Windy New Year’s Eve

On New Year’s Eve, it started to blow more and the gusts had gale force. It started to get bumpy at the anchorage on the Tobago Cays and before lunch most of the boats had left the anchorage. The wind would increase further during the day and reach gale force at night.

På Nyårsafton började det blåsa mer och vindbyarna hade kulingstyrka. Det började bli guppigt vid ankringen på Tobago Cays och innan lunch hade de flesta båtar lämnat ankringen. Vinden skulle öka ytterligare under dagen och nå kulingstyrka natten till kvällen.

After consulting with Håkan and Mirja on Flying Penguin, we decided to go to Saline Bay on Mayreau in the hope of finding a calmer anchorage to be on over the New Year weekend. We had booked grilled lobster on New Year’s Eve at Romeos Beach Barbeque which we had to cancel. We promised to come back when the weather was better. He understood and said we were welcome later.

Efter rådslag med Håkan och Mirja på Flying Penguin, bestämde vi att gå in till Saline Bay på Mayreau i hopp om att hitta en lugnare ankringsplats att vara på över Nyårshelgen. Vi hade bokat grillad lobster på nyårsafton hos Romeos Beach Barbeque som vi tvingades avboka. Vi lovade att komma tillbaka när vädret var bättre. Han förstod och sa att vi var välkomna senare.

Saline Bay, Mayreau

There was only one boat in Saline Bay when we got there so there was plenty of room to anchor. Pretty soon a so-called ”boat boy” comes out and offers grilled lobster. He says we can choose where on the beach we should be. Perfect, we order 4 grilled lobsters and look for a good place where we can sit.

Pretty soon the swell starts to increase and the boats roll more and more and we realize that it may be a very uncomfortable anchoring and difficult to get ashore from the dinghies. We go ashore to cancel the barbecue and it is already dangerous to get on the bridge. The beach is out of the question, where the swell breaks in high breaks and a dinghy risks turning around when disembarking.

We do not find the same guy who came to the boat, but we talk to another man who says he knows who we talked to and that he should tell us to cancel.

Det var bara en båt i Saline Bay när vi kom dit så det fanns gott om plats att ankra på. Ganska snart kommer det ut en sk ”boat boy” och erbjuder grillad lobster. Han säger att vi kan välja var på stranden vi ska vara. Perfekt, vi beställer 4 grillade lobsters och letar upp en bra plats där vi kan sitta.

Ganska Snart börjar dyningen öka och båtarna rullar mer och mer och vi inser att det kanske kommer att bli en väldigt obekväm ankring och svårt att komma iland från jollarna. Vi åker iland för att avboka grillningen och det är redan vådligt att ta sig upp på bryggan. Stranden är inte att tänka på, där bryter dyningen i höga brott och en jolle riskerar att slå runt vid landstigning.

Vi hittar inte samma kille som kom till båten, men vi pratar med en annan man som säger att han vet vem vi pratade med och att han ska säga till att vi avbokar.

Ashton, Union Island

We set course for Union Island where we know that anchoring in the bay at Ashton, behind Frigate Island, has good protection for the northeast gale that will blow for a few days. After a few nautical miles we see a small open fishing boat going out from Mayreau, we do not think about it anymore, there are always boats like this running between the islands here. When we have just anchored at Frigate Island, the boat comes to us and he is the one we ordered the Lobster from!

He says that he has not found out that we have canceled and now he want money for both lobster and petrol. We explain the situation and say that we will return to Mayreau when the wind has decreased again in a few days and that we can then eat grilled lobster. He is content with that but still wants money for petrol and for some of the food. After further negotiations, he settles for 50 EC so he can buy petrol and return home.

We are invited to the opening of the bar at ”Happy Kite”-catamaran at Frigate and after that it will be New Year’s Eve dinner on board Sally with Håkan and Mirja. Unfortunately not grilled lobster, but grilled shrimp with Caribbean coconut rice and sparkling wine. So after many trips we finally had a nice New Year’s Eve.

Vi sätter kurs mot Union Island där vi vet att ankring i viken vid Ashton, bakom Frigate Island, har bra skydd för den nordostliga kuling som ska blåsa några dagar. Efter någon sjömil ser vi en liten öppen fiskebåt åka ut från Mayreau, vi tänker inte mer på det, det kör alltid såna båtar mellan öarna här. När vi precis har ankrat vid Frigate Island, kommer båten till oss och det är han vi beställde Lobster av!

Han säger att han inte har fått reda på att vi avbokat och vill nu ha betalt både för lobster och bensin. Vi förklarar läget och säger att vi ska komma tillbaka till Mayreau när vinden har minskat igen om några dagar och att vi då kan äta grillad lobster. Han nöjer sig med det men vill ändå ha betalt för bensin och för viss del av maten. Efter ytterligare förhandlingar nöjer han sig med 50 EC så han kan köpa bensin och ta sig tillbaka hem.

Vi blir inbjudna till öppningen av baren på ”Happy Kite”-katamaranen vid Frigate och efter det blir det sundowner och nyårsmiddag ombord på Sally med Håkan och Mirja. Tyvärr inte grillad lobster, men grillade räkor med Karibiskt cocos-ris till och mousserande vin. Så efter många turer fick vi till sist en trevlig nyårskväll.

The kite surfers at Frigate Island thrive in the gale wind and usually sail back and forth near land where the waves are at their lowest. Unfortunately, one sails between the anchored boats, which makes it uncomfortable to swim because some come very close behind the boat where we swim. Going out and snorkeling is not the time, especially when there are ”foiling” kite boards. They act as a hydrofoil, they have an underwater wing that lifts the board they are standing on in the air. They also go fast, and you hear almost nothing when they sail. Wondering how many turtles get injured by foiling kite boards?

We have time to do some hiking on Union Island. We take the dinghy to Ashton where you can moor it at a public jetty. There is a local bar we sponsor by having a beer every now and then, especially if we have walked a bit and become thirsty. You almost always get thirsty in the heat here, so you do not have to go that far 🙂

Kite-surfarna vid Frigate Island stortrivs i kulingvinden och seglar oftast fram och tillbaka nära land där vågorna är som minst. En del seglar tyvärr mellan de ankrade båtarna vilket gör det obehagligt att bada eftersom en del kommer väldigt nära bakom båten där vi badar. Att ge sig ut och snorkla är det inte läge för, speciellt inte när det förekommer ”foilande” kite-brädor. De fungerar som en bärplansbåt, de har en vinge under vattnet som lyfter upp brädan de står på i luften. Fort går de också, och det hörs nästan ingenting när de seglar. Undrar hur många sköldpaddor som blir skadade av foilande kite-brädor?

Vi hinner med att göra några vandringar på Union Island. Vi tar jollen in till Ashton där man kan förtöja den vid en allmän brygga. Där finns en lokal bar vi sponsrar genom att ta en öl då och då, speciellt om vi har vandrat en bit och blivit törstiga. Man blir nästan alltid törstig i värmen här, så man behöver inte gå så långt 🙂

Up next

After 3 days the wind has decreased and we sail up to Saline Bay on Mayreau again. More about that in the next post.

Efter 3 dagar har vinden minskat och vi seglar upp till Saline Bay på Mayreau igen. Mer om det i nästa inlägg.