250 M to Antigua

Most Caribbean countries still require quarantine or are completely closed to visitors. Of the countries that are open and that we would like to sail to, Antigua is closest. It is about 250 M there and with the prevailing wind, it takes us about 1.5 days to sail that stretch non-stop.

Since we do not want to start too early in the morning, we plan to leave Bequia around 10. Then we make it up to northern Guadeloupe sometime the next day and there it is allowed to anchor so we can rest one night. From there we can then continue up Antigua. You can only clear into English Harbor and St Johns. We do not want to go to St Johns, because we have heard rumors that you will be forced to quarantine there for 1 or 2 weeks. The reception routine on Antigua involves doctor visits on board and PCR tests with negative results. After that you have to come ashore and do the check-in.

De flesta länderna i Karibien har fortfarande krav på karantän eller är helt stängda för besökare. Av de länder som är öppna och som vi skulle vilja segla till, ligger Antigua närmast. Dit är det ungefär 250 M och med rådande vind tar det oss ungefär 1.5 dygn att segla den sträckan non-stop.

Eftersom vi inte vill starta för tidigt på morgonen, planerar vi att lämna Bequia kring 10. Då hinner vi upp till norra Guadeloupe någon gång nästa dag och där är det tillåtet att ankra så vi kan vila upp oss en natt. Därifrån kan vi sen fortsätta upp Antigua. Det går bara att klarera in i English Harbour och St Johns. Vi vill inte till St Johns, eftersom vi hört rykten att man tvingas till karantän där i 1 eller 2 veckor. Mottagningsrutinen på Antigua innebär läkarbesök ombord och PCR-test med negativt resultat. Efter det får man komma iland och checka in.

There are some conditions that affect when we can sail to Antigua and they determine when we can leave Bequia.

  • To avoid crossing or using the engine, we wait for the wind to turn from northeast to east and preferably southeast for at least 2 days.
  • You can only be received on Antigua weekdays, if you arrive on Saturday or Sunday you have to wait in quarantine on the boat until Monday.
  • It is not possible to check out of Bequia on Sundays.

Det finns några förutsättningar som påverkar när vi kan segla till Antigua och de avgör när vi kan lämna Bequia.

  • För att slippa kryssa eller använda motorn, väntar vi på att vinden ska vrida från nordost till ost och helst sydost under åtminstone 2 dygn.
  • Man kan bara bli mottagen på Antigua vardagar, kommer man fram lördag eller söndag får man vänta i karantän på båten till måndag.
  • Det går inte att checka ut från Bequia på söndagar.

Bequia to Deshaies on Guadeloupe

In the middle of the week, the weather forecast shows that the wind will turn from northeast to around east in a few days. Perfect, then we can check out and sail away on Saturday morning. With a stop at Deshaies in Guadeloupe Sunday to Monday and then continue to English Harbor. That way, we only need to be awake one night and be sure to get to Antigua during the day.

I check us out Saturday morning and after the dinghy is stowed on the foredeck, we pick up the anchor and leave Bequia at 9 o’clock. The weather is fine with a fresh breeze that takes us up to St. Vincent where the wind gets weaker when we get in the lee of the island where we support with the engine when the speed is below 3 knots. In the northern part of St Vincent is the volcano La Soufriere, which has been active for a few months. There is some smoke from the crater and the area sheltered by the volcano has been colored brown by ash from the volcano..

I mitten av veckan visar väderprognosen att vinden kommer att vrida från NO till kring O om några dagar. Perfekt, då kan vi checka ut och segla iväg på lördag förmiddag. Med ett stopp vid Deshaies på Guadeloupe söndag till måndag och sen fortsätta till English Harbour. På så sätt behöver vi bara vara vakna en natt och är säkra på att komma fram till Antigua under dagtid.

Jag checkar ut oss lördag morgon och efter att jollen är stuvad på fördäck tar vi upp ankaret och lämnar Bequia vid 9-tiden. Vädret är fint med en frisk bris som tar oss upp till St Vincent där vinden blir svagare när vi kommer i lä av ön där vi stöttar med motorn när farten går under 3 knop. På norra delen av St Vincent ligger vulkanen La Soufriere som har varit aktiv några månader. Det ryker lite ur kratern och området i lä av vulkanen har färgats brunt av aska från vulkanen.

