How we solved our internet access

Connection to the internet was one of the things we wanted to work smoothly while we sail around the world. So before we left Sweden, I thought a bit about how we would have access to the internet while we live on the boat and sail from country to country, crossing an ocean or while in a marina or at a remote bay. This post is about how our preparations matched the reality.

Uppkoppling till internet var en av de sakerna vi ville skulle fungera smidigt under tiden vi långseglar. Så innan vi lämnade Sverige funderade jag en del på hur vi skulle ha tillgång till internet medan vi bor på båten och seglar från land till land, när vi korsar en ocean eller när vi är i en marina eller ankrade i en avlägsen vik. I det här inlägget skriver jag om våra förberedelserna och hur det blev i verkligheten.

Tech stuff

Jag börjar med en genomgång av några begrepp och teknik kring uppkoppling till internet.

I start with a review of some concepts and technology regarding connecting to the internet.

Amount of data (datamängd)

I de flesta tjänster att ansluta internet, finns möjlighet att välja olika mängd data per månad. Ju mer data ju högre kostnad. Ibland finns även möjlighet till obegränsad datamängd. De flesta tjänster räknar hur mycket data som förs mellan internet och din enhet, dvs även uppladdning till internet. Det är så mobila tjänster beräknar hur mycket data du använder.

Dataanvändning anges i antal Byte (tecken) per tidsperiod (ex.vis månad).

 • GB = Giga Byte, miljard byte
 • MB = Mega Byte, miljon byte
 • kB = Kilo Byte, tusen byte

En del tjänster tar betalt för överföringstid istället för datamängd, ex.vis fungerar satellit-anslutningar på det sättet.


In most services for connecting to the internet, it is possible to select different amounts of data per month. The more data the higher the cost. Sometimes there is also the possibility of an unlimited amount of data. Most services count how much data that is transferred between the internet and your device, ie also upload to the internet. This is how mobile services calculate your data usage.

Data usage is stated in the number of Bytes (characters) per time period (eg month).

 • GB = Giga Byte, billion bytes
 • MB = Mega Byte, million bytes
 • kB = Kilo Byte, thousand bytes

Some services charge for transmission time used instead of data volume, eg satellite connections work that way.

Bandwidth (bandbredd)

Hur snabbt information överförs mellan internet och din dator. Enheter enligt tabellen

How fast information is transferred between the internet and your computer. Units according to the table

UnitDescription
MB/secmillion bytes per second
kB/secthousand bytes per second
kbits/secthousand bits per secon
Byte = character or digit = 10 bits

Technology, coverage and bandwidth

Det går att få åtkomst till internet via olika tekniska lösningar och på en båt finns det möjlighet att använda WiFi, mobilnätverk, satellit eller SSB-radio med modem. Inom dessa fyra grundteknologier finns olika generationer av utrustning där en yngre generation har bättre överföringskapacitet än den föregående. Tabellen nedan ger en ungefärlig uppfattning om räckvidd och bandbredd för de olika teknologierna som är aktuella för en båt.

It is possible to access the internet via various technical solutions and on a boat it is possible to utilize WiFi, mobile network , satellite or SSB radio with modem. Within these four basic technologies, there are different generations of equipment where a younger generation has better transmission capacity than the previous one. The table below gives an approximate idea of the range and bandwidth of the different technologies that are relevant for a boat.

