Travel in covid-19 times

It’s November and it’s time to return to Sally in Grenada. Unfortunately, the pandemic with covid-19 has picked up speed again and the number of infections is rising almost all over the world. As the number of infected people rises, more and more travel restrictions are introduced in many countries and scheduled flights are canceled. It feels like the longer we wait, the harder it will be to travel to Grenada and Sally.

We try to read about what applies, but on the one hand the rules and conditions change, on the other hand the information is not always completely unambiguous and there is room for interpretation.

Det har blivit November och det är dags att återvända till Sally på Grenada. Tyvärr har pandemin med covid-19 tagit fart igen och antalet smittade stiger över nästan hela världen. I takt med att antalet smittade stiger, införs mer och mer reserestriktioner i många länder och planerade flygningar ställs in. Det känns som att ju längre tiden går ju svårare kommer det att bli att resa till Grenada och Sally.

Vi försöker läsa på om vad som gäller, men dels ändras regler och förutsättningar, dels är inforationen inte alltid helt entydig och det finns utrymme för tolkning.

This is how our trip turned out

Den 2:a November bokar vi Lufthansa från Köpenhamn med avgång Torsdag den 12 Nov via Frankfurt till Barbados samt med InterCaribbean från Barbados till Grenada. Vi beräknas vara framme på kvällen samma dag, helt perfekt. Vi bokar även in PCR-test på måndag 9 Nov samt boende på karantänhotell på Grenada och fyller i inreseformulär för Barbados och Grenada. Tyvärr ändrades förutsättningarna för oss flera ggr under de kommande två veckorna till avresa.

Den slutliga resan tog ca 80 tim och vi gjorde 7 landningar i 6 länder (Sverige, England, Barbados 2 ggr, Antigua, St Vincent, Grenada) samt sov 3 nätter på hotel under resans gång. Vi behövde dessutom fylla i eller ändra inreseformulär och hälsoformulär för USA, England, Barbados, Antigua och Grenada ett flertal gånger eftersom datum för inresa och resrutt ändrades hela tiden.

Kalendern visar hur vår resa blev med flygningar, hotell, karantäner, PCR-test och ändringar.


On November 2nd, we book Lufthansa from Copenhagen with departure on Thursday, November 12 via Frankfurt to Barbados and with InterCaribbean from Barbados to Grenada. We are expected to arrive in the evening the same day, absolutely perfect. We also book PCR tests on Monday 9 Nov and accommodation in quarantine hotel in Grenada and fill in entry forms for Barbados and Grenada. Unfortunately, the conditions for us changed several times over the next two weeks until departure.

The final trip took about 80 hours and we made 7 landings in 6 countries (Sweden, England, Barbados 2 times, Antigua, St Vincent and Grenada) and slept 3 nights in hotels during the trip. In addition, we had to fill in or change entry and health forms for the United States, England, Barbados, Antigua and Grenada several times as the dates of entry and travel route changed all the time.

The calendar below shows how our trip turned out with flights, hotels, quarantines, PCR tests and changes.

Change 1

1 knapp vecka innan avresa, ställer Lufthansa in flygningen till Barbados. Men de har samma rutt tillgänglig med avgång lördag 14 Nov och framme på kvällen.

Vi bokar om till den 14 Nov och flyttar även bokning för flyget Barbados-Grenada samt våra boende på Grenada samt senarelägger PCR-testet till Onsdag 11 Nov, samt ändrar alla resedokument som krävs av Barbados och Grenada.

1 week before departure, Lufthansa cancels the flight to Barbados. But they have the same route available departing on Saturday 14 Nov and arriving in the evening the same day.

We rebook to 14 Nov and also move booking for the flight Barbados-Grenada and our accommodation in Grenada and postpone the PCR test to Wednesday 11 Nov and change all travel documents required by Barbados and Grenada.

Change 2

På måndag 9 Nov får vi besked att Lufthansa har ställt in flyget mellan Frankfurt och Barbados och alla följande flygningar till Barbados det här året så det går inte att byta till senare datum.

Det innebär att vi begär pengarna tillbaka av Lufthansa och efter några dagar har vi fått tillbaka pengarna. Resan med InterCaribbean får vi ha innestående eftersom den inte är återbetalningsbar.