When we come out into St Vincent Passage increases the wind again and soon we were up at St Lucia, where the pattern of weaker wind in the lee of the island is repeated and we support as usual with the engine when the wind is too weak to keep up their speed. Same thing again after St Lucia up towards Martinique. While we sail past Martinique, it will be evening and we get a sunset with fantastic colors.

När vi kommer ut i St Vincent Passage ökar vinden igen och snart är vi uppe vid St Lucia där mönstret med svagare vind i lä av ön upprepas och vi stöttar som vanligt med motorn när det vinden blir för svag för att hålla farten uppe. Samma sak igen efter St Lucia upp mot Martinique. Medan vi seglar förbi Martinique blir det kväll och vi bjuds en solnedgång med fantastiska färger.

During the evening and night, we pass the Martinique Passage where the wind increases again and we are soon up at Dominica which we also pass during the night. Then there will be a stronger wind when we sail up to Guadeloupe where we are met by a large squall with even more wind and rain. When we sail at night, we use the radar to see how squalls move and if we risk getting in the way of them. If we have the opportunity, we change course or reef we mainsail before the squalls are upon us. The genoa is easier to reef, so we usually wait to reef it until later.

Under kvällen och natten passerar vi Martinique Passage där vinden ökar vinden igen och vi är snart upp vid Dominica som vi passerar under natten. Sen blir det mer hård vind när vi seglar upp till Guadeloupe där vi möts av en stor squall med ännu mer vind och regn. När vi nattseglar har vi radarn igång för att se hur squalls rör sig och om vi riskerar att komma ivägen. Har vi möjlighet ändrar vi kurs eller så revar vi storseglet innan squallen är över oss. Genuan är lättare att reva, så den brukar vi vänta med att reva till senare.

After a fairly strenuous night sailing, it is nice to arrive at Deshaies and get some rest.

Efter en rätt ansträngande nattsegling är det skönt att komma fram till Deshaies och lite vila.

Deshaies to English Harbour

We start just after 8 on Monday morning and when we get around the headland in northern Guadeloupe we see Flying Penguin which started a while before us.

Vi startar strax efter 8 på måndag morgon och när vi kommer runt udden på norra Guadeloupe ser vi Flying Penguin som startat en stund före oss.

On the way to English Harbor, I tried my luck fishing, and just outside Antigua, we got a barracuda on the hook. It fought hard for five minutes or so, but then it got tired and was relatively easy to take in. Since a barracuda caught near land can be infected by ciguatera, we release it (the hook was in the outer part of the gap and came loose easily).

På vägen till provade jag Antigua fiskelyckan och precis utanför English Harbour fick vi en Barracuda på kroken. Den kämpade hårt i fem minuter eller så, men sen tröttnade den och var relativt enkel att ta in. Eftersom vi Barracuda fångad nära land kan vara smittad av ciguatera så släpper vi i den igen (kroken satt i yttersa delen av gapet och lossnade lätt).

We arrive at English Harbor after 5 hours of sailing and find a place to anchor. Here is a poor anchor bottom, gravel and pebbles on flat rock, so it is difficult to get a really good grip. After only 30 minutes, we get a visit from a doctor who tests us, but he ignores checking the document with the crew’s body temperature, which was one of the requirements to get to Antigua. Now we just have to wait to get the results of the PCR test, hopefully tomorrow and if it is negative we are welcome to land in Antigua.

Vi kommer fram till English Harbour efter 5 timmars segling och hittar ett ställe att ankra på. Här är dålig ankarbotten, grus och småsten på platt berg, så det är svårt att få ett riktigt bra fäste. Efter bara 30 minuter får vi besök av läkare som testar oss, men han struntar i att kolla dokumentet med besättningens kroppstemperatur som var ett av kraven för att få komma till Antigua. Nu är det bara att vänta att få resultat av PCR-testet, förhoppningsvis i morgon och om det är negativt är vi välkomna att komma iland på Antigua.

Up next

Our sails delaminated even more during the voyage to Antigua and we need to do something. The question is what should we do and why do sails that are only 3 years old delaminate?

Våra segel delaminerade ännu mer under seglingen till Antigua och vi behöver göra något. Frågan är vad och varför delaminerar segel som bara är 3 år gamla?