Connection typeCoverageBandwidth
Wifi100 mBeror av anslutningen till internet som WiFi-nätet har och hur många användare som är anslutna till WiFi-nätet.
Räckvidden går att utöka, men då krävs i regel en sk riktantenn och det fungerar bara när båten ligger vid en brygga.
Ett vanligt WiFi-nät kan ha bandbredd upp till 50 MB/sek,
så begränsningen är nästan alltid nätets anslutning till internet
Depends on the internet connection from the WiFi-network and the number of users on the WiFi-net.
The range can be extended, but then a so-called directional antenna is usually required and it only works when the boat is at a jetty.
A WiFI-net is capable to transfer up to 50 MB/sec, so the limitation is almost always the connection to the internet
Mobile 4G LTE10 km< 15 MB/sec depending on signal strength and 4G technology
Mobile 3G15 km< 4.2 MB/sec depending on signal strength and 3G technology
Mobile 2G20 km< 0.03 MB/sec depending on signal strength and 2G technology
Satellite Inmarsat
Fleet Broadband 500
Global< 50 kB/sec depending on signal strength
Satellite Inmarsat
Fleet Broadband 150
Global< 15 kB/sec depending on signal strength
Satellite IridiumGoGlobal< 0.25 kB/sec depending on signal strength
SSB-Radio + Pactor 4 modemGlobal< 0.9 kB/sec depending on signal strength
Data rates radio communication technologies

Ex.vis är IridiumGo väldigt långsam jämfört med 4G som är ca 10.000 ggr snabbare. En GRIB-fil som är 2 MB stor tar ca 2 sekunder att ladda ner via 4G. Med IridiumGo kommer den att ta omkring 20.000 sekunder (5.5 tim) att ladda ner samma GRIB-fil.

IridiumGo är väldigt känslig för signalstyrka. Det finns 5 staplar som visar signalstyrka och vid 4 staplar har bandbredden minskat till hälften och vid 3 staplar är bandbredden bara 10%.

For example, IridiumGo is very slow compared to a 4G that is about 10,000 times faster than IridiumGo. A GRIB file that is 2 MB in size takes about 2 seconds to download with 4G. With IridiumGo it will take about 20,000 seconds (5.5 hours) to download the same GRIB file.

IridiumGo is very sensitive to signal strength. There are 5 bars that show signal strength and at 4 bars the bandwidth has been reduced by half and at 3 bars the bandwidth is only 10%.

WiFi technology

För att ansluta till internet via WiFi-nät finns det i grunden två olika sätt. Om du skaffar en WiFi-router, se till att den kan hantera båda inloggningssätten nedan och de varianter som finns på dessa.

 • WiFi-inloggning
  Wifi-nätet kräver inloggning. Alla som ansluter kan använda samma lösenord och det går att logga in med lösenordet ända till den som äger WiFi-nätet byter lösenord. Det här är en vanlig lösning för mindre WiFi-nät på cafér och barer.
 • Web-inloggning
  Vid anslutning till WiFi-nätet öppnas en web-sida som kräver att du ska logga in. Det är bara möjligt att ansluta en dator eller ett fåtal datorer åt gången med inloggnings-uppgifterna. Det finns alltid en begränsning hur länge man kan använda inloggningen, ex.vis 1 vecka från första inloggning. Det här är en vanlig lösning för större WiFi-nät på marinor och hotell.

To connect to the internet via WiFi network, there are basically two different ways. If you get a WiFi router, make sure that it can handle both login methods. and the variations of those.

 • WiFi login
  The Wifi network requires login. Everyone who connects can use the same password and it is possible to log in with the password until the owner of the WiFi network changes the password. This is a common solution for smaller WiFi networks in cafes and bars.
 • Web login
  When connecting to the WiFi network, a web page opens that requires you to log in. It is only possible to connect one computer or a few computers at a time with the login information. There is always a limit to how long you can use the login, eg 1 week from the first login. This is a common solution for larger WiFi networks in marinas and hotels.

Mobile technology

Det finns flera olika typer av mobilnät i drift idag, 2G, 3G och 4G. Beteckningen kommer från vilken typ av kommunikationsteknik som används. För oss som användare innebär det i princip snabbare och snabbare internetanslutning för varje ny generation.