Vi bokar en ny resa till Grenada, den här gången med Travellink.com som hittar en resa som går över Köpenhamn med avgång Fredag 13 November och framme på Grenada Lördag 14 November. Vi flyger med Lufthansa via München till Newark, nästa dag vidare med American Airlines via Miami till Grenada. Travelink erbjuder även en reseförsäkring som visar sig oanvändbar eftersom den inte täcker covid-19, men vem hinner läsa det finstilta vid bokingar på internet!? Vi skaffar ESTA för transit i USA, det blir godkänt 3 dagar innan avfärd. Denna bokning visar sig vara ett stort misstag!

Vi ändrar återigen tid för PCR-test och bokar om boende på Grenada samt uppdaterar resedokument och fyller i nya.

On Monday 9 Nov we was informed that Lufthansa has canceled the flight between Frankfurt and Barbados and all subsequent flights to Barbados this year so it is not possible to change to later dates.

This means that we request the money back from Lufthansa and after a few days we have received the money back. The trip with InterCaribbean is not refundable but we can have travel at a later date.

We book a new trip to Grenada, this time with Travellink.com which finds a trip that goes over Copenhagen departing Friday 13 November and arriving in Grenada on Saturday 14 November. We fly with Lufthansa via Munich to Newark, the next day we continue with American Airlines via Miami to Grenada. Travelink also offers a travel insurance that proves useless because it does not cover covid-19, but who has time to read the fine print when booking on the internet !? We obtain ESTA for transit in the US, it was approved 3 days before departure. This booking turns out to be a big mistake!

We are once again changing the time for PCR tests and rebooking accommodation in Grenada and updating travel documents and filling in new ones for US.

Change 3

Vi får inte checka in för att resa till USA. Efter många turer visar det sig att transit inte är tillåtet för resande från Sverige som nu är klassat som högrisk-land av USA. Så trots gilltigt ESTA fick vi inte tillstånd att åka dit.

Detta innebär att vi måste boka om resan med Travelink, vilket visar sig vara både besvärligt och i slutändan omöjligt. När vi ringde Travelink för att boka om resan, fick vi vänta i telefonkö över 1 timme. På bruten engelska på en dålig telefonförbindelse meddelar de att vi måste vända oss till flygbolagen för att boka om resan. Lufthansa hävdar att eftersom resan är bokad av en agent (Travellink) är det agenten som ska boka om resan. Så där står vi med en resa som ingen vill hjälpa oss boka om. Själva har vi inte rätt att boka om via internet, varken hos Travelink eller Lufthansa. American Airlines tillät att man bokade av för att boka en ny resa senare som vi ju inte kan nyttja. Försäkringen vi köpte gäller inte i pandemin, snacka om lurade!

Vi hittar en ny resa från Sverige via England och Barbados med SAS och Virgin Atlantic. Sen kan vi använda den innestående resan hos InterCaribbean för att ta oss vidare till Grenada. Denna resa startar Fredag 13 November. PCR-testet från i Måndags kommer fortfarande att vara tillräckligt nytt för att gälla på Grenada som kräver max 7 dagar gammalt test. Det är dock osäkert vilka krav Barbados har för de som bara gör transit och inte ska besöka landet. För säkerhets skull bestämmer vi att göra ett nytt PCR-test samma dag som vi reser från Malmö. Det är osäkert om vi hinner få svaret innan vi landar på Barbados.

Fredag morgon på väg till Sturup, åker vi förbi det enda stället i Malmö som hade tid att göra PCR-test för resebevis kl. 8 på morgonen.

We are not allowed to check in to travel to the United States. After a lot of mailing, it turns out that transit is not allowed for travelers from Sweden, which is now classified as a high-risk country by the USA. So despite valid ESTA, we wasn’t allowed to go there.

This means that we have to rebook the trip with Travelink, which turns out to be both difficult and ultimately impossible. When we called Travelink to rebook the trip, we had to wait in a telephone queue for over 1 hour. In broken English on a bad telephone connection, they tell us that we have to ask the airlines to rebook the trip. Lufthansa claims that since the trip is booked by an agent (Travellink), it is the agent who must rebook the trip. So there we are with a journey that no one wants to help us rebook. We ourselves do not have the right to rebook via the internet, neither with Travelink nor Lufthansa. American Airlines allowed changing to another trip later that we can’t use. The insurance we bought does not apply in the pandemic, talk about misled!

