AIS fault VSWR

Last night while sailing down to Martinique, an alarm came from the AIS: ”External fault on AIS unit: Antenna VSWR fault
It’s night and I’m alone on my watch and only have the possibility to check that the antennas are still there and that the cables are connected. There has been no alarm about missing GPS position from AIS, so I guess it is the VHF antenna that is the problem. If that is the case, it would reduce the reach of our AIS-signal so we may not be visible on other AIS receivers and we couldn’t receive AIS-signals from other boats.

Sista natten under seglingen hit ner till Martinique kommer ett larm från AIS’en: ”Externt fel på AIS-enhet: Antenn VSWR-fel”
Eftersom där natt är jag ensam på min vakt och har bara möjlighet att kolla att antennerna är kvar och att kablarna är anslutna. Det har inte kommit något larm om saknad GPS-position från AIS, så jag antar att det är VHF-antennen som det är fel på. Om det är så, gör det att vi syns sämre eller inte alls på andra AIS-mottagare och vi kommer inte att ta emot AIS-signalerna från andra båtar lika bra längre.

Efter att vi kommit fram till Martinique satte jag igång att försöka åtgärda felet själv. Först googlade jag vad VSWR betyder, Voltage Standing Wave Ratio.

Hmm, larmet ges när det är för högt VSWR värde. Det står inget om vad som kan orsaka högt VSWR. Googlar vidare och får veta att värdet blir högt av en dåligt avstämd antenn.

Hmm, varför är antennen helt plötsligt dåligt avstämd? Googlar ännu mer, fel antenn-kabel kan vara en orsak, men inte på Sally. Till sist hittar jag att VSWR kan vara högt om kabeln är av. Äntligen något jag förstår hur det ser ut och hur man åtgärdar. Det stämmer också med min första analys, att det är något problem med antenn-kablen.

After arriving at Martinique, I set about trying to fix the error myself. First I googled what VSWR means, Voltage Standing Wave Ratio.

Hmm, the alarm is given when the VSWR value is too high. There is nothing about what can cause high VSWR. Googles further and learns that the value gets high from a poorly tuned antenna.

Hmm, why is the antenna all of a sudden poorly tuned? Google even more, the wrong antenna cable may be a cause, but not on Sally. Finally, I find that VSWR can be high if the cable is off. Finally something I understand how it looks and how to fix it. It does also match my initial analysis that there is some problem with the antenna cable.

VSWR values and proAIS2

För att se vilket VSWR-värdet det är, använder jag programmet ProAIS2 som jag laddat ned från internet och installerat på en PC. PCn ansluts till AIS’en med en USB kabel. Med det programmet kan jag se VSWR för VHF-antennen ansluten till AIS’en. Programmet visar att VSWR är 10.2:1. Vill du veta mer om VSWR, kolla in sidan Antenna Theory – VSWR, som har en utförlig beskrivning av VSWR.

När du ansluter USB-sladden mellan PCn och AIS, är det bäst att strömmen till AIS är avstängd. AIS’en får tillräckligt med ström från PCn via USB-anslutningen för att kunna ta emot AIS-signaler. När du har anslutit och fått fram MMSI, sätt på strömmen till AIS så att sändaren startar. För att se vilket VSWR-värde du har, behöver du vänta tills din AIS har skickat ut en positionsrapport, det är bara då VSWR mäts upp.

To see what the VSWR value is, I use the ProAIS2 program that I downloaded from the internet and installed on a PC. The PC is connected to the AIS with a USB cable. With that program I can see the VSWR for the VHF antenna connected to the AIS. The program shows that VSWR is 10.2: 1. To find out more about VSWR, check out the Antenna Theory – VSWR page, which has a detailed description of VSWR.

When connecting the USB-cable between the PC and the AIS, it is best to have the AIS turned off. The AIS will get power through the USB-cable and can receive AIS signals. When you have connected and received MMSI, switch on the power to AIS so that the transmitter starts. To see what VSWR value you have, you need to wait until your AIS has sent out a position report, this is when the VSWR is measured.

VSWR reading 10.2:1

Med ProAIS2 kan man även ställa in lite andra parametrar i AIS, ex.vis var GPS-antennen är placerad på båten eller vilka GPS-satelliter som används.

With ProAIS2 you can also set some other parameters in AIS, such as where the GPS antenna is located on the boat or what GPS satellites are used.

Jag går igenom kabelskarvar på antenn-kabeln och hittar problemet i skarven till masten. Det är en skarv som gått isär och det är bara att skruva ihop den igen. Jag ser också att skarven till VHF-antennen är dåligt ihopskruvad.

I check the cable joints on the antenna cable and find the problem in the joint of the mast. It’s a joint that has broken apart and it’s just to put it back together. I see that the joint of the VHF antenna is loose too.

The problematic joint

När jag ansluter med proAIS2 efter lagningen, är VSWR 1.4:1 och larmet är borta. Härlig känsla 👍😃

When I connect with proAIS2 after the repair, VSWR is 1.4: 1 and the alarm is gone. Nice feeling 👍😃

OK VSWR-value after fix