 • Våra svenska SIM-kort kan användas i andra EU-länder upp till 4 månader efter att man lämnat Sverige. Efter det har operatören rätt att ta ut andra priser eller så kan du välja att stänga av SIM-kortet.
 • Vid sidan om lokala SIM-kort finns även internationella SIM-kort. Det är SIM-kort som gäller i många länder världen över. Nackdelen med dem är att de oftast har en högre kostnad än lokala SIM-kort och att de bara säljs i vissa länder.
 • Det finns telefoner som kan ha dubbla SIM-kort och nästa gång vi ska köpa ny telefon ska vi skaffa en sån. Då kan man ha sitt vanliga SIM-kort och ett lokalt SIM-kort samtidigt och välja vilket SIM-kort som används.
 • Nyare mobiler har stöd för s.k. e-SIM kort och det innebär att man kan ladda ned SIM-kortet över nätet (det behövs inget fysiskt SIM-kort som ska stoppas in i telefonen).

There are several different types of mobile networks in operation today, 2G, 3G and 4G. The term comes from the type of communication technology used. For us as users, it basically means faster and faster internet connection for each new generation.

 • Our Swedish SIM cards can be used in other EU countries up to 4 months after leaving Sweden. After that, the operator has the right to charge other prices or you can choose to turn off the SIM card.
 • In addition to local SIM cards, there are also international SIM cards. These are SIM cards that are valid in many countries around the world. The disadvantage of them is that they usually have a higher cost than local SIM cards and that they are only sold in certain countries.
 • There are phones that can have dual SIM cards and the next time we buy a new phone, we will get one. Then you can have your regular SIM card and a local SIM card at the same time and choose which SIM card is used.
 • Newer mobiles support so-called e-SIM card and this means that you can download the SIM card online (no physical SIM card is needed to be inserted into the phone).

Mobile devices

Vilken utrustning behövs för att ansluta till internet via ett mobil-nät?

 • Mobil-router med extern antenn för bästa räckvidd
  Den här lösningen kräver ett separat SIM-kort för mobil-routern och vill du ha internet när du är iland behöver du skaffa SIM-kort till din telefon också.
 • Eller så kan man använd sin telefon och dela ut anslutning via telefonens WiFi-hotspot.

What equipment is needed to connect to the Internet via a mobile network?

 • Mobile router with external antenna for best range
  This solution requires a separate SIM card for the mobile router and if you want internet when you are ashore, you need to get a SIM card for your phone as well.
 • Or use your phone and share the connection via the phone’s WiFi hotspot.

Global internet technologies

I områden där det inte finns täckning från mobilnät behövs anslutning till internet via satellit-radio med abonnemang för data (Inmarsat eller Iridium) eller HF-radio med modem (Pactor) och abonnemang för internetanslutning (ex.vis Sail Mail).

Både satelllit-anslutning och HF-Radio med Pactor-modem gör att man kan skicka och ta emot e-post samt hämta GRIB-filer. Båda har för låg bandbredd för att surfa på internet. Det finns satellit-lösningar som ger högre bandbredd med möjlighet till långsam internet-anslutning, men de lösningarna kostar betydligt mer.

In areas where there is no coverage from mobile networks, connection to the internet via satellite radio with subscription for data (Inmarsat or Iridium) or HF radio with modem (Pactor) and subscription for internet connection (eg Sail Mail) is required.

Both satellite connection and HF-Radio with Pactor modem allows you to send and receive e-mail and download GRIB files. Both have too low bandwidth to surf the internet. There are satellite solutions that provide higher bandwidth with the possibility of slow internet connection, but those solutions cost significantly more.

Limitations

Det finns olika begränsingar för vilken kommunikationsutrustning som går att ha ombord. Några uppenbara är

 • Utrymme och vikt
  Klarar båten en tung antenn? Finns det plats att installera mottagare och sändare tillräckligt nära antennen för att minska signal-förluster i antenn-kabel. Finns det plats på däck, mast, targabåge eller i stuvfack
 • Energiåtgång
  Klarar elsystemet att tillhandahålla el till utrustningen som installeras?
 • Anskaffnings- och driftkostnader
  Vilket utrymme finns i budgeten för långseglingen? Hur mycket kostar reservdelar? Behöver du prioritera bort något annat?
 • Kunskap att sköta och underhålla utrustningen
  Har du kunskap att kunna underhålla och använda utrustningen? Om inte, vad händer när den inte fungerar eller den enda ombord som vet hur den fungerar inte finns där?

