Sail delamination

First the mainsail begins to delaminate and about a week later we discover that the genoa also begins to delaminate. This blog is about the difficulty of getting new sails and why our relatively new EPEX sails delaminated.

Först börjar storseglet att delaminera och ungefär en vecka senare upptäcker vi att genuan också börjar delaminera. Den här bloggen handlar om svårigheten att få nya segel och varför våra relativt nya EPEX-segel delaminerade.

We have 3 year old EPEX sails from Elvström Sails. We are very happy with how they have worked in terms of sailing, however, I am now more hesitant about laminate sails from a repair perspective because it seems that it is not possible to sew in them as in sails with woven fabric such as dacron or Hydranet.

Fortunately, the delamination was gradual and we discovered the problem at an early stage. It seems as if the delaminations have started at the luff where the sail has been furled and then spread along the joints between the outer laminates. There is also minor delaminations further back on the sails and minor vertical delaminations that occur when the sail is rolled up or folded when the sail is placed in a sail bag.

Since it turned out to be a problem with the glue that was used to glue the different layers in the sail, I do not know how long a laminate like this lasts when the glue is good. The good thing is that Elvström Sails took responsibility for the problem and manufactured new sails within the framework of the 3-year warranty they have on EPEX sails.

The effect for us was limited sailing ability for a few months, and an uncertain wait for new sails the weeks before we had planned to sail back to Europe in early May. I tried to fix the biggest delamination in the genoa with double-sided adhesive tape, but it was impossible to get the different layers in the sail smooth on the limited and windy space that the foredeck is. In addition, the threads in the middle layer had been pulled obliquely and the outer laminate had been stretched, which meant that it was not possible to obtain a smooth repair.

Vi har 3 år gamla EPEX-segel från Elvström Sails. Vi är mycket nöjda med hur de har fungerat seglingsmässigt, däremot är jag nu mer tveksam till laminatsegel ur ett reparationsperspektiv eftersom det verkar som att det inte går att sy i dem som i segel med vävd duk som dacron eller Hydranet.

Som tur var gick delamineringen gradvis och vi upptäckte problemet i ett tidigt skede. Det verkar som om delamineringarna har börjat vid förliket där seglet varit inrullat vid revning och sen spridit sig längs med skarven mellan våderna. Det fanns även mindre delamineringar längre bak på seglen. Det finns även mindre vertikala delamineringar som uppstår av att seglet rullas in eller vikts när seglet lagts i seglsäck.

Eftersom det visade sig vara fel på limmet som användes vid limningen av de olika skikten i seglet, så vet jag inte hur länge ett sånt här laminat håller när limmet är bra. Det positiva är att Elvström Sails tog ansvar för problemet och tillverkade nya segel inom ramen för den 3-års garanti de har på EPEX-segel.

Effekten för oss blev begränsad seglingsförmåga under några månader, och en osäker väntan på nya segel veckorna innan vi hade planerat att segla tillbaka till Europa i början av Maj. Jag försökte laga den största delamineringen i genuan med dubbelhäftande tejp, men det var omöjligt att få de olika skikten i seglet släta på det begränsade och blåsiga utrymme som fördäcket är. Dessutom hade trådarna i mellanskiktet dragits sneda samt att ytterlaminaten hade töjts och det gjorde att det inte gick att få en slät lagning.

The story

February 14, I discover the first signs of delamination after an up-wind sail between Tobago Cays and Bequia in winds around 20 knots. I email Hallberg-Rassy for advice on how to best fix it.

Februari 14, jag upptäcker de första tecknen på delaminering efter en bidevinds-segling mellan Tobago Cays och Bequia i vindar kring 20 knop. Jag mejlar Hallberg-Rassy om råd hur man bäst lagar det.

February 16, Hallberg-Rassy answers that I should contact Elvström Sails which I do.

February 22, Elvström Sails gets in touch and wonders if I can send the serial number that is at the bottom of the neck.

February 23, Sends serial numbers and pictures of the delamination to Elvströms.

February 24, Elvström Sails announces that the glue they used in the sail is faulty and that they will replace it with a new sail within their warranty commitment which is 3 years. They will send a new sail to their partner in Antigua. In this situation, they tell us that the genoa does not need to be replaced.


March 5, After sailing up to Barbuda in 25 knots wind, I discover that the genoa is delaminated in several places, the same with the mainsail. Probably this delamination started already during the sailing from Bequia to Antigua which also had fresh winds and we sailed with torn sails.
Elvström Sails announces that the genoa has also delaminated. Since both sails have now started to delaminate quite a lot, my confidence in laminate sails has decreased and I wonder if they can make new sails in Hydranet instead of EPEX.

Februari 16, Hallberg-Rassy svarar att jag ska kontakta Elvström Sails vilket jag gör.

Februari 22, Elvström Sails hör av sig och undrar om jag kan skicka serienummer som sitter längst in vid halshornet.

Februari 23, Skickar serienummer och bilder på delamineringen till Elvströms.

Februari 24, Elvström Sails meddelar att det är fel på limmet de använde i seglet och att de kommer att ersätta det med ett nytt segel inom sitt garantiåtagande som är 3 år. De ska skicka ett nytt segel till sin samarbetspartner på Antigua. I det här läget säger de att genuan inte behöver ersättas.