We find a new trip from Sweden via England and Barbados with SAS and Virgin Atlantic. Then we can use the outstanding trip at InterCaribbean to fly to Grenada. This trip starts on Friday 13 November. The PCR test from Monday will still be new enough to apply in Grenada, which requires a maximum of 7 days old test. However, it is uncertain what requirements Barbados has for those who only do transit and are not going to visit the country. For safety’s sake, we decide to do a new PCR test the same day we travel from Malmö. It is uncertain whether we will have time to get the answer before we land in Barbados.

Friday morning on the way to Sturup, we pass the only place in Malmö that had time to do PCR tests for travel documents at. 8 in the morning.

Även på denna resa med SAS är det noga med kontroll av PCR-test och biljetter för hur man ska resa och vad man ska göra i England. Vi blir godkända och får följa med. Däremot är planet mellan Arlanda och Heathrow nästan helt fullsatt och på Arlanda krävs inte munskydd (den enda flygplatsen som inte krävde det under hela resan). Det finns heller inga utplacerade behållare med handsprit, vilket alla andra flygplatser haft. Ombord krävs dock munskydd på SAS-planen.

På Heathrow tar vi in på ett hotel till nästa dag då vi ska åka vidare med Virgin Atlantic.

Even on this trip with SAS, it is carefully checked PCR tests and tickets for how to travel and what to do in England. We are approved and can follow. However, the airplane between Arlanda and Heathrow is almost completely full and at Arlanda no mouthguard is required (the only airport that did not require it during the entire journey). There are also no bottles with rubbing alcohol, which all other airports have had. On board, however, face mask is required on the SAS aircrafts.

At Heathrow we will check into a hotel until the next day when we will continue with Virgin Atlantic.

Change 4

Vid incheckningen på Heathrow hos Virgin Atlantic uppstår problem! Vårt PCR-test från i Måndags kommer att vara för gammalt för Barbados som kräver max 3 dagar gammalt test, vårt kommer att vara 5 dagar när vi landar på Barbados och enligt Virgin Atlantic häjlper det inte att vi bara ska göra transit.

De nekar oss incheckning och föreslår istället att vi fortsätter med planet till Antigua som har 7 dagar som gräns för PCR-test. Vi måste dock ha en flygbiljett från Antigua för att bli insläppta och Virgin Atlantic föreslår att vi köper en återbetalningsbar biljett till Jamaica från Antigua. Alternativet är att vänta i London till Onsdag och flyga med Virgin till Barbados då istället. Det skulle dock innebär att vi behöver göra ett nytt PCR-test i London samt ta in på hotell 5 nätter och riskera att smittas av covid-19.

Vi väljer att åka till Antigua och hoppas att det senaste PCR-testet är negativt så vi kan åka tillbaka till Barbados på Söndag.

Nu är det bråttom till planet så vi hinner inte äta frukost som vi tänkt. Ombord på planet bokar vi resa Antigua till Barbados samt bokar om hotell och matleverans på Grenada. Vi hinner inte boka resan Barbados till Grenada.

Det blir en behaglig resa till Barbados med bra service ombord och bra urval filmer så tiden går fort. Tyvärr är PCR-testet försenat så när vi lyfter från Barbados vet vi inte om vi kan åka tillbaka till Barbados imorgon.

Det är en kort flygning till Antigua och efter en välfungerande covid-19 process blir vi skjutsade till ett karantänboende nära flygplatsen. Senare under kvällen kommer svaret på våra PCR-tester, båda är negativa, dvs vi har inga virus. Yes, vi kan åka till Barbados imorgon. Snabbt bokar vi biljetterna från Barbados till Grenada, tyvärr måste vi övernatta även på Barbados, det finns inga anslutande flyg samma dag.

We got problems when checking in with Virgin Atlantic at Heathrow! Our PCR test from Monday will be too old for Barbados which requires a maximum of 3 days old test, ours will be 5 days when we land in Barbados and according to Virgin Atlantic it does not help that we only have to do transit.