There are various restrictions on which communication equipment can be installed on board. Some obvious are

 • Space and weight
  Can the boat handle a heavy antenna? Is there space to install receivers and transmitters close enough to the antenna to reduce signal losses in the antenna cable. Is there space on deck, mast, targa arch or in storage compartment
 • Energy consumption
  Is the electrical system able to supply electricity to the equipment that is installed?
 • Acquisition and operating costs
  What is the budget for long-distance sailing? What is the cost of spare parts? Do you need to prioritize something else?
 • Knowledge to take care of and maintain the equipment
  Do you have knowledge to be able to maintain and use the equipment? If not, what happens when it does not work or the only person on board who knows how it works is not there?

Our need

Vi ville att det skulle vara enkelt att komma åt internet från flera olika apparater ombord (datorer, mobiler, navigationssystem). Med ett lokalt WiFi-nät ombord med koppling till internet kan man dela ut internetanslutnig till flera olika apparater. Det vore även bra att kunna ansluta apparater med nätverkskabel.

Som underlag för val av anslutningsteknik prioriterade vi typ av information och hur stor datamängd vi behöver och när vi behöver den. Så här såg våra behov ut

We wanted it to be easy to access the internet from several different devices (computers, mobiles, navigation systems). With a local WiFi network on board with internet connection, you can share internet connection to several different devices. It would also be good to be able to connect devices with a network cable.

As a basis for choosing connection technology, we prioritized the type of information and how much data we need and when we need it. This is what our needs looked like

WhenPriorityAmountWhat
AlwaysHigh30 MBVäderprognoser (GRIB-filer), rapportera vår position samt ta emot och skicka viktig e-post
Weather forecasts (GRIB files), report our location and receive and send important emails
AnchoredHigh15 GBSurfa på internet för att få information om aktuellt läge i besökta länder, hitta varv och reservdelar, sköta ekonomi och uppdatera våra sociala kanaler
Surf the internet to get information about the current situation in visited countries, find shipyards and spare parts, manage finances and update our social channels
AnchoredLow2 GBLäsa om vad som händer i världen och på hemmaplan
Read about what is happening in the world and at home
Data leftHigh2 GBLadda ned uppdateringar av sjökort och program till datorer (plotter, laptop, surfplatta och telefoner) samt backup av viktig informtion till molnet
Download updates of charts and programs to computers (plotter, laptop, tablet and phones) as well as backup of important information to the cloud
Data leftLow80 GBStreama film och musik
Streaming of video and music
Need of information on internet

Our solution

Hur ska vi lösa detta?

Vi utgick från var vi kommer att befinna oss. Det är det som avgör vilka möjligheter det finns att ansluta till internet. Resten är en fråga om teknik, pengar och kunskap.

Mesta tiden ombord räknar vi med att vara på platser där det finns täckning från ett mobil-nät. På vissa platser kommer det även att finnas WiFi-nät att ansluta till vilket gör att vi har 3 olika situationer att hantera för att ansluta till internet.

SituationAnslutningsteknik
Inom täckning från WiFiDirekt anslutning med laptop, surfplatta, telefon. Vi valde bort WiFi-router på grund av osäkerhet om de kan hantera web-inloggning
Inom täckning från mobilnätMobil-router med lokalt WiFi-nät ombord och några uttag för anslutning av laptop med LAN-kabel. Direkt anslutning med telefon, bra när man är utom täckning från egna WiFi-nätet
Utom täckning från mobilnät och WiFiIridiumGo med lokalt WiFi-nät ombord
Anslutningsteknik i de olika situationerna

How shall we solve this?

We started from where we will be located. This is what determines what opportunities there are to connect to the internet. The rest is a matter of technology, money and knowledge.

Most of the time on board, we expect to be in places that have mobile coverage. In some places there will also be a WiFi to connect to. So therefore we basically have 3 different situations to deal with to connect to the internet.

