100 years of Caribbean hurricanes

Corona-epedimin har gjort att vi kommer att stanna kvar med båten i Karibien under orkansäsongen. I det här inlägget har jag sammanställt en del information om Karibiska orkaner och stormar. Vi har gjort det för att skapa oss en uppfattning om hur vanligt det är med orkaner, var de drar fram och vilka effekter man kan räkna med. De båda skärmdumparna från NOAA Hisktorical Hurricane Tracks visar spåren efter orkaner och stormar de senaste 100 åren, i Karibien.

The Corona pandemic have caused us to to stay with the boat in the Caribbean during the hurricane season. In this post I have compiled some information about Caribbean hurricanes and storms. We have done this to get an idea of how common hurricanes are, where they go and what effects to expect. The two screen shots from NOAA Historical Hurricane Tracks, show the tracks from hurricanes and storms the last 100 years in the Caribbean.

Some facts

Varje tropisk storm och orkan namnges av vädertjänsten i USA och styrkan kategoriseras enligt Saffir-Simpson skalan som återges i tabellen nedan. Färgen i tabellen nedan, används i kartorna som visar orkanspår.

Each tropical storm and hurricane is named by the weather service in the United States and the strength is categorized according to the Saffir-Simpson scale given in the table below. The color in the table below is used in the maps showing hurricane tracks.

ColorCategoryWind
(m/sec)
Storm
Surge (m)
Damage
on land
Category 5> 68> 6Catastrophