Flight adventure

When we had decided that we would haul out the boat on Grenada, it was time to think about where we would stay and when and how we would travel home to Sweden. At this stage we were in Martinique and it was in the beginning of June. It was still possible to book regular flights from Grenada to Europe via various stopovers and aircraft changes. We chose the fastest route which took about 24 hours from Grenada to Copenhagen. We would fly with LIAT via Barbados to Martinique and with Air France to Copenhagen via Paris. It did not take long before it turned out that this was too optimistic.

När vi hade bestämt att vi skulle ta upp båten på Grenada, var det dags att tänka på boende samt när och hur vi skulle resa hem till Sverige. I det här skedet var vi på Martinique och det var i början av Juni. Det gick fortfarande att boka reguljära flygningar från Grenada till Europa via diverse mellanlandningar och byte av flygplan. Vi valde den snabbaste rutten som tog ungefär 24 tim från Grenada till Köpenhamn. Vi skulle flyga med LIAT via Barbados till Martinique och med Air France till Köpenhamn via Paris. Det dröjde inte länge innan det skulle visa sig att detta var för optimistiskt.

Departure or no departure?

Vi hittade även ett boende nära varvet för tiden mellan båtupptagning och flygningen hem. Det kändes jätteskönt att allt detta var klart innan vi satte segel för att segla till Grenada. Tyvärr hade vi inte tagit med effekten av stängda gränser, vilket gör att LIAT går i kunkurs innan vår planerade avgång från Grenada.

I början av Juli ser vi ett inlägg på Facebook om att det pågår diskussioner om att sätta LIAT i konkurs. Vi hittar en tidningsartikel där regeringen på Antigua (LIAT ägs av några länder i Karibien och Antigua är ett av dem) säger att det pågår samtal om hur krisen i LIAT ska lösas.

Vi har köpt flygresan via en resebyrå (Kiwi.com) och vi kontaktar dem för att höra om flygningen med LIAT fortfarande är aktuell. Får besked att så är fallet. Om den ställs in kommer de att höra av sig till oss. Veckorna går och vi ser fler nyheter om att LIAT ska sättas i konkurs. Vi kontaktar resebyrån igen och får samma svar som senast, flygningen ska bli av. Vem ska vi tro på?

Torsdag 17 Juli kontaktar Carina flygplatsen på Grenada och frågar om LIAT fortfarande flyger där? Nej är svaret, de har gått i konkurs p.g.a. pandemin. Mer googlande och till sist hittar vi en uppgift om att bolaget sattes i konkurs i slutet av Juni.

Nu börjar vi få ont om tid att hitta ett annat sätt att komma till Martinique i tid, för att hinna med planet till Paris. Samtidigt som vi försöker få besked från resebyrån har vi själva börjat leta efter andra sätt att ta oss till Martinique. Det går inga färjor, så vi måste hitta ett flygplan vi kan åka med. Flygplatsen på Grenada öppnade i onsdags, så det borde gå att flyga till Martinique bara vi hittar ett plan att åka med.

Vi kontaktar ett flygbolag som hyr ut flygplan för 6-12 passagerare och anmäler intresse för flygning till Martinique. Det minsta planet kostar drygt 30.000 kr och vi frågar på Facebook om det är några andra som behöver ta sig till Martinique på tisdag. Tyvärr är vi sent ute och de som ska flyga har redan chartrat egna flygplan. Vi får tips om några privata flygplan som man kan hyra, bl.a ett på Bequia. Det visar sig att jag redan träffat piloten när jag var där i december och januari. Han driver en dykshop på Bequia och har ett litet fyrsitsigt plan vi skulle kunna åka med.

På Söndag 19:e juli, bekräftar Kiwi.com att flyget med LIAT är inställt. Det finns inga ersättningsflyg och vi får ingen ersättning eftersom pandemin räknas som force majeure. Biljetterna för flygningen Martinique-Paris-Köpenhamn gäller fortfarande. Om vi avbokar hela resan kan vi få tillbaka 1000 kr. Att boka en ny resa via Kiwi.com kostar närmare 40.000 kr, det skulle innebära en total kostnad att flyga hem på närmare 60.000 kr.

Vi hör av oss till de piloter vi fått kontakt med och nu är det bara Bequia-piloten som har möjlighet att flyga oss. Sagt och gjort, på söndag kväll när alla andra möjligheter är uttömda, bokar vi piloten på Bequia. Det blir billigare än alternativet att boka om hela resan med Kiwi.com.

We also found accommodation near the shipyard for the time between haul out and the flight back home. It felt great that all this was fixed before we set sail to Grenada. Unfortunately, we had not included the effect of closed borders, which means that LIAT will go bankrupt before our planned departure from Grenada.

