Blue Lagoon on St Vincent

A while ago, the watermaker broke down and luckily it was possible to fix it. In the long run, spare parts are needed to make a more permanent repair. The only place nearby we could send the parts to was the Horizon Yacht Service in the Blue Lagoon on St Vincent.

För ett tag sen gick watermakern sönder och som tur var gick det att laga den. På sikt behövs det reservdelar för att göra en mer permanent reparation. Det enda stället i närheten som vi kunde skicka delarna till var Horizon Yacht Service i Blue Lagoon på St Vincent.

I tried to find someone on Bequia who could receive a package from Trinidad, unfortunately they could not or did not want to but referred me to an agent in Kingstown. As a foreign private person, I need a deputy who has the right to pick up packages from customs, a so-called customs agent, and Horizon Yacht Service could arrange that, but we had to pick up the package from Horizon office in Blue Lagoon. Now the package has arrived in Kingstown and we are sailing there to pick it up.

We could have anchored at Young Island 1 km west of Blue Lagoon. But since it is both calmer in the lagoon and closer to Horizon, we chose to moor at the marina inside the Blue Lagoon, despite the narrow inlet through the reef. The passage through the reef would prove to be a memorable experience.

Flying Penguin is already there and when we approach Blue Lagoon we are met by a man in a small rubber dinghy. It turns out that this is the guide I was going to call, and Håkan at Flying Penguin has already arranged for him to come out and meet up.

Thanks Håkan!

Jag försökte hitta någon på Bequia som kunde ta emot ett paket från Trinidad, tyvärr kunde eller ville de inte det utan hänvisade mig till någon agent i Kingstown. Som utländsk privatperson behöver jag en ställföreträdare som har rätt att hämta ut paket hos tullen, en s.k tullagent, och det kunde Horizon Yacht Service ordna, men vi var tvugna att hämta paketet hos Horizon i Blue Lagoon. Nu har paketet kommit till Kingstown och vi seglar dit för att hämta det.

Vi hade kunnat ankra vid Young Island 1 km väster om Blue Lagoon. Men eftersom det både är lugnare i lagunen och närmare till Horizon, valde vi att förtöja vid marinan inne i Blue Lagoon, trots det smala inloppet genom revet. Passagen genom revet skulle visa sig bli en minnesvärd upplevelse.

Flying Penguin är redan där och när vi närmar oss Blue Lagoon möts vi av en man i en liten gummijolle. Det visar sig att det är guiden jag tänkte anropa, och Håkan på Flying Penguin har redan ordnat så han kommer ut och möter upp.

Tack Håkan!

I follow him towards the reef and a few boat lengths outside the breaking waves he signals stop, we will wait for the right wave before we drive into the inferno of breaking waves. He has a rubber dinghy and we a 20 ton heavy boat, we do not have quite the same ability to stop quickly so we almost run over the dinghy.

When he signals that it’s time, he gasps like a thousand and wants us to follow as quickly. I give full throttle and we just catch up with the wave and surf in through the reef opening at over 8 knots. With a high level of adrenaline and a pounding heart, I try to follow his wake and at the same time I see how the depth decreases from 10 m, to 5 m, to 3 m and finally it turns at 2.8 m and gets deeper again, pooh!

The waves come a little from the starboard side and when they break on the reef, the foam continues with the wave out over the deeper channel. On the port side, the waves also break, so all the time there is only white foam around the boat and the narrow channel itself is impossible to see, you have to know where it is and have good landmarks to steer towards. One of the more exciting moments I have experienced since we started sailing long distances.

Jag följer efter honom mot revet och några båtlängder utanför de brytande vågorna signalerar han stopp, vi ska vänta på rätt våg innan vi kör in i infernot av brytande vågor. Han har en gummijolle och vi en 20 ton tung båt, vi har inte riktigt samma förmåga att stanna snabbt så vi kör nästan på jollen.