ScenarioConnection technology
Within coverage of WiFiDirect connection with laptop, tablet, phone. We opted out of WiFi routers due to uncertainty about whether they can handle web login
Within coverage of mobile networksMobile router with local WiFi network on board and some sockets for connecting a laptop with LAN cable. Direct connection by phone, good when you are out of coverage from your own WiFi network
No coverage of mobile networks or WiFiIridiumGo with local WiFi network on board
Connection technology in the different scenarios

Within mobile network coverage

Mobil router med uttag att ansluta utrustning med LAN-kabel samt en extern antenn för bättre räckvidd. Routern delar internetanslutningen via ett lokalt WiFi-nät som täcker hela båten.

Så länge vi är i EU ska vi använda ett svenskt data-SIM samt våra svenska SIM-kort i telefonerna.
Utanför EU ska vi skaffa lokala SIM-kort att ha i routern. Eventuellt får vi skaffa extra SIM-kort om vi vill ha internet när vi lämnar båten.

Mobile router with socket to connect equipment with LAN cable and an external antenna for better range. The router shares the internet connection via a local WiFi network that covers the entire boat.

As long as we are in the EU, we will use a Swedish data SIM and our Swedish SIM cards in the phones.
Outside the EU, we will get local SIM cards for use in the router. We may need to get an extra SIM card if we want internet when we leave the boat.

No coverage of mobile networks or WiFi

Vi har kompromissat och har en IridiumGo med extern antenn som vi använder för e-post, GRIB-filer (PredictWind) och för att uppdatera vår position automatiskt på en tracker-sida (PredictWind). För att använda IridiumGo laddar man ner två Iridium-appar i en smartphone eller surfplatta. Telefonen ansluter till IridiumGo via dess WiFi-nätverk.

Vi köpte först ett abonnemang från CTV-Service i Sverige och enligt dem kunde man bara köpa 12 månaders bundet abonnemang. Detta blev för dyrt eftersom vi inte kunde göra uppehåll som vi hade trott att man fick. Det slutade med att vi till sist lyckades få dem att säga upp abonnemanget i förtid.

Efter det köpte vi ett abonnemang via PredictWind som fungerade så som vi tänkt, dvs vi kunde säga upp med 30 dagars framförhållning. Vi skaffade även flera extra SIM-kort för att kunna starta nytt abonnemang vid behov. Iridium har en möjlighet att pausa ett abonnemang, men då har man ändå en månadskostnad som är högre än vad det kostar att skaffa ett nytt SIM-kort.

Vi valde bort HF-Radio på grund av installationskostnad. HF-radion drar även mer ström än IridiumGo även om detta inte var en avgörande faktor för valet.

We have compromised and have an IridiumGo with external antenna that we use for email, GRIB files (PredictWind) and to update our position automatically on a tracker page (PredictWind). To use IridiumGo, you download two Iridium apps to a smartphone or tablet. The phone connects to IridiumGo via its WiFi network.

We first bought a subscription from CTV-Service in Sweden and according to them you could only buy a 12-month fixed subscription. This became too expensive because we could not make breaks as we had thought they would get. In the end, we finally managed to get them to cancel their subscription prematurely.

After that, we purchased a subscription via PredictWind that worked as we intended, ie we could cancel with 30 days notice. We also obtained several extra SIM cards to be able to start a new subscription when needed. Iridium has an option to pause a subscription, but then you still have a monthly cost that is higher than what it costs to get a new SIM card.

We opted out of HF-Radio due to installation costs. The HF radio also draws more power than the IridiumGo, although this was not a decisive factor for the choice.

Experiences

Wifi Experience

Vår erfarenhet från att använda WiFi-nät, från ex.vis marinan vi har besökt, är blandad. Ofta har vi haft dålig anslutning eftersom vi haft för svag wifi-signal. Ofta är WiFi-näten underdimensionerade (fler vill ansluta än vad det är byggt för, eller så har man för låg bandbredd på anslutningen till internet). Det gör att det är svårt att ansluta eller att anslutnignen är långsam. Ibland har vi hittat en restaurang eller bar med bra WiFi, och då har vi beställt en extra kaffe eller öl och suttit kvar lite längre för att mejla och uppdatera social medier via telefonen.

