går, klättrar och svettas över stock och sten när stigen snabbt blir mer och mer “naturlig”. Bara rötter, jord och sten, än går stigen uppför berget och sen ner i nästa dal. Stigen är omgiven av tät vegetation som gör att man slipper se hur brant det är vid sidan av stigen. Det är väldigt skönt att äntligen komma fram efter dryga två timmars vandring. Det är oerhört häftigt att se vattnet forsa ned för den drygt hundra meter höga klippan, ner i en liten bassäng där man kan bada om man känner för det. Jag hoppar över badandet och packar upp drönaren för att filma fallet från luften.

After just over an hour’s drive, we arrive at the car park where the hike to the three different waterfalls begins. As there are no longer any cruise ships to Guadeloupe, there is no rush here although it is Saturday and there is not a single tourist bus in the parking lot for buses. However, there are still a lot of cars parked along the road, so we probably will not be completely alone during the hike to the falls.

First we go to the second waterfall, it is only 20 minutes easy walking to it, a lot of uphill, but so far we are fit in the legs. We don’t come all the way to this waterfall, so we’ll have to watch it from a little distance. Strengthened by the success to reach this waterfall, we decide to go to the first waterfall as well. There it is about one and a half hours of hiking according to the sign on the trail.

We walk and walk, climb and sweat over logs and stones as the path quickly becomes more and more “natural”. Only roots, soil and stone, the path goes up the mountain and then down into the next valley. The trail is surrounded by dense vegetation which means that you do not have to see how steep it is next to the trail. It is very nice to finally arrive to the waterfall after just over two hours of hiking. It is extremely cool to see the water rush down the roughly one hundred meter high cliff, down into a small pool where you can swim if you feel it. I skip the bathing and unpack the drone to film the waterfall from the air.

Nu börjar verkningarna av Macrons tal att göra sig gällande och det pratas om stängda restauranger och butiker, engelska ordet curfew har ingen av oss hört talas om tidigare och enligt Google Översätt betyder det utegångsförbud. Vi pratar om hur det här kommer att påverka oss. Vi har redan börjat fundera på hur vi ska skydda oss från att bli smittade av corona när vi är iland för att handla, bada och äta på restaurang.

Now the effects of Macron’s speech are starting to come into play and it talks about closed restaurants and shops, the English word curfew none of us have heard of before and according to Google Translate, it means curfew. We talk about how this will affect us. We have already started to think about how to protect ourselves from being infected by corona when we are ashore to shop, swim and eat at a restaurant.

Malendure and Pigeon Island

Nästa stopp blir vid Malendure innanför den lilla ön Pigeon Island, några timmars segling norrut längs västra sidan av Guadeloupe. Här finns det en liten bukt med bra ankring och fin snorkling och en fin strand, tidvis blir det lite väl tätt mellan båtarna.

The next stop will be at Malendure inside the small island of Pigeon Island, a few hours sailing north along the western side of Guadeloupe. Here there is a small bay with good anchoring and nice snorkeling and a nice beach, sometimes it gets a little tight between the boats.

Vi kommer hit samma dag som Frankrike börjar stänga butiker och restauranger. Vissa restauranger är stängda medan andra är öppna, de säljer bara mat man ska ta med sig med sig och det är långa köer och fullt med folk på stranden. Några få har munskydd, vi hör till dem som inte har det. Här handlar jag och Johan supergoda burgare från en liten restaurang rakt ovanför bryggan där jollar och dykbåtar lägger till. Nästa dag införs utegångsförbud i Frankrike och därmed även på Guadeloupe.

We come here the same day France begins to close shops and restaurants. Some restaurants are closed while others are open, you can only buy take away food and there are long queues and a lot of people on the beach. A few people have mouthguards, we belong to those who do not have it yet. Here I and Johan get super good burgers from a small restaurant right above the bridge where the dinghies and dive boats docks. The next day, a curfew is introduced in France and thus also at Guadeloupe.

Runt Pigeon Island finns ett marint reservat uppkallat efter Jaques Cousteau dit det går många dykutflykter och det finns även fin snorkling där. Första dagarna vi är här är vattnet kristallklart och vi har några dagar med jättefin snorkling, både kring Pigeon Island och vid klipporna på udden i norra änden av viken.

Around Pigeon Island there is a marine reserve named after Jaques Cousteau where there are many diving excursions and there is also fine snorkelling. The first days we are here, the water is crystal clear and we have a few days of great snorkeling, both around Pigeon Island and at the cliffs on the headland at the northern end of the bay.

Den tredje dagen vi är här kommer de svenska segelbåtarna Lilla Anna 3 och Beaucastel förbi för en snabb lunchankring. De är på väg mot Antigua innan de stänger sin gräns imorgon. Innan mörkret faller sätter kurs mot Antigua.

Nästa dag får vi reda på att Antigua har stängt sin gräns, det ryktas också att de gör en hälsoundersökning på de som kommer dit. Är man frisk får man komma in, annars måste man lämna landet och då är man helt plötsligt utestängd när alla andra länder också är stängda.