När han signalerar att det är dags, gasar han på som tusan och vill att vi ska följa efter lika snabbt. Jag ger full gas och vi hinner precis med vågen och surfar in genom revöppningen i över 8 knop. Med hög adrenalinnivå och bultande hjärta försöker jag följa hans kölvatten och samtidigt ser jag hur djupet minskar från 10 m, till 5 m, till 3 m och till sist vänder det vid 2.8 m och blir djupare igen, puh!

Vågorna kommer lite från styrbords sida och när de bryter på revet fortsätter skummet med vågen ut över den djupare rännan. På babord sida bryter vågorna också, så hela tiden är det bara vitt skum runt båten och den smala rännan är omöjlig att se, man måste veta var den är och ha bra landmärken att styra mot. En av de mer spännande stunderna jag upplevt sen vi började långsegla.

There are quite a lot of boats in the lagoon and we are instructed to lie by one of the marina’s buoys. We eat at the restaurant by the marina and then we enjoy a cloudy sunset. Tomorrow Thursday, our customs agent has promised to pick up the package and hand it over to Horizon, which can deliver to us on Friday, perfectly!

Of course, that will not be the case, we are in the Caribbean during a pandemic, there are many things that can go wrong and will go wrong. It turns out that the pandemic has caused long queues at the two authorities the agent must visit to obtain the necessary documents to import and collect the package from customs. I did not ask why the agent did not know. On Friday, he will go to customs. When I hear from them on Friday afternoon, I am told that they do not have a package yet, the customs were closed because corona decontamination was in progress. They are open on Saturday and then he will pick up the package.

When I contact Horizon on Saturday, they still do not have a package, but it must be collected and available from the agent. They arrange for the agent to leave the package to them on Saturday night and I will receive the package on Sunday morning. That’s how it will be and we can sail on as we planned.

Det är rätt mycket båtar i lagunen och vi blir anvisade att ligga vid en av marinans bojar. Vi äter mat på restaurangen vid marinan och sen njuter vi av en molnig solnedgång. I morgon torsdag har vår tull-agent lovat att hämta paketet och lämna över det till Horizon, som kan leverera till oss på fredag, perfekt!

Så kommer det naturligtvis inte att bli, vi är ju i Karibien under en pandemi, det finns många saker som kan gå fel och kommer att gå fel. Det visar sig att pandemin har gjort att det är långa köer hos de 2 myndigheter agenten måste besöka för att skaffa nödvändiga dokument att importera och hämta ut paketet hos tullen. Jag frågade inte varför agenten inte kände till det. På fredag ska han åka till tullen. När jag hör av mig fredag eftermiddag, får jag veta att de inte har något paket än, tullen var stängd eftersom det pågick corona-sanering. De har öppet på lördag och då ska han hämta paketet.

När jag hör av mig till Horizon på lördag har de fortfarande inget paket, men det ska vara uthämtat och finnas hos agenten. De ordnar så att agenten lämnar paketet till dem på lördag kväll och så ska jag få paketet på söndag morgon. Så blir det och vi kan segla vidare som vi planerat.

Fort Duvernette

Together with Håkan and Mirja we take the opportunity to visit an old fort that is located at the top of a small and high island just west of Blue Lagoon near Young Island. The jetty where you go ashore is anything but dinghy-friendly so we moor the dinghies far out with anchors that keep them out from land.

The fort was built by the British in the late 18th century. In 2011, it was restored with the help of money donated by Finland. According to writings in the cement in the staircase, it was built in 1969 and has certainly not been restored since. So you might wonder what was restored in 2011?

The cliff is 60 m high and the stairs up to the top have 255 steps, we will feel all steps in the legs when we are up.

Tilllsammans med Håkan och Mirja passar vi på att besöka ett gammalt fort som finns högst uppe på en liten och hög ö strax väster om Blue Lagoon nära Young Island. Bryggan där man går iland är allt annat än jollevänlig så vi förtöjer jollarna långt ut med ankare som håller ut dem från land.

