Fantastic Barbuda

It circulates a rumor that Antigua will prohibit visiting boats from sailing to Barbuda, so we are in a hurry to get there while it is still allowed. We leave Jolly Harbor in the morning with course towards Spanish Point on Barbuda. It blows 15-20 knots from east northeast and there is almost 1 knot current to the west. So the sailing up to Barbuda becomes another tough experience for the grandchildren.

Det cirkulerar ett rykte att Antigua ska förbjuda gästande båtar att segla till Barbuda, så vi har bråttom att komma dit medan det fortfarande är tillåtet. Vi lämnar Jolly Harbour på förmiddan med kurs mot Spanish Point på Barbuda. Det blåser 15-20 knop från ostnordost och det är nästan 1 knops ström mot väst. Så seglingen upp till Barbuda blir ännu en tuff upplevelse för barnbarnen.

Det finns en ”långseglar-sanning” att man seglar mest undanvind. Jag håller inte med, åtminstone när det gäller segling här i Karibien. Även om vi inte behöver kryssa, så seglar vi nästan alltid med vinden in för om tvärs. Så en båt med bra gång i motsjö och bra höjdtagning är definitivt en fördel här. Sally går fint över vågorna, men höjdtagningen kunde vara lite bättre. Det går att skota in seglena lite till, men då tycker jag det går för sakta och avdriften ökar.

There is a ”truth” in the crusing community, that you sail mostly downwind. I disagree, at least when it comes to sailing here in the Caribbean. Although we do not need to tack that much, we almost always sail close hauled. So a boat with good run in the sea and that can point well is definitely an advantage here. Sally have a good run over the waves, but she could point a little better towards the wind.. It is possible to sheet in the sails more, but then I think it goes too slowly and the leeway drift increases.

På den här överfarten får vi äntligen fisk på kroken när Johan halar in en liten tonfisk. Inom en timme har vi gjort lite sushi som vi smakar av till lunch. Färskare sushi än så här går nog inte att få och det smakar fantastiskt.

On this crossing, we finally catch a fish on the hook when Johan tucks in a small tuna. Within an hour we have made some sushi that we taste for lunch. Fresher sushi than this is probably impossible to get and it tastes marvelous.

Low Bay

Vi når inte upp till Spanish Point, det var lite för mycket motvind för oss. En bit utanför Cocoa Point väljer vi att falla och rundar den västra udden av Barbuda och seglar en bit norrut i Low Bay och ankrar 100 m utanför en milslång sandstrand. Den svenska båten Lilla Anna 3 är redan här och ligger ankrade några hundra meter längre söderut.

We didn’t reach Spanish Point, it was a little too much headwind for us. A little outside Cocoa Point we choose to fall and round the western headland of Barbuda and sail a bit north into Low Bay and anchor 100 m off a mile-long sandy beach. The Swedish boat Lilla Anna 3 is already here and is anchored a few hundred meters further south.

Vattnet är kristallklart och det går att se varenda detalj på botten 4 m under båten, helt fantastiskt. När vi ankrar är det nästan ingen dyning alls och vi ser jollar på stranden. Nästa dag tänker vi sjösätta jollen åka in till stranden vi också.

The water is crystal clear and you can see every detail on the bottom 4 m below the boat, absolutely fantastic. When we anchor there is almost no swell at all and we see dinghies on the beach. The next day we intend to launch the dinghy to go to the beach we too.

Så blir det inte, under natten har dyningen ökat och vi vaknar till meterhöga långa dyningar som dånande bryter direkt på stranden i flera meter höga skumkaskader. Båten rör sig flera meter fram och åter när dyningarna passerar och det drar hårt i ankaret i varje våg. När det drar så här hårt kring båten är det inget nöje att bada bakom båten. Så efter frukost bestämmer vi att byta ankring och vi flytta till en ankring väster om Cocoa Point på Barbudas sydkust.

So it will not, during the night the swell increased and we wake up to meter long swells that thunderous breaks directly on the beach in several meters high cascades of water. The boat moves several meters back and forth when the waves pass and it pulls hard at anchor in each wave. When it pulls so hard on the boat, there is no pleasure to swim behind the boat. So after breakfast we decide to change the anchorage and move to an anchorage west of Cocoa Point on Barbuda’s south coast.

På vägen till Cocoa Point provar vi fiskelyckan igen, och den här gången drar jag upp en Barracuda. Barracudor som jagar nära rev kan ha Ciguatera i den här delen av Karibien så vi släpper tillbaka den i havet.

On the way to Cocoa Point we try the fishing luck again, and this time I pull up a Barracuda. Barracudas that hunt near reefs in this part of the Caribbean may have Ciguatera, so we put it back in the ocean.

Cocoa Point

Vi stannade över en vecka vid Cocoa Point, sen behövde vi besöka civilisationen igen för att göra oss av med vårt avfall. Trots parfymerade soppåsar som garanterat ska dölja doft från sopor går doften från bebisblöjorna igenom. Vi förvarar soporna i akterstuven och doften sprider sig till akterruffen genom ett litet hål för kablage. Det får bli en sak som ska åtgärdas till nästa säsong så att vi slipper sopdoft i akterruffen.

We stayed over a week at Cocoa Point, then we needed to visit civilization again to get rid of our waste. Despite perfumed garbage bags that are guaranteed to hide the smell of garbage, the scent of baby diapers goes through. We store the garbage in the aft locker and the scent spreads to the aft cabin through a small hole for cabling. This is one thing that needs to be addressed until next season so that we do not have to smell the dust in the stern.

