Mustique

Before we leave the Grenadines for this time, we want to sail to Mustique. It is a privately owned island where several famous people have houses. In normal cases, boat guests are welcome to the island, even during the pandemic. However, they had a major outbreak of corona after Christmas and New Year’s weekend with subsequent restrictions. Now it has not been possible to get completely clear information if they receive visiting boats or not. So we sail there a bit on a chance, if they do not allow us to land, it is close to sailing to Bequia.

Innan vi lämnar Grenadinerna för den här gången vill vi segla till Mustique. Det är en privatägd ö där flera kända personer har hus. I vanliga fall är båtgäster välkomna till ön, även under pandemin. De hade dock ett större utbrott av corona efter jul och nyårshelgen med påföljande restriktioner. Nu har det inte gått att få helt klara besked om de tar emot besökande båtar eller inte. Så vi seglar dit lite på en chansning, tillåter de oss inte att komma iland, är det nära att segla till Bequia.

When we were about to leave the Blue Lagoon on St Vincent, there was hardly any swell at all and very few breaking waves on the reef. For safety’s sake, we have hired the guide, it is a cheap insurance compared to the alternative of going aground. Flying Penguin will not sail with us to Mustique, they will return to Bequia.

We sail east of Bequia, a route that is completely unprotected from the waves of the Atlantic, and we are reminded of how big those waves are. We get a nice sailing down to Mustique and after a few hours we can take a buoy in the bay outside Basil’s bar. We try to use our special boat hook which is made to attach a rope to a loop, it works perfectly.

När vi skulle lämna Blue Lagoon på St Vincent, var det knappt någon dyning alls och väldigt lite brytande vågor på revet. För säkerhets skull har vi ändå anlitat guiden, det är en billig försäkring jämfört med alternativet att gå på grund. Flying Penguin följer inte med oss till Mustique, de ska tillbaka till Bequia.

Vi seglar öster om Bequia, en väg som är helt oskyddad för vågorna från Atlanten, och vi blir påminda om hur stora de vågorna är. Vi får en fin segling ner till Mustique och efter några timmar kan vi ta boj i bukten utanför Basils bar. Vi provar att använda vår speciella båtshake som är gjord för att fästa ett rep i en ögla, den fungerar perfekt.

Best places

As visitors to the island, we are limited to the beach by the bay where the buoys are and the small community just north of the bay. In the center of that area, lies Basil’s Bar!

We have heard that Basil’s Bar on Mustique is a must visit when you are here and here you can always see famous people. There is another restaurant up in the hill in the community, but it was closed every time we went there to eat.

Som besökare på ön är vi begränsade till stranden vid bukten där bojarna är och det lilla samhället strax norr om bukten. I centrum för det området, ligger Basils Bar!

Vi har hört att Basils Bar på Mustique är ett måste att besöka när man är här och här kan man alltid se kända personer. Det finns en annan restaurang uppe på höjden i samhället, men den var stängd varje gång vi gick dit för att äta.

You can be on the whole beach in the bay where you can anchor and here are several nice places to swim and sunbathe.

Man kan vara på hela stranden i bukten där man får ankra och här finns flera fina ställen att bada och sola.

You can also snorkel on the reefs in the bay. As in many other places, it is forbidden to catch lobsters, only fishermen are allowed to do so during the fishing season.

Man kan även snorkla på de rev som ligger i bukten. Som på många andra ställen är det förbjudet att fånga lobster, det får bara fiskare göra under fiskesäsongen.

One day as we walked into the village we saw two land turtles, an adult and a small cub. The little one walked in the middle of the road where cars sometimes drove. We moved it off the road, but it’s probably only a matter of time before it goes out there again. If land turtles are like those that live in the sea, then the chicks will probably have to fend for themselves.

En dag när vi promenerade in till byn såg vi två landsköldpaddor, en vuxen och en liten unge. Den lilla ungen gick mitt på vägen där det ibland körde bilar. Vi flyttade bort den från vägen, men det är säkert bara en tidsfråga innan den går ut där igen. Om landsköldpaddor är som de som lever i havet, så får nog ungarna klara sig själva.

In the open part of the island there is a small café and a small shop, a police station, school and post office.

I den öppna delen av ön finns ett litet café och en liten affär, en polisstation, skola och postkontor.

We were almost the only boat guests on the island during the 5 days we stayed there, so we had Basil’s Bar almost entirely to ourselves and we saw no celebrities, at least none we recognized. Always fast service, a little lonely maybe. Usually we like that a restaurant is close enough crowded, but during a pandemic it is the opposite, we are glad that there are not so many people around us.

Vi var nästan de enda båtburna gästerna på ön under de 5 dagar vi stannade där, så vi hade Basils Bar nästan helt för oss själva och vi såg inga kändisar, åtminstone inga vi kände igen. Alltid snabb service, lite ensamt kanske. I vanliga fall gillar vi att en restaurang är nära nog fullsatt, men under pandemi är det tvärt om, vi är glada att det inte är så mycket folk omkring oss.

Island tour

If you want to see other parts of the island, you need to hire a guide who shows you around the island. Here is a resort, a small airport, a small shopping center, a small fire station, a small hospital m.m. Everything looks very orderly and well maintained. The island has a permanent resident population who live in the small community on the hill in the north and they work on the island or are fishermen.

There are a number of larger and smaller properties on the island. Most are owned by private individuals, some are owned by the company that owns the island and are used by those who are responsible for the operation of the island. Each larger household has its own staff employed to take care of the property and those staff often live in houses on the same property.

Vill man se andra delar av ön behöver man anlita en guide som visar runt på ön. Här finns en resort, en liten flygplats, ett litet köpcenter, en liten brandstation, ett litet sjukhus m.m. Allt ser väldigt välordnat och välskött ut. Ön har en fast bosatt lokalbefolkning som bor i det lilla samhället på höjden i norr och de arbetar på ön eller är fiskare.

På ön finns ett antal större och mindre fastigheter. De flesta är ägda av privatpersoner, några ägs av bolaget som äger ön och disponeras av de som ansvarar för driften på ön. Varje större hushåll har egen personal anställd för att sköta egendomen och den personalen bor ofta i hus på samma fastighet.

Up next

Next time we sail down to the Tobago Cays one last time, then it’s time to start thinking about where we are going after the Grenadines.

Nästa gång seglar vi ner till Tobago Cays en sista gång, sen är det dags att börja tänka på var vi ska efter Grenadinerna.