Det kan finnas WiFi på stora ankarplatser och vid bojar utanför marinor, ex.vis Sainte-Anne på Martinique och Ross Pt på Grenada. Eftersom vi inte hade någon WiFi-router ombord var det för låg signalstyrka för att ansluta. Dessutom hörde vi att det ofta var problem med dessa nät. Jag vet inte om det berodde på tekniska problem med nätverket eller om det var båtar som låg för långt bort.

Our experience from using WiFi networks, from eg the marina we have visited, is mixed. We have often had a bad connection because we had too weak a wifi signal. Often the WiFi networks are undersized (more people want to connect than it is built for, or you have too low bandwidth on the connection to the internet). This makes it difficult to connect or the connection is slow. Sometimes we have found a restaurant or bar with good WiFi, and then we have ordered an extra coffee or beer and stayed a little longer to email and update social media via the phone.

There may be WiFi at large anchorages and at buoys outside marinas, such as Sainte-Anne in Martinique and Ross Pt in Grenada. Since we did not have a WiFi router on board, the signal strength was too low to connect. In addition, we heard that there were often problems with these networks. I do not know if it was due to technical problems with the network or if it was boats that were too far away.

Mobile router experience

Mobil-routern fungerade bra i Europa med vårt svenska SIM-kort. När vi började köpa lokala SIM-kort kunde routern inte ansluta till 4G-nätet och istället fick vi en 3G anslutning eller i vissa fall 2G. När vi provade SIM-kortet i en smartphone, kunde den ansluta till 4G-nätet helt automatiskt. Första gången det hände, kunde vi ladda ned och installera en ny sk. firm-ware i routern och sen kunde den anlsuta till 4G igen. Nästa gång det var dags att stoppa i ett nytt SIM-kort kunde den bara ansluta till 3G och det fanns ingen ny firm-ware att installera. Det hjälpte inte heller att manuellt ange uppkopplings-information för mobil datatrafik i routern. Sen dess har vi använt våra smartphones för ansluta till internet och delat anslutningen med telefonens WiFi-hotspot.

Att dela via telefonens WiFi-hotspot har fungerat bra så länge telefonen varit uppe i sittbrunnen. När telefonen är nere i ruffen har täckningen ofta varit sämre, framför allt när vi seglat eller legat för ankar i en vik långt från något samhälle.

The mobile router worked well in Europe with our Swedish SIM card. When we started using local SIM cards, the router could not connect to the 4G network and instead we got a 3G connection or in some cases 2G. When we tried the SIM card in a smartphone, it was able to connect to the 4G network completely automatically. The first time it happened, we were able to download and install a new so-called. firm-ware in the router and then it could connect to 4G again. The next time it was time to plug in a new SIM card, it could only connect to 3G and there was no new firmware to install. It also did not help to manually enter connection information for mobile data traffic in the router. Since then, we have used our smartphones to connect to the internet and shared the connection with the phone’s WiFi hotspot.

Sharing via the phone’s WiFi hotspot has worked well as long as the phone has been located in the cockpit. When the phone is inside the boat, there is less coverage, especially when we are sailing or anchored in a bay far from any community.

Mobile data usage

Tabellen nedan visar vår ungefärliga mobila dataförbrukning under en månad baserat på var vi varit. Dataförbrukning via WiFi har jag inte något underlag för, men jag uppskattar den till under 20 GB sen vi lämnade Sverige. När vi har haft bra WiFi har vi brukat ladda ned uppdateringar till navigationssystem, datorer och telefoner samt uppdaterat våra elektroniska sjökort.

The table below shows our approximate mobile data consumption for a month based on where we have been. I do not have any data for data consumption via WiFi, but I estimate it to be below 20 GB since we left Sweden. When we have had good WiFi, we have used to download updates to navigation systems, computers and telephones and update our electronic charts.