För att vara säkra på att få bli insläppta till Antigua, börjar vi mejla myndigheterna där och till sist får vi kontakt med chefen för hälsomyndigheten. Efter att ha berättat om vår situation och att vi är på väg till Sint-Maarten där Sofia med familj ska med ett flyg blir vi garanterade att bli insläppta när vi kommer fram, är vi sjuka hamnar vi i karantän, men får stanna.

Nu börjar en flera dagar lång väntan på ett väderfönster för behaglig segling upp till Antigua.

The third day we are here, the Swedish sailboats Lilla Anna 3 and Beaucastel come by for a quick lunch anchor. They are on their way to Antigua before Antigua close their border tomorrow. Before darkness falls, they set course for Antigua.

The next day we find out that Antigua has closed its border, it is also rumored that they are doing a health check on those who come there. If you are healthy you are welcome, otherwise you have to leave and then you are locked out from all other countries that also is closed.

To be sure of being admitted to Antigua, we start emailing the authorities and finally we get in touch with the head of the health department. After telling about our situation and that we are on our way to Sint-Maarten where Sofia with family is going with a flight we are guaranteed to be admitted when we arrive, we are sick we quarantine, but stay.

Now, a several-day wait for a weather window that promise comfortable sailing up to Antigua begins.

Dark days at Malendure

Vi måste alltid ta reda på vad som gäller i de lander vi besöker och i huvudsak använder vi Noonsite och de länkar till regeringssidor som finns där. Vi kollar även i intressespecifika grupper på Facebook, men tyvärr är informationen där ofta överdriven, gammal, svår att hitta eller rent av felaktig.

Nu när det är utegångsförbud här på Guadeloupe, måste man alltid ha med sig ett dokument som redogör för varför man är iland. Utan detta dokument, tar vi ändå jollen till bryggan och går iland och slänger våra illaluktande blöjpåsar (gamla barnblöjor luktar inte så gott efter några dagar i 30-gradig värme). Poliserna är där vid några tillfällen, men de bryr sig inte om oss, så jag antar att det var OK.

We always have to find out the rules that applies in the countries we visit and as the main source of information, we use Noonsite and the links to government sites that they publish. We also check interest-specific groups on Facebook, but unfortunately the information there is often exaggerated, old, difficult to find or even erroneous.

Now that there is a curfew here at Guadeloupe, you always have to bring a document explaining why you are ashore. Without this document, we still take the dinghy to the dock and go ashore and throw away our smelly diaper bags (old baby diapers don’t smell so good after a few days in 30 degree heat). The cops are there on some occasions, but they don’t care about us, so I guess it was OK.

Nu ska vi bara invänta en bra väderprognos så att överfarten till Antigua blir angenäm för de med anlag att bli sjösjuka. Och vi får vänta och vänta och under tiden har vi det sämsta vädret hittils den här säsongen. Regn, mulet, blåsigt, mer regn, och gråväder varje dag.

Now we only have to wait for good weather forecast so that the crossing to Antigua will be pleasant for those with a tendency to become sea sick. And we have to wait and wait and in the meantime we have the worst weather so far this season. Rain, overcast, windy, more rain, and greyish weather every day.

Deshais

Till sist kommer en gynsamm väderprognos och vi seglar först upp till Deshais, sista utposten på Guadeloupe innan överfarten till Dominica. Har du sett serien Mord i Paradiset på SVT? Isåfall har du sett miljöer från Deshais med omnejd eftersom det är här de har spelat in serien. Tyvärr får vi inte gå iland, så vi får inte uppleva baren där de tar sig en öl efter varje uppklarat mordfall eller se huset där polisstationen ligger. Vi hade sett fram emot en öl i solnedgången på baren i serien.

På kvällen får vi besök av kustbevakningen som informerar oss om att vi inte längre får byta hamn på Gudeloupe. Det innebär att vi måste stanna här i Deshais ända till vi klarerar ut ur landet. Vilken tur att vi ordnat hjälp med utcheckning från Guadeloupe imorgon! Marinan i Les Saintes har lovat göra det imorgon och mejla klareringsdokumentet till mig.

Finally, there is a favorable weather forecast and we sail up to Deshais, the last outpost on Guadeloupe before crossing to Dominica. Have you seen the series Murder in Paradise on TV? Then you have seen environments from Deshais and its surroundings because this is where they filmed the series. Unfortunately, we are not allowed to go ashore, so we can’t experience the bar where they have a beer after every solved murder case, or see the house where the police station is located. We had been looking forward to a beer at sunset at the bar of the series.

In the evening we get a visit by the Coast Guard who informs us that we can no longer change port at Gudeloupe. That means we have to stay here in Deshais until we clear out the country. What a fortune that we arranged help with check-out from the Guadeloupe tomorrow marina in Les Saintes has promised to do so tomorrow and e-mail the clearance document to me.

Nästa inlägg handlar om när vi kommer till Antigua och Barbuda. Det är som att ha kommit till paradiset jämfört med sista tiden på Guadeloupe.

The next post is about when we come to Antigua and Barbuda. It’s like coming to paradise compared to the last time on Guadeloupe.