At the beginning of July, we see a post on Facebook that there are discussions about putting LIAT into bankruptcy. We find an article in a newspaper where the government in Antigua (LIAT is owned by some countries in the Caribbean and Antigua is one of them) says that there are discussions about how the crisis in LIAT should be resolved.

We have purchased the flight through a travel agency (Kiwi.com) and we contact them to find out if the flight with LIAT is still relevant. I am told that this is the case. If it is canceled, they will contact us. The weeks go by and we see more news that LIAT will be declared bankrupt. We contact the travel agency again and get the same answer as last time, the flight is still scheduled. Who should we believe in?

Thursday 17 July, Carina contacts the airport on Grenada and asks if LIAT still operates? No is the answer, they have gone bankrupt due to pandemic. More googling and finally we find information that the company was declared bankrupt at the end of June.

Now we are running out of time to find another way to get to Martinique in time, to catch the plane to Paris. While we are trying to get information from the travel agency, we ourselves have started looking for other ways to get to Martinique. There are no ferries, so we have to find a plane to go with. The airport in Grenada was opened on Wednesday, so it should be possible to fly to Martinique as long as we find a plane to go with.

We contact an airline that rents out aircraft for 6-12 passengers and registers interest in flying to Martinique. The smallest plane costs just over 3,000 EUR and we ask on Facebook if there are any others who need to get to Martinique on Tuesday. Unfortunately we are late to ask and those who are going to fly have already chartered their own aircraft. We get hints about some small private planes that you can rent, including one on Bequia. It turns out that I already met the pilot when I was there in December and January. He runs a dive shop on Bequia and has a small four-seater plane we could go with.

On Sunday 19 July, Kiwi.com confirmes that the flight with LIAT has been canceled. There are no replacement flights and we do not receive any compensation because the pandemic is counted as force majeure. Tickets for the Martinique-Paris-Copenhagen flight are still valid. If we cancel the entire trip, we can get back EUR 100. Booking a new trip via Kiwi.com costs close to 3.500 EUR, which would mean a total cost to fly home of almost 5.500 EUR.

We contact the pilots we have previously been in contact with and now it’s only the Bequia pilot that has the opportunity to fly us. Said and done, on Sunday night when all other possibilities are exhausted, we book the pilot on Bequia. It will be cheaper than to rebook the entire trip with Kiwi.com.

Travel home

När vi kom till flygplatsen på Grenada var det vi och fyra andra passagerare som skulle resa. Allt fungerade som vanligt, med incheckning, säkerhetskontroll och väntan i gaten på att få gå ombord. Vi kunde se vårt plan landa och parkera utanför vår gate. Vår incheckade väska kom åkande på en bagagekärra och lastades ombord. Sen var det vår tur att gå ut till planet i sällskap av en person från flygplatsen.

Vi fick en minnesvärd flygning från Grenada till Martinique i det lilla planet från Bequia.

When we arrived at the airport in Grenada, it was us and four other passengers who were going to travel. Everything worked as usual, with check-in, security check and waiting in the gate to get on board. We could see our plane landing and parking outside our gate. Our checked bag arrived on a luggage cart and was loaded on board. Then it was our turn to go out to the plane in the company of a person from the airport.

We had a memorable flight from Grenada to Martinique in the little airplane from Bequia.

Lessons learned

  • Boka inte flyg för långt i förväg, helst inte under en pågående pandemi.
  • Vi hade inte någon nytta av att boka med Kiwi.com, det blev bara krångligare och de tog ändå inget ansvar för hela resan när en del av sträckorna blev inställda på grund av konkurs.
  • Vi betalade flygbiljetterna med kreditkort som har en form av reseförsäkring. Den gav dock ingen utdelning i det här fallet. Fanns i princip bara ersättning för försenat flyg och försvunnet bagage.
  • När vi checkade in på Air France för flygningen över Atlanten, såg vi att vi hade kunnat ha varsit incheckat bagage. Enligt Kiwi.com hade vi bara betalat för ett incheckat bagage.
  • Vi såg också att det fanns en returbiljett för att flyga tillbaka till Grenada en vecka senare. Känns väldigt märkligt när vi bara hade köpt en enkel resa.
  • I framtiden kommer vi att boka flygbiljett direkt av flygbolaget vi ska åka med.

End of our first season

Det här var sista bloggen från vår första säsong av vår långsegling. Vi har några mer tekniskt inriktade artiklar till att skriva från den här säsongen, ex.vis om vår bimini, om hur vi fick bränsleförbrukning och annan motordata på plottern. Jag hoppas också kunna skriva en artikel om GRIB-filer och olika program på PC och surfplatta för att titta på GRIB-filer. Eventuellt kommer vi på fler saker att blogga om under tiden vi gör uppehåll i seglandet under orkansäsongen.