Mayreau

Now the wind has decreased to 20 knots. It’s time to sail up to Mayreau and fulfill the promise of grilled lobster on the beach in Saline Bay together with Mirja and Håkan on Flying Penguin.

Nu har vinden minskat till 20 knop. Det är dags att segla upp till Mayreau och infria löftet om grillad lobster på stranden i Saline Bay tillsammans med Mirja och Håkan på Flying Penguin.

When we reach Saline Bay, swell from the northeast still reaches into the bay and we choose to anchor at the north end of the bay where the swell is least. This means that we get quite close to the ferry location and it is always fun to see how skillfully they dock with the old Norwegian ferries. The stern towards the jetty and an anchor in the bow. When the first ferry arrives, we notice that we have come very close to where they drop their anchor. I know that there will be ferries when it gets dark and then I do not want to be so close. We choose to move a bit so we get a little longer distance to the ferries.

När vi kommer fram till Saline Bay når dyning från nordost fortfarande in i viken och vi väljer att ankra i norra änden av viken där dyningen är minst. Det innebär att vi kommer rätt nära färjeläget och det är alltid lika kul att se hur skickligt de lägger till med de gamla norska färjorna. Aktern mot bryggan och ett ankare i fören. När första färjan kommer, märker vi att vi kommit väldigt nära där de släpper sitt ankare. Jag vet att det kommer färjor när det blivit mörkt och då vill jag inte ligga så nära, så vi väljer att flytta oss en bit så vi får lite längre avstånd till färjorna.

Windward Bay

We’ve never been to the outside of Mayreau before, so we take a walk to the other side of the island where Windward Bay is located. There is a nice beach protected by a large coral reef. Occasionally there has been a boat here, but for some reason the place has not become popular. The entry into the reef seems quite simple and is relatively protected. If we come here some more time, we will probably try to anchor in here. No swell as in Saline Bay. There are two bars / restaurants on the beach but they are closed now due to the pandemic.

Vi har aldrig varit på utsidan av Mayreau tidigare så vi tar en promenad till andra sidan ön där Windward Bay ligger. Där finns en fin strand skyddad av ett stort korallrev. Någon enstaka gång har det legat en båt här, men av någon anledning har stället inte blivit populärt. Inseglingen i revet verkar rätt enkel och ligger förhållandevis skyddad. Kommer vi hit någon mer gång ska vi nog prova att ankra här inne. Ingen dyning som i Saline Bay. På stranden finns två barer/restauranger men de är stängda nu p.g.a pandemin.

Salt Whistle Bay

We also do a walk to Salt Whistle Bay on the north end of Mayreau, it is about 1 km to walk and an 80 high mountain that we have to cross. The walk there offers an adorable view of the Grenadines and makes you thirsty enough to enjoy a local beer (Hairoun) at one of the bars available, both at Saline Bay and Salt Whistle Bay.

Vi gör också en promenad till Salt Whistle Bay på norra änden av Mayreau, det är ungefär 1 km dit och ett 80 högt berg som vi måste gå över. Promenaden dit bjuder på en bedårande utsikt över Grenadinerna och gör dig lagom törstig för att njuta av en lokal öl (Hairoun) på någon av de barer som finns, både vid Saline Bay och Salt Whistle Bay.

Fantastic restaurant and bar

In the village of Saline Bay there is a fantastic restaurant and bar, Robert Righteous Restaurant and Bar. It is run by Robert and when we were there we were the only guests. Robert, who did not have much to do, sat down at our table completely sonic and we sat for a long time and shared experiences from our lives. He said he was born in Mayreau and built the restaurant for a long time. Right now life was tough, but he had some savings from before covid-19 that he lived off now. We can really recommend a visit to this unique restaurant.

I byn vid Saline Bay finns det en fantastisk restaurang och bar, Robert Righteous Restaurant and Bar. Den drivs av Robert och när vi var där var vi de enda gästerna. Robert som inte hade så mycket att göra, slog sig helt sonika ned vid vårt bord och vi satt länge och delade upplevelser från våra liv. Han berättade att han var född på Mayreau och byggt upp restaurangen under lång tid. Just nu var livet tufft, men han hade lite besparingar från före covid-19 som han levde av nu. Vi kan verkligen rekommendera ett besök på denna unika restaurang.

Lobster BBQ

So it was finally time for grilled lobster on the beach in Saline Bay. Since last time we had looked for a place we wanted to be, but our host had other plans. We were placed between a closed bar and a shed with a view of the power plant in one direction and a better used washing machine in the other direction. As so often here you can bring your own wine with the food, otherwise he (unfortunately I do not remember the name of our host) had arranged with crockery and all accessories for the food. The food tasted very good, although the lobster was a little too chewy for my taste, maybe grilled a little too long. Anyway, it was a memorable evening and we had a nice time and at the end the host sat down at our table and wondered if we could offer some wine, we gladly did. He said that while growing up he had a German woman who donated money to the family every month and he was very grateful for that.

Så var det äntligen dags för grillad lobster på stranden i Saline Bay. Sen förra gången hade vi sett ut ett ställe vi ville vara på, men vår värd hade andra planer. Vi blev placerade mellan en stängd bar och ett skjul med utsikt mot kraftverket åt ena hållet och en bättre begagnad tvättmaskin åt andra hållet. Som så ofta här får man ta med eget vin till maten, i övrigt hade han (jag kommer tyvärr inte ihåg namnet på vår värd) ordnat med porslin och alla tillbehör till maten. Maten smakade mycket bra, även om lobstern var lite för seg för min smak, kanske grillad lite för länge. Hur som helst blev det en minnesvärd afton och vi hade trevligt och på slutet slog sig värden ned vid vårt bord och undrade om vi kunde bjuda på lite vin, det gjorde vi gärna. Han berättade att han under sin uppväxt haft en tysk kvinna som skänkt familjen pengar varje månad och det hade han mycket tacksam för.

The sunsets

We also got to watch some nice sunsets. It is always just as nice to sit in the boat and just wait for the sun to set and talk about everything or just sit quietly and enjoy.

Vi fick även beskåda några fina solnedgångar. Det är alltid lika skönt att sitta i båten och bara vänta på att solen ska gå ned och prata om allt möjligt eller bara sitta tyst och njuta.

Up next

In the next blog we sail back to Frigate Island where we get a problem with the watermaker, the first major problem this season.

I nästa blog seglar vi tillbaka till Frigate Island där vi får ett problem med watermakern, det första större problemet den här säsongen.