Fortet byggdes av Britterna i slutet av 1700-talet. 2011 restaurerades det med hjälp av pengar som Finland skänkt. Enligt skrifter i cementen i trappen, byggdes den 1969 och har verkligen inte restaurerats sen dess. Så man kan ju undra vad som restaurerades 2011?

Klippan är 60 m hög och trappan upp till toppen har 255 steg, det kommer att kännas i benen när vi är uppe.

Rundtur

We had planned to rent a car together with Håkan and Mirja to do a tour of the island. But with a little thought and control of the alternative, hiring a guide who will take us on a tour, we decided to hire a guide. It does not cost much more than car rental and is much more comfortable and we get someone who can tell us a little about what we see. We will only have time for one side of the island for a day and choose the west side. Then we will have time for a visit to Dark View Falls, which unfortunately is located in the red zone around the active volcano. There is no danger according to our guide, no one has been evacuated yet, they only have heightened preparedness.

Vi hade tänkt hyra bil tillsammans med Håkan och Mirja för att göra en rundtur på ön. Men med lite eftertanke och kontroll av alternativet, hyra en guide som tar oss på en rundtur. Vi väljer att hyra en guide. Det kostar inte så mycket mer än bilhyra och är mycket bekvämare och vi får någon som kan berätta lite om det vi ser. Vi kommer bara att hinna med en sida av ön under en dag och väljer den västra sidan. Då kommer vi att hinna med ett besök av Dark View Falls, som tyvärr ligger i den röda zonen kring den aktiva vulkanen. Det är inte någon fara enligt vår guide, ingen har blivit evakuerad än, de har bara höjd beredskap.

Dark View Falls

The guide took us to the start of the path up to Dark View Falls and said he was waiting in the car while we went there, it is only a few kilometers to walk. Compared to the hike up to the first waterfall ”Chute du Carbet” on Guadeloupe, this was a much easier and shorter hike.

Once up at the fall, the others took the opportunity to swim while I was filming with the drone so I had to swim myself when the others were already done. On the way back we stopped and enjoyed the beautiful bamboo forest that grows along the path.

Guiden tog oss till starten av stigen upp till Dark View Falls och sa att han väntade i bilen medan vi gick dit, det är bara någon kilometer att gå. Jämfört med vandringen upp till det första vattenfallet ”Chute du Carbet” på Guadeloupe var det här en mycket enklare och kortare vandring.

Väl uppe vid fallet passade de andra på att bada medan jag filmade med drönaren så jag fick bada själv när de andra redan var klara. På vägen tillbaka stannade vi till och njöt av den vackra bambuskogen som växer längs stigen.

Wallilabou (Pirates of the Caribbean)

On the way back from Dark View Falls, we ask the guide to stop at a restaurant near the road where we can have some food. It will be at Wallilabou, a picturesque beach that the was used when filming of Pirates in the Caribbean. We are the only guests and we are grateful that they are open anyway. Nice beach and quite cozy environment despite all the relics from the filming. The food was so-so, we have eaten better, but probably they can not use fresh produce with so few guests.

På vägen tillbaka från Dark View Falls ber vi guiden stanna vid någon restaurang nära vägen där vi kan äta en bit mat. Det blir Wallilabou, en pittoresk strand som användes vid inspellningen av Pirates in the Caribbean. Vi är de enda gästerna och vi är tacksamma för att de har öppet ändå. Fin strand och rätt mysig miljö trots alla reliker från filminspelningen. Maten var sådär, har ätit bättre, men förmodligen kan de inte använda färskvaror med så här lite gäster.

On the way back, we ask our guide to stop at a grocery store so we can buy some stuff we are missing on our boats. You have to take the opportunity when you have the possibility to buy some bulky items.

På vägen tillbaka ber vi vår guide stanna till vid en mataffär så att vi kan handla lite grejjer vi saknar på våra båtar. Det gäller att passa på när man har möjlighet att köpa lite skrymmande saker.

Up next

In the next blog, you can follow us to Mustique, a private island southeast of Bequia.

I nästa blog får du följa med oss till Mustique, en privat ö sydost om Bequia.