Quarantine on Union Island

We left Tyrell Bay on Carriacou in the morning and sailed in light wind up to Union Island. The last bit we used the engine. Union Island belongs to Saint Vincent and the Grenadines and that means changing the guest flag and hoisting the yellow Q flag under the country’s guest flag to show that we have not yet cleared into the country, extra important now during the pandemic.

Vi lämnade Tyrell Bay på Carriacou på förmiddagen och segalde i svag vind upp till Union Island. Sista biten använder vi motorn. Union Island hör till Saint Vincent and the Grenadines och det innebär byte av gästflagga samt hissa den gula Q-flaggan under landets gästflagga för att visa att vi ännu inte har klarerat in i landet, extra viktigt nu under pandemin.

When we arrived to SVG, you still was allowed to do PCR tests and quarantine on Union Island. A week later, this has changed because Grenada has had an outbreak of covid-19 and everyone who comes to SVG must then clear into Kingstown on the main island further north. It was good that we did not have to do that. Union Island is much closer and also has a better anchorage.

We are assigned a buoy in the quarantine area in Clifton and are allowed to do a PCR test the same day. Then we have to stay in quarantine on the boat for 5 days and if we test negative we can clear in. While we are in quarantine, we are allowed to swim and snorkel on the reef, so we do not feel trapped on the boat.

När vi kommer till SVG är det fortfarande tillåtet att göra PCR-test och karantän på Union Island. En vecka senare är detta ändrat eftersom Grenada har fått ett utbrott av covid-19 och alla som kommer till SVG måste då klarera in i Kingstown på huvudön längre norrut. Skönt att vi slapp det. Union Island ligger mycket närmare och har en bättre ankarplats.

Vi blir anvisade en boj i karantänområdet i Clifton och får göra PCR-test samma dag. Sen ska vi stanna i karantän på båten i 5 dagar och om vi testar negativt får vi klarera in. Medan vi är i karantän får bada och snorkla på revet, så vi känner oss inte instängda på båten.

While in quarantine, we check off a few things from our to-do list; inventory spare parts, fix the lift of the dinghy so we can hoist it up on the side of the boat, clean away rust from installations in the engine room and on deck.

Out at Palm Island are some really big boats for anchor and in the evening we see them light up the water around them. As we sit on the aft deck waiting for the sunset, we see the kites fly back and forth inside Frigate Island.

After 5 days, we receive a visit from a customs official who has positive information with him. We can clear in and he has all the necessary documents with him, so all we have to do is to pay for PCR test, buoy and clearance.

Under tiden i karantän checkar vi av några saker från vår att-göra-lista; inventera reservdelar, fixa upphängning av jollen så vi kan hissa upp den på sidan av båten, putsa bort rost från installationer i motorrum och på däck;

Ute vid Palm Island ligger några riktigt stora båtar för ankar och på kvällen ser vi dem lysa upp vattnet omkring sig. När vi sitter på akterdäck och inväntar solnedgången, ser vi kite-skärmarna fara fram och åter innanför Frigate Island.

Efter 5 dagar får vi besök av en tulltjänsteman som har med sig positiva besked. Vi får klarera in och han har med sig alla behövliga dokument, så det vi enda vi behöver göra är att betala för PCR-test, boj och inklarering.

Clifton

We were able to stay at the buoy in Clifton until the next day so we take the opportunity to visit Clifton for some sightseeing and maybe a restaurant visit if it is open somewhere.

Along the main street to the south we find a small alley with the sign Art Center over the entrance. It looks completely abandoned and while we are standing outside looking in, a guy comes and asks us to come in. He says there is a lookout point with a nice view of the bay.

I always want to see a view so we venture into the alley. There are paintings on the walls in the alley and after a few turns we arrive at a small bar where some local guys are hanging out. They say we can move on so we continue the winding walk past a closed restaurant, some residential buildings with a barking dog. Now there is only one path left and it ends with a few stairs up the mountain and finally it ends at a small lookout point with glorious views over the entire bay at Clifton. Far out there we see Sally in front of Happy Island.

On the way back we stop at the bar and have a beer and talk to the guys who sitting there.

Vi kunde stanna vid bojen i Clifton till nästa dag så vi tar tillfället i akt att besöka Clifton för lite sightseeing och kanske ett restaurangbesök om det är öppet någonstans.

Längs huvudgatan söderut hittar vi en liten gränd med skylten Art Center över ingången. Det ser helt övergivet ut och medan vi står utanför och tittar in kommer det en kille och ber oss komma in. Han säger att det finns en utkiksplats med en fin utsikt över viken.

En utsikt är jag alltid sugen på att se så vi vågar oss in i gränden. Det finns målningar på väggarna i gränden och efter några svängar kommer vi fram till en liten bar där det hänger några lokala killar. De säger att vi kan gå vidare så vi fortsätter den vindlande gången förbi en stängd restaurang, några bostadshus med en skällande hund. Nu är det bara en stig kvar och den slutar med några trappor upp längs berget och till sist tar det slut vid en liten utsiktsplats med strålande utsikt över hela viken vid Clifton. Långt därute ser vi Sally framför Happy Island.

På vägen tillbaka stannar vi vid baren och tar var sin öl och pratar lite med killarna som sitter där.

Nu är det dags att leta upp en restaurang där vi kan få lite lunch. Den enda som är öppen ligger vid torget och det går att sitta en våning upp för utsikt över vattnet och lite svalkande vind.

Chatham Bay

After leaving Clifton, we sail around Union Island past Frigate Island to Chatham Bay to meet Mirja and Håkan who are already here with Flying Penguin. We take the dinghy to the beach and go to Sunset Cove which is open. We decide on a lunch there. While we wait for Håkan and Mirja, we each take a cold beer, here in SVG it is the locally produced beer Hairoun that is served on the restaurants and it is perfect to quench your thirst with. It will be a dear reunion, we have not met since we were in Carriacou two weeks ago.

När vi lämnat Clifton seglar vi runt Union Island förbi Frigate Island till Chatham Bay för att träffa Mirja och Håkan som redan är här med Flying Penguin. Vi tar jollen till stranden och går till Sunset Cove som håller öppet. Vi bestämmer oss för en lunch där. Medan vi väntar på Håkan och Mirja, tar vi varsin kall öl, här i SVG är det den lokalt tillverkade ölen Hairoun som gäller och den passar perfekt att släcka törsten med. Det blir ett kärt återseende, vi har ju inte träffats sen vi var på Carriacou för två veckor sen.

Next time

In the next blog we will write about when sail to Frigate Island to celebrate Christmas.

I nästa blog skriver vi om när seglar till Frigate Island för att fira jul.


Changing guest flag