Type of informationEuropa/EUAtlanticOutside EU
e-post100 MB10 MB100 MB
Wheather1 GB12 MB1 GB
Googling1 GB02 GB
News/Sociala medias8 GB015 GB
Streaming80 GB00 GB
Data usage SIM-card

Mobile network experience

När vi varit utanför EU har vi skaffat ett lokalt SIM-kort för surf. Jag brukar fråga i tullen eller på marinan vilken operatör som är bäst och var man kan köpa SIM-kort.

Vi tycker Digicell funkade bäst och hade lägst pris. Flow hade sämre täckning och var lite dyrare, åtminstone när det gällde data-anslutning. Chippie hade bra täckning men hade dyra abonneman och, krånglig hantering av dem. Det var dock billigt att köpa till datatrafik till ett befintligt abonnemang.

När vi kom till Antigua trodde vi att vårt SIM-kort från Digicell inte skulle fungera och eftersom det landet precis hade börjat införa begränsningar för butiker och hur man fick röra sig i landet (pga covid-19), skaffade vi Flow på inrådan av tullen. Kanske att vårt Digicell hade fungerat.

Tabellen nedan visar vilka länder de olika operatörerna vi använt i Karibien finns i. Länderna är ordnade från norr till söder

When we were outside the EU, we got a local SIM card for surfing. I usually ask at customs or at the marina which operator is best and where to buy a SIM card.

We think Digicell worked best and had the lowest price. Flow had poorer coverage and was a bit more expensive, at least when it came to data packages. Chippie had good coverage but had expensive subscriptions and, cumbersome handling of them. However, it was cheap to buy data traffic for an existing subscription.

When we arrived in Antigua we thought that our SIM card from Digicell would not work and since that country had just started to introduce restrictions for shops and how to move in the country (due to covid-19), we got Flow on the advice of the customs. Maybe our Digicell had worked.

The table below shows the countries in which the various operators we used in the Caribbean are located. The countries are arranged from north to south.

CountryEU-SIMDigicellFlowChippie
B.V.INoYesYesNo
AnguillaNoYesYesNo
Saint MartinYesNoNoYes
Sint-MaartenNoNoNoYes
SabaNoNoNoYes
St BartsNoNoNoYes
St EustatiusNoNoNoYes
St Kitts & NevisNoYesYesNo
MontserratNoNoYesNo
AntiguaNoYesYesNo
GuadeloupeYesYesNoNo
DominicaNoYesYesNo
MartiniqueYesYesNoNo
St LuciaNoYesYesNo
BarbadosNoYesYesNo
St VincentNoYesYesNo
GrenadaNoYesYesNo
Trinidad and TobagoNoYesYesNo
Boldfaced blue Yes means that we was in that country and used that operator

Chippie

Operatören heter UTS men deras mobil-nät heter Chippie. Med deras SIM-kort kan man ringa lokalsamtal till alla länder i Chippieland (åtminstone när jag skriver den här artikeln). Chippieland omfattar i princip de Holländska öarna i Karibien.

 • Jag råkade ut för att surfen tog slut innan jag hade fyllt på mer och fick tre SMS om det, först att surfen snart var slut och några sekunder senare att den var slut. Ytterligare några sekunder senare kom ett SMS om att pengarna jag hade att ringa utlandssamtal för också var slut (200 SEK).
 • Det som hade hänt var att surfen började kosta per MB istället för att stängas av som jag trodde. Det gick fort att förbruka de pengar som jag satt in på SIM-kortet.
 • Jag tycker att det var alldelse för kort tid mellan de olika SMS’en.
 • För att hantera abonnemanget använder man telefonens knappsats och skickar *# koder och får talsvarsmenyer att välja alternativ man vill göra. Lite krångligt och det känns omodernt.
 • Ex.vis om man frågar efter hur mycket datatrafik det finns kvar att använda och man har ex.vis 5.52 GB kvar så svarar rösten

You have fivebillionfivehundredtwentymillionthreehundredfiftyeightthousendninehundredtwentyeight bytes left

The operator is called UTS but their mobile network is called Chippie. With their SIM card you can make local calls to all countries in Chippieland (at least when I write this article). Chippieland basically includes the Dutch islands in the Caribbean.