Mars 5, Efter seglingen upp till Barbuda i 25 knops vind, upptäcker jag att genuan är delaminerad på flera ställen, samma sak med storseglet. Förmodligen har den här delamineringen börjat redan under seglingen från Bequia till Antigua som ju också hade friska vindar och vi seglade med revade segel.
Meddelar Elvström Sails att genuan också har delaminerat. Eftersom båda seglen nu har börjat delaminera rätt mycket, har min tilltro till laminat-segel minskat och jag undrar om de kan tillverka nya segel i Hydranet istället för EPEX.

March 5, during our stay at Barbuda, I try to fix the largest delamination in the genoa with double-sided adhesive tape. The result is bad because it is not possible to lay the sail flat enough and that the layers in the laminate have stretched differently and can no longer be made flat.

Mars 5, vid vår vistelse på Barbuda försöker jag laga den största delamineringen i genuan med dubbelhäftande tejp. Resultatet blir dåligt eftersom det inte går att lägga seglet tillräckligt plant samt att skikten i laminatet har töjt sig olika mycket och inte går att få plana längre.

March 12, Elvström Sails announces that we can get Hydranet in the sails and they are expected to be ready to be sent from Denmark on March 19th. Thank you Elvström Sails, much appreciated flexibility. This is the advantage of buying from reputable companies.

March 25, Elvström announces that the sails are ready and that they will send them as express air freight.

March 30, Elvström Sail sends tracking numbers for both sails.

April 8, Elvström’s partner, AF-Sails announces that the sails are on Antigua but that the customs do not have the invoice document. I will contact Elvström who will arrange this.

April 09, AF-sails delivers the sails to the pier in Falmouth Bay where we load them in the dinghy. It blows too much for us to be able to easily mount them without the risk of anything being damaged. In a few days the wind will decrease and we plan to set them up instead.

Mars 12, Elvström Sails meddelar att vi kan få Hydranet i seglen och de beräknas vara klara att skickas från Danmark den 19:e mars. Tack Elvström Sails, mycket uppskattad flexibilitet. Det här är fördelen med att köpa av välrenomerade bolag.

Mars 25, Elvström meddelar att seglen är klara och att de ska skicka dem som express luftfrakt.

Mars 30, Elvström Sail skickar tracking-nummer för båda seglen.

April 8, Elvströms partner, AF-Sails meddelar att seglen finns på Antigua men att tullen saknar faktura-dokumentet. Jag kontaktar Elvström som ordnar detta.

April 09, AF-sails leverar seglen till bryggan i Falmouth Bay där vi lastar dem i jollen. Det blåser för mycket för att vi enkelt ska kunna montera dem utan risk att något skadas. Om några dagar ska vinden minska och vi planerar att sätta upp dem då istället.

April 11, Now we have changed anchorage to Nonsuch Bay and the wind is weak enough to set up the new sails. We discover that the mainsail is not for our boat!
It’s for a Hanse 505. I send an e-mail to Elvströms about it and they replies that they will see what happened..

April 11, Nu har vi bytt ankarplats till Nonsuch Bay och vinden är tillräckligt svag för att sätta upp de nya seglen. Vi upptäcker att storseglet inte är till vår båt!
Det är till en Hanse 505. Jag mejlar Elvströms som svarar att de ska se vad som hänt.

April 12, Elvströms tells us that our sail has been mixed up with one for a Hanse 505 and has been sent to Barcelona. They need to arrange for that sail to be sent to Antigua. We will return the incorrect sail to AF-Sails as soon as we can. Now we are about to running out of time to get the sail in time for the Atlantic crossing beginning of May.

April 16, Back in Falmouth Bay and leaves the Hanse mainsail to AF Sails for return to Barcelona. We find out that our mainsail has been sent away from Barcelona today, but not to Antigua but to Denmark. It became too cumbersome with customs to send the sail directly from Barcelona to Antigua.

April 27, AF Sails delivers the new mainsail to the jetty in Falmouth Bay, this time it’s right. We can start our Atlantic sailing as planned on May 1st.

April 12, Elvströms hör av sig och berättar att vårt segel har blivit förväxlat med ett till en Hanse 505 och har skickats till Barcelona. De behöver ordna så att det seglet skickas till Antigua. Vi ska lämna tillbaka det felaktiga seglet till AF-Sails så fort vi kan. Nu börjar det bli ont om tid att hinna få seglet i tid för Atlantöverfarten i början av maj.

April 16, är vi tillbaka i Falmouth Bay och lämnar Hanse-storseglet till AF Sails för retur till Barcelona. Vi får reda på att vårt storsegel har skickats iväg från Barcelona idag, dock inte till Antigua utan till Danmark. Det blev för krångligt med tullen att skicka seglet direkt från Barcelona till Antigua.

April 27, AF Sails leverar det nya storseglet till bryggan i Falmouth Bay, den här gången är det rätt. Vi kan starta vår Atlantsegling som planerat den 1: maj.

As sailors, we do not lack things to do. During the sail exchange we had several other issues to deal with. The power plant has stopped working and been repaired (capacitors). We have also had a minor cable fire in an electrical cabinet in the engine compartment which has also been repaired (bad cable connection), and the footblock for the mainsail’s outhaul has brokeen and been repaired. More about this in later blogs.

Som långseglare saknar vi inte sysselsättning. Under tiden segelbytet har pågått har elverket slutat fungera och blivit lagat. Vi har även haft en mindre kabelbrand i ett elskåp i motorrummet som också blivit lagat, samt att brytblocket till storseglets uthal har gått sönder och blivit åtgärdat. Mer om detta i senare bloggar.

Up next

Despite problems with our sails, we enjoy life and in the next blog you can follow us to Barbuda.

Trots problem med våra segel njuter vi av tillvaron och i nästa blog får ni följa med oss till Barbuda.