Spanish Point, Barbuda

We move to Spanish Point to get better protection from the wind that will increase and turn to the southeast. Although the Atlantic Ocean is on the other side of Spanish Point, it is more protected here than at Cocoa Point because the reef protects the entire southern side of the bay all the way to Cocoa Point. From our anchorage, we see the waves from the Atlantic breaking against the reef and sending large cascades of water high into the air as they hit the outside of Spanish Point.

Vi flyttar till Spanish Point för att få bättre skydd från vinden som ska öka och vrida mot syd ost. Även om Atlanten börjar på andra sidan Spanish Point, är man mer skyddad här än vid Cocoa Point eftersom revet skyddar hela södra sidan av bukten ända bort till Cocoa Point. Från vår ankarplats ser vi Atlantens vågor bryta mot revet och skicka stora vattenkaskader högt upp i luften när de träffar utsidan av Spanish Point.

Atlantic waves sending cascades of water 5 m up in the air

Spanish Point is a popular anchorage for long-distance sailors and when we come here there are about 15 boats here, about as many as can fit without getting crowded on the anchorage and we find a good place with 2.5 – 3 m of depth. We always try to find an anchorage with a depth between 2.5 – 5 m (at low tide) so that the boat does not move so much from side to side when it sails back and forth behind the anchor. Then we don’t need to put out more than 20-35 m of chain and we know that we are safe with our Spade anchor that weighs 35 kg. We have had up to 60 knots of wind anchored like this without the anchor losing the grip.

Spanish Point är en populär ankringplats för långseglare och när vi kommer hit är det omkring 15 båtar här, ungefär så många som det får plats utan att bli trångt på ankarplatsen och vi hittar en bra plats med 2.5 – 3 m djup. Vi försöker alltid att hitta en ankring med djup mellan 2.5 – 5 m (vid lågvatten) för att båten inte ska röra sig så mycket från sida till sida när den seglar fram och tillbaka bakom ankaret. Då räcker det att släppa ut 20-35 m kedja och vi vet att vi ligger säkert med vårt Spade ankare som väger 35 kg. Vi har haft upp till 60 knop vind ankrade på det här sättet, utan att ankaret har flyttat sig.

Shortly after we anchored, Flying Penguin comes and drops anchor within a short dinghy ride from Sally.

Strax efter att vi ankrat, kommer Flying Penguin hit och ankrar på lagom jolle-avstånd från Sally.

Here at Spanish Point, the beach is rockier and not as inviting as at Cocoa Point and there are only a few places where there is a sandy beach. The reef is quite extensive and there is an inner and an outer reef that together provides great protection against swell and waves.

It is a short way to cross the headland to get to the unprotected side towards the Atlantic. There is no reef and the waves hit the rocky coast with full force. The rock is very eroded and strewn with sharp tips. It takes hard shoes to walk here and you have to be careful not to fall. Then it can probably go really bad and result in large cuts and injuries. But it’s cool nature.

Här vid Spanish Point är stranden mer stenig och inte lika inbjudande som vid Cocoa Point och det finns bara ett fåtal ställen där det är sandstrand. Revet är rätt omfattande och här finns ett inre och ett yttre rev som tillsammans ger ett jättebra skydd mot dyning och vågor.

Det är en kort väg att gå över udden för att komma ut till den oskyddade sidan mot Atlanten. Där finns inget rev och vågorna slår med full kraft upp på den bergiga kusten. Berget är väldigt eroderat och översållat med vassa spetsar. Det tar hårt på skorna att gå här och man får vara försiktig så man inte ramlar, då kan det nog gå riktigt illa och resultera i stora skärsår och skador. Men häftig natur är det.

There is a hut on the beach and we saw it used by some fishermen. Several evenings we saw how they navigated into the reef after sunset with their fishing boats and went ashore at the hut and made fire. When we passed by there during the day we could see old mattresses, chairs and a lot of rubbish. It’s a bit sad to see so much rubbish and unfortunately it’s too much for us to bring everything, but we do the best we can and take with us whole glass bottles and as much plastic as we can fit in the storage compartment where we collect our own garbage that we will leave for the garbage truck in Antigua..

