Beautiful Bequia

Now it’s time to wait for the delivery of the spare parts to the water maker. Since we could only arrange a recipient at St. Vincent we anchor in Port Elizabeth on Bequia. From there it is only a few hours up to the St. Vincent and the Blue Lagoon. Bequia is a good base here in the Grenadines, here is a lot of boat service if you need, there are many nice restaurants, good anchorage and the opportunity to check in and out of the country and many different places to hike to.

Nu är det dags att vänta på leveransen av reservdelarna till watermakern. Eftersom vi bara kunde ordna en mottagare på St Vincent ankrar vi vid Port Elisabeth på Bequia, därifrån är det bara några timmar upp till St Vincent och Blue Lagoon. Bequia är en bra bas här i Grenadninerna, här finns en hel del båtservice om man behöver, det finns många trevliga restauranger, bra ankring och möjlighet att checka in och ut ur landet och många olika ställen att vandra till.

Alex from Port Elisabeth

Alex from Port Elisabeth visits anchored boats to check if you want to buy fish or lobster. He also sells a kind of fried fish buns made of lobster, I think he called them figs. It’s his mother who makes them. You buy a box with about 60 fish buns for the same amount of ECD, he wants the box back. We think they are very good and we freeze them to eat later. We serve them with pasta, rice or mashed potatoes, it is enough to heat them in a frying pan. Super tasty, something we can really recommend.

Alex från Port Elisabeth besöker ankrade båtar för att höra om man vill köpa fisk eller lobster. Han säljer även en sorts friterade fiskbullar gjorda av lobster, jag tror han kallade de för figs. Det är hans mamma som gör dem. Man köper en låda med ungefär 60 fiskbullar för lika många ECD, lådan vill han ha tillbaka. Vi tycker de är jättegoda och fryser in dem. Sen äter vi dem till pasta, ris eller potatismos, det räcker att värma upp dem i en stekpanna. Supergott, något vi verkligen kan rekommandera.

Princess Margaret Trail

Our absolute favorite route to walk is the Princess Margaret Trail. We take the dinghy to a jetty at FigTree and Mac’s restaurant. Then we follow the water south down to Princess Margaret Beach and on to Low Bay. At the end of Princess Margaret Beach, there is a small path up the mountain through a narrow passage past a wall and out onto Lower Bay road. In Lower Bay we usually have a good lunch at one of the cozy restaurants by the beach. This time, only the Keegans Beach bar was open. Our favorite Da Reef was unfortunately closed due to covid-19. On the way back you can stop at Jacks Beach Bar and have a beer or Pina Colada that cools well in the heat.

Vår absoluta favoritsträcka att promenera är Princess Margaret Trail. Vi tar jollen in till en brygga vid restaurang FigTree och Mac’s. Sen följer vi vattnet söderut ner mot Princess Margaret Beach och vidare till Low Bay. I slutet av Princess Margaret Beach går det en liten stig upp för berget genom en smal passasge förbi en mur och ut på Lower Bay road. På Lower Bay brukar vi äta en god lunch på någon av de mysiga restaurangerna vid stranden. Den här gången var det bara Keegans Beach bar som var öppen. Vår favorit Da Reef var tyvärr stängd pga covid-19. På vägen tillbaka kan man stanna till på Jacks Beach Bar och ta en öl eller Pina Colada som svalkar gott i värmen.

Fort Hamilton

On the northern cape of the bay at Port Elisabeth there is an old fort and it is a nice walk from Princess Margaret Beach. On the way back you can slip into Pepe’s and enjoy a meal or coffee or just a beer and at the same time enjoy a magnificent view of Port Elisabeth.

På den norra udden i viken vid Port Elisabeth finns ett gammalt fort och det är en skön promenad från Princess Margaret Beach. På vägen tillbaka kan man slinka in på Pepe’s och avnjuta en måltid eller fika eller bara en öl och samtidigt njuta av en magnifik utsikt över Port Elisabeth.

Mount Pleasant

When we want to work our legs a little harder, we take a walk up Mount Pleasant. It is the mountain on the east side of Port Elsiabeth. Again we put the dinghy at the jetty at Mac’s and FigTree and go up to Belmont Road which we follow a bit before we turn left up Mount Pleasant Road which goes all the way up to the top of the mountain where you look down to Friendship Bay.

När vi vill anstränga benen lite mer, tar vi en promenad upp Mount Pleasant, det är berget på östra sidan av Port Elsiabeth. Återigen lägger vi jollen vid brygga vid Mac’s och FigTree och går upp till Belmont Road som vi följer en bit innan vi tar vänster upp på Mount Pleasant Road som går hela vägen upp till bergets krön där man ser ner till Friendship Bay.

Up here is Sugar Hill Restaurant and bar and a small shop selling cold beer to cool your throat with. There are several nice villas up here, some with ornate gardens while others warn of visitors.

Här uppe finns Sugar Hill Restaurant and bar och en liten affär som säljer kall öl att svalka strupen med. Det ligger flera fina villor här uppe, en del med prunkande trädgårdar medan andra varnar för besök.

Heavy swell

For a few days there was a big swell from the north of the bay and then the beach at Low Bay looks like this, and it is no idea to try to land with the dinghy. It is a meter-high crime with foam cascades several meters up in the air.

Under några dagar kom det in grov dyning från norr i viken och då ser stranden vid Low Bay ut så här, och det är inte någon idé att försöka landstiga med jollen. Det är meterhöga brott med skumkasader flera meter upp i luften.

Drifting boat

One day the buoy comes loose where a Hallberg-Rassy 62 is moored and luckily it is discovered and the boat can be saved before it drifts on other boats or ashore. It was the anchorage of the buoy that was torn, a fairly common occurrence with buoys that are not properly maintained. That is why we avoid lying on the buoy if possible.

En dag lossnar bojen där en Hallberg-Rassy 62 är förtöjd och som tur är upptäcks det och båten kan räddas innan den driver på andra båtar eller upp på land. Det var bojens förankring som slitits sönder, en rätt vanlig händelse med bojar som inte underhålls ordentligt. Det är därför vi undviker att ligga vid boj om det går.

Birthday

We celebrated Carina’s birthday at FigTree with Caribbean drinks and Caribbean food. We were alone in the restaurant so we got great service. The owner accompanied us for a while and told us about life running the restaurant now and before covid-19.

Vi firade Carinas födelsedag på FigTree med karibiska drinkar och karibisk mat. Vi var ensamma på restaurangen så vi fick jättebra service. Ägaren gjorde oss sällskap ett tag och berättade om livet att driva restaurangen nu och före covid-19.

Maintenance work

The sink in the kitchen has started to smell bad, so I unscrew the hoses and clean. Well needed and now we have no nasty scent anymore. I also took the opportunity to clear the bottom around the boat from old glass bottles that probably previous visitors who threw or dropped into the sea.

Diskhon i köket har börjat lukta illa, så jag skruvar loss slangarna och gör rent. Välbehövligt och nu har vi ingen otäck doft längre. Jag passade även på att rensa botten runt båten från gamla glasflaskor som förmodligen tidigare besökare som slängt eller tappat i havet.

Sunsets

As usual, we get many beautiful sunsets from the boat during our time here at Bequia.

Som vanligt får vi många fina solnedgångar på båten under vår tid här på Bequia.

Up next

IIn the next blog, it’s time to pick up the spare parts for the watermaker, they have finally arrived in St Vincent.

I nästa blog är det dags att hämta reservdelarna till watermakern, de har äntligen kommit fram till St Vincent.