 • I happened to have the surf end before I had filled up more and received three text messages about it, first that the surf was soon over and a few seconds later that it was over. A few more seconds later, an SMS came that the money I had to make international calls for was also over (200 SEK).
 • What had happened was that the surf started to cost per MB instead of being turned off as I thought. It was quick to consume the money that I put on the SIM card.
 • I think it was far too short time between the various SMSs.
 • To manage the subscription, you use the phone’s keypad and send * # codes and get voicemail menus to select options you want to do. A bit awkward and it feels outdated.
 • For example, if you ask how much data traffic is left to use and you have, for example, 5.52 GB left, the voice answers

You have fivebillionfivehundredtwentymillionthreehundredfiftyeightthousendninehundredtwentyeight bytes left

Digicell

 • Den operatör som har mobilnät i flest länder i Lesser Antilles.
 • Genom att ladda ned en app till telefonen kan man hantera SIM-kort och abonnemang på ett enkelt sätt.
 • SIM-kortet vi köpte på St Lucia kunde vi använda i andra länder också.
 • Ska man ringa mycket lokalt kanske det lönar sig att skaffa ett nytt SIM-kort.
 • När en förbetald plan blir för gammal, kan man förnya den och ta med sig kvarvarande datatrafik till nästa period
 • Du kan använda existerande datamängd i ett annat land än du köpte den.
 • The operator that has mobile networks in most countries in Lesser Antilles.
 • By downloading an app to your phone, you can manage SIM cards and subscriptions in a simple way.
 • The SIM card we bought in St Lucia we could use in other countries as well.
 • If you have to make a lot of local calls, it may be worthwhile to get a new SIM card.
 • When a prepaid plan becomes too old, you can renew it and take the remaining data traffic with you to the next period.
 • You can use existing data in another country than you bought it.

Flow

 • Har mobilnät i något färre länder än Digicell.
 • Genom att ladda ned en app till telefonen kan man hantera SIM-kort och abonnemang på ett enkelt sätt.
 • Vi upplevde att Flow hade lite sämre täckning på ankarplatserna på Antigua och nästan ingen täckning alls på Barbuda vid Cocoa Pt där vi hade ankrat.
 • Vi använde bara Flow på Antigua och Barbuda, så jag vet inte om SIM-kortet hade fungerat i ett annat land.
 • Has mobile networks in slightly fewer countries than Digicell.
 • By downloading an app to your phone, you can manage SIM cards and subscriptions in a simple way.
 • We experienced that Flow had a little worse coverage at the anchorages on Antigua and almost no coverage at all at Barbuda at Cocoa Pt where we had anchored.
 • We only used Flow in Antigua and Barbuda, so I do not know if the SIM card would have worked in another country.

Satellite experience

 • Vi har nästan alltid full signalstyrka sen jag kopplade in den externa antennen på rätt sätt.
 • Under överfarten hämtade vi ungefär 150 kB GRIB-filer 2 gånger varje dygn och det tog omkring 1.5 tim varje gång.
 • Vi noterade att nedladdningen stannar efter ca 20-40 kByte, trots full singalstyrka.
  Jag vet inte vad detta beror på. Varje gång detta hände, gick det åt kring 5 min för systemet att upptäckta att överföringen stoppat, koppla ned och koppla upp anslutningen igen.
 • We almost always have full signal strength since I connected the external antenna correctly.
 • During the crossing, we downloaded about 150 kB GRIB files twice every day and it took about 1.5 hours each time.
 • We noticed that the download stops after about 20-40 kByte, despite full single strength.
  I do not know what this is due to. Each time this happened, it took about 5 minutes for the system to detect that the transmission stopped, disconnect and disconnect the connection again.