Dagarna vid Cocoa Point flyter ihop till en fantastisk tid av bad, sol, snorkling, superfin sandstrand där barnbarnen kunde bada. Stranden sägs skimra i rosa och med lite god vilja kan man säga att den skimrar väldigt svagt rosa. Den rosa färgen kommer av att korallen som bildat stranden har delvis rosa färg.

The days at Cocoa Point coincide with a fantastic time of swimming, sun, snorkeling, super nice sandy beach where the grandchildren could swim. The beach is said to shimmer in pink and with a little good will you can say that it shines very faint pink. The pink color is because the coral that formed the beach is partly pink.

Medan vi var här infördes det utegångsförbud på Antigua och Barbuda. Bl.a blev det förbjudet att vara på stranden. Vi såg andra båtar ta jollen in till stranden och det gjorde vi också. Alla höll distans när de var på stranden. Vårt ställe på stranden var längst ut på udden av Cocoa Point. Där var det långgrunt och ingen dyning med brytande vågor. Två av oss kunde vara på stranden med barnbarnen medan de andra två kunde snorkla på revet. Vi kunde även göra lite längre prommenader på stranden.

While we were here, a curfew were imposed on Antigua and Barbuda. Among other things, it was forbidden to be on the beach. We saw other boats take the dinghy to the beach and so did we. Everyone kept their distance while on the beach. Our place on the beach was at the tip of the cape of Cocoa Point. There it was shallow and no swell with breaking waves. Two of us could be on the beach with the grandchildren while the other two could snorkel on the reef. We could also do some longer walks along the beach.

På Cocoa Point finns en resort där man bor i tält. Den här resorten förstördes nog helt och hållet när orkanen Irma passerade här 2017. En dag landade ett sjöflygplan mitt emellan alla ankrade båtaroch det var nog inte första gången den piloten landade där. Första turen hämtar de några gäster från resorten och nästa tur lämnar de av några.

On Cocoa Point there is a resort where you live in tents. This resort was probably completely destroyed when Hurricane Irma passed here in 2017. One day a seaplane landed in the middle of all the anchored boats and it was probably not the first time the pilot landed there. The first tour fetches some guests from the resort and the next tour leaves some.

Även om stora delar av revet kring Cocoa Point är förstört, kanske av orkanen Irma 2017, så hittade vi jättefin snorkling ute vid udden av Cocoa Point. Vi hade en dag med extremt klart vatten och då fick vi några fina bilder på djurlivet där.

Although large parts of the reefs around Cocoa Point are destroyed, perhaps by Hurricane Irma 2017, we found some great snorkelling out at the head of Cocoa Point. We had a day with extremely clear water and then we got some nice pictures of wildlife there.

I en sandbasäng i revet cirklade en Spoted Eagle Ray runt oss varv efter varv. Till sist lämnade vi den ensam med sin pilotfisk som var fäst vid huvudet. Det var en magisk upplevelse att se den flyga runt runt med på sina eleganta ving.

In a sandy pool in the reef, a Spoted Eagle Ray circled around us lap after lap. Finally, we left it alone with its pilot fish attached to the head. It was a magical experience to see fly it around on its elegant wings.

Hade vi underbara och avkopplande dagar, så var arbetet med att laga middad, präglad av lite mer stress för att hinna få maten klar i tid. Johan fick nog slita hårdast eftersom han stod för nästan all matlagning. När väl maten var klar, hade vi fantastiska middagar medan solen går ner. Är solen fortfarande uppe när vi ätit klart, avslutas middan med en sundowner. Alla njöt av den här stunden, det är fortfarande varmt, vi äter god mat och ser solen gå ner i havet.

If we had wonderful and relaxing days, then the work on cooking the meal was characterized by a little more stress to get the food ready in time. Johan probably had to work hardest because he was responsible for almost all the cooking. Once the food was ready, we had fantastic dinners while the sun goes down. If the sun is still up when we have finished eating, the dinner ends with a sundowner. Everyone enjoyed this moment, it is still warm, we eat good food and we see the sun go down in the sea.

En kväll provade jag att snorkla när det hade blivit mörkt. Tog med mig en ficklampa och började simma in mot stranden. Jag kommer inte långt innan ljuset från ficklampan fångar upp något som rör sig 1 meter under mig. Det är en magnifik Spotted Eagle Ray som simmar förbi utan att ta större notis om mig. Jag blir påminnd att det kan finnas haj här och då blir lite för spännande att vara i vattnet när det är mörkt. Jag avbryter snorklingen och simmar tillbaka till båten för att lugna ner nerverna lite.

One night I tried to snorkel when it was getting dark. Took a flashlight with me and started swimming towards the beach. I do not come long before the light from the flashlight catches something that moves 1 meter below me. It is a magnificent Spotted Eagle Ray that swims by without taking much notice of me. I am reminded that there could be sharks here and then it becomes a bit too exciting to be in te water when dark. I interrupt the snorkeling and swim back to the boat to soothe the nerves a bit.

Lite senare gör jag ett nytt försök att snorkla i mörker. Nu har vi fått besök av en grupp meterlånga kraftfulla Tarpooner. Även om de är lite avvaktande till en början kommer de närmare och närmare. Pulsen går upp när de kommer glidande in i ficklampans ljussken. Eftersom de är flera, vet jag aldrig varifrån nästa kommer. De glänser helt fantastiskt och ögonen ser ut som två lysande lampor. Har du inte gjort något nattdyk, prova, det är spännande.

A little later I make another attempt to snorkel in the dark. Now we are visited by a group of meter-long powerful Tarpoons. Although they are a little hesitant at first, they move closer and closer. The heart rate goes up when they come sliding into the light of the torch. Since there are several of them, I never know where the next one will show up. They shine absolutely amazing and the eyes look like two glowing lights. If you haven’t done a night dive, try it, it’s exciting.