They deny us check-in and instead suggest that we continue with the airplane to Antigua, which has a 7-day limit for PCR tests. However, we must have a flight ticket from Antigua to be admitted and Virgin Atlantic suggests that we purchase a refundable ticket to Jamaica from Antigua.

The alternative is to wait in London until Wednesday and fly with Virgin to Barbados then instead. However, this would mean that we need to do a new PCR test in London and stay in a hotel for 5 nights with the risk of being infected with covid-19 while in London.

We choose to go to Antigua and hope that the latest PCR test is negative so we can go back to Barbados on Sunday.

Now it’s hurry to the plane and we do not have time to eat breakfast as we intended. On board the plane we book a trip to Antigua to Barbados and book a hotel and food delivery in Grenada. We do not have time to book the trip Barbados to Grenada before take off.

It will be a pleasant trip to Barbados with good service on board and a good selection of movies so time passes quickly. Unfortunately, the PCR test is delayed so when leaving Barbados, we do not know if we can return to Barbados tomorrow.

It is a short flight to Antigua and after a well-functioning covid-19 process, we are transported to a quarantine accommodation near the airport. Later in the evening comes the answer to our PCR tests, both are negative, ie we have no viruses. Yes, we can go to Barbados tomorrow. We quickly book the tickets from Barbados to Grenada, unfortunately we also have to spend the night in Barbados, there are no connecting flights the same day.

Resterande flygningar till Grenada går som planerat med rigorösa kontroller vid incheckning och när man går av planet.

Måndag 16 November kommer vi äntligen fram till karantänhotellet på Grenada och maten vi beställt har levererats dit. Härligt, nu kan vi äntligen koppla av, men det kommer att visa sig vara mycket mer omständligt att få tillbaka pengar för biljetten till Jamaica.

Remaining flights to Grenada goes as planned with rigorous checks at check-in and when you get off the plane.

Monday 16 November we finally arrive at the quarantine hotel in Grenada and the food we ordered has been delivered there. Great, now we can finally relax, but it will prove to be much more cumbersome to get money back for the ticket to Jamaica.

Measures to prevent spreading Covid-19

Alla flygbolag har krav på munskydd ombord och alla flygplatser vi passerade (utom Arlanda) hade krav på munskydd. Det finns personal som uppmanar folk att bära munskydden rätt så att de täcker både näsa och mun.

Alla flygplatser (utom Arlanda) har behållare med handsprit utplacerade överallt och utanför Svergie finns personal som uppmanar en att sprita händerna flera gånger under passagen genom terminalen till flygplanet.

Social distansering tillämpas överallt och utanför Sverige begränsas ofta antalet personer i en butik, man får bara sitta på varannan stol, man sprider ut folk i flygplanet.

Desinficering ombord, dels genom att man torkar av ytor som handtag till toaletter samt desinficerar hela flygplanet invändigt innan landning.

All airlines have requirements for mouth protection on board and all airports we passed (except Arlanda) had requirements using face mask. There are staff who urge people to wear face mask properly so that it cover both nose and mouth.

All airports (except Arlanda) have containers with rubbing alcohol placed everywhere and there are staff who urge you to spray your hands several times during the passage through the terminal to the aircraft.

Social distancing is applied everywhere and you can only sit on every other chair in the terminals. Passengers that travels together is seated together and the groups is spread out in the airplane.

Disinfection on board, partly by wiping surfaces such as handles for toilets and disinfecting the entire aircraft interior before landing.

Lessons learned

Från den här resan har vi lärt oss några viktiga saker.