Det finns en koja på stranden och vi såg den används av några fiskare. Flera kvällar såg vi hur de navigerade in i revet efter solens nedgång med sina fiskebåtar och gick iland vid kojan och gjorde upp eld. När vi gick förbi där dagtid kunde vi se gamla madrasser, stolar och en hel del skräp. Det är lite trist att se så mycket skräp och tyvärr är det för mycket för oss att ta med allt, men vi gör så gott vi kan och tar med oss hela glasflaskor och så mycket plast vi får plats med i stuvfacket där vi samlar våra egna sopor som vi ska lämna till sopbilen på Antigua.

Electrical problems

In the last week or so, the power plant has failed and had to restart several times before the voltage exceeded the minimum level 209 V. I have tried to find out what can cause this and one reason is that the capacitors used to stabilize the AC voltage out from the power plant have too low capacity. I also learn that the capacity decreases as capacitors age and that the capacity decreases when they are warm.

The box with capacitors is in the engine compartment and there it is always warmer than in the rest of the boat. We need electricity so I try to move the box with capacitors to a cooler place and it helps. Now we can charge the batteries with the power plant again.

Den sista veckan eller så har elverket krånglat och fått starta om flera gånger innan spänningen kommit över miniminivån 209 V. Jag har försökt ta reda på vad som kan orsaka detta och en orsak kan vara att kondensatorerna som används för att stabiliera växel spänningen ut från elverket har för låg kapacitet. Jag lär mig även att kapaciteten minskar när kondensatorer åldras eller när de är varma.

Boxen med kondensatorer sitter i motorrummet och där är det alltid varmare än i resten av båten. Vi behöver ju el så jag provar att flytta boxen med kondensatorer till ett svalare ställe och det hjälper. Nu kan vi ladda batterierna med elverket igen.

Snorkeling

We have heard that it should be nice to snorkel at Spanish Point, and of course, the water is clear, preferably towards the outer part of the reef, even if it blows some with waves that break against the reef and make the water more cloudy. We see quite large areas of the reef that look dead and there are only a few fish and very little vegetation. Elsewhere on the reef, there are more plants and animals. Hurricane Irma passed over Barbuda in 2017 and destroyed the island and I can imagine the force of the waves even breaking the reef.

Since we heard about a group of tiger sharks that was sighted at a boat anchored at Cocoa Point when we were there a few days ago, we were very careful when snorkeling. We only stayed in shallow water (maximum 1-2 m and maximum 4 m depth) on the inside of the reef. We also kept much more look behind us and to the sides than we usually do when we snorkel.

Vi har hört att det ska vara fint att snorkla vid Spanish Point, och visst, vattnet är klart, helst ut mot den yttre delen av revet, även om det blåser en del med vågor som bryter mot revet och gör vattnet grumligare. Vi ser rätt stora ytor av revet som ser dött ut och där finns bara enstaka fiskar och väldigt lite växtlighet. På andra platser på revet är det mer växter och djur. Orkanen Irma passerade över Barbuda 2017 och förstörde ön och jag kan tänka mig kraften i vågorna även bröt sönder reven.

Eftersom vi hört talas om att en grupp tigerhajar siktats vid en segelbåt ankrad vid Cocoa Point när vi var där för några dagar sen, var vi väldigt försiktiga när vi skulle snorkla. Vi höll oss bara på grunt vatten (mest 1-2 m och max 4 m djup) på insidan av revet. Vi höll även mycket mer utkik bakåt och åt sidorna än vi brukar när vi snorklar.

Spanish Point sunsets

During our time at Spanish Point, we got to experience very beautiful sunsets with absolutely amazing colors in the sky over Cocoa Point.

Under vår tid vid Spanish Point fick vi uppleva väldigt vackra solnedgångar med helt fantastiska färger på himlen över Cocoa Point.

Up next

It’s time to pick up our new sails that will soon arrive in Antigua and we head back to Falmouth Bay to await delivery. But first, we do a short stay at Cocoa Point again.

Det börjar bli dags att hämta våra nya segel som snart ska komma till Antigua och vi beger oss tillbaka till Falmouth Bay för att invänta leveransen. Men först gör vi ett strandhugg vid Cocoa Point igen.