 • Flygbolagen har stenhårda regler för att de som kommer ombord uppfyller alla krav för inresa som finns. Tar de med sig personer som inte får komma in, blir de bötfällda och får stå för kostnaden att transportera tillbaka personen ifråga.
 • De som sitter i gränskontrollen har ett antal regler att följa och det går i regel inte att få dem att tänja på reglerna för att man ska bli insläppt.
 • Under vårt sökande efter resa hittade jag ett jättebra hjälpmedel hos KLM. Tyvärr försent för att vi skulle ha någon riktigt bra nytta av det. KLM har en sida där man anger vilka reserutter man tänker sig och uppgifter om sina resedokument. Sen får man besked vilka dokument och regler som gäller för att kunna resa den tänkta rutten. Verkligen en bra sida.
 • En annan erfarenhet vi har är att när det står att ett PCR-test får vara max 7 dagar eller 72 tim, så räknar de tiden från det att testet togs till det att man beräknas komma in i landet.
 • När det gäller USA och ESTA så kan man få ett ESTA fast ändå bli stoppad vid gränsen om man ex.vis har varit i ett visst land de senaste 2 veckorna.
 • Köpa av resor och hotell via internet
  • Jag upplevde att Travelink försöker hetsa fram köp genom att säga att man bara har 10 minuter på sig och i tider som dessa innebär det att man inte har en chans att hinna läsa igenom alla olika regler som gäller för den tänkta resan. Regler som ofta är finstilta och på engelska.
  • När vi bokat med InterCaribbean och Caribbean Airlines har det stått att det bara finns 4 platser kvar på den här flygningen. När vi kommit ombord har det inte ens varit halvfullt.
 • Internetbaserade researrangörer som Travelink.com, Kiwi.com och Hotels.com har jättebra web-siter för att söka prisvärda resor och boenden. Tyvärr har de dålig eller rent ut sagt helt usel kundtjänst för att hantera ändringar som inte kan hanteras via webb-sidan, ex.vis för att begära återbetalning eller annan ändring som innebär kostnad för agenten. Det är också påfallande svårt att hitta hur man ska göra den här typen av ändringar. Tyvärr gäller det även Virgin Atlantic, som hade en jättebra flygning med suverän service. Men när det kom till att begära återbetalning av biljetten Antigua till Jamaica, så har de en dålig kundtjänst och långsam återbetalning.
 • För att nå kundtjänst måste man ringa och att ringa i utlandet blir dyrt när telefonkön är 1 timme eller längre. Så vi kommer aldrig mer att boka via den typen av reseagenter, vi har bara dåliga erfarenheter. Vi kan använda dem för att hitta resor, men boka gör vi direkt hos flygbolagen eller hotellen.

From this trip we have learned some important things.

 • Airlines have strict rules so that those who come on board meet all the entry requirements that exist. If they bring people who are not allowed in, they are fined and have to bear the cost of transporting the person in question back.
 • Those in border control have a number of rules to follow and it is usually not possible to get them to stretch the rules in order to be admitted.
 • During our search for travel, I found a great tool at KLM. Unfortunately, it was too late for us to really benefit from it. KLM has a page where you state which itineraries you are thinking of and information about your travel documents. Then you are informed which documents and rules apply to be able to travel the intended route. Really a good site.
 • Another experience we have is that when it says that a PCR test can be a maximum of 7 days or 72 hours, they count the time from the time the test was taken to the time you plan to enter the country.
 • When it comes to the USA and ESTA, you can get an ESTA but still be stopped at the border if, for example, you have been in a certain country for the past 2 weeks.
 • Buying travel and hotels via the internet
  • I experienced that Travelink tries to incite purchases by saying that you only have 10 minutes and in times like these it means that you do not have a chance to read through all the different rules that apply to the intended trip. Rules that are often fine print and in English wish is not always easy to understand if you arn’t fluent in the language.
  • When we booked with InterCaribbean and Caribbean Airlines, it has been stated that there are only 4 seats left on this flight. When we got on board, it was not even half full.
 • Internet-based tour operators like Travelink.com, Kiwi.com and Hotels.com have great websites for searching for affordable travel and accommodation. Unfortunately, they have poor or downright lousy customer service to handle changes that can not be handled via the website, for example to request a refund or other change that involves cost to the agent. It is also remarkably difficult to find how to make this type of change. Unfortunately, this also applies to Virgin Atlantic, which had a great flight with excellent service. But when it came to requesting a refund of the Antigua ticket to Jamaica, they have bad customer service and slow repayment.
 • To reach customer service you have to call and calling abroad becomes expensive when the telephone queue is 1 hour or longer. So we will never book again through that type of travel agent, we only have bad experiences. We can use them to find travel, but we book directly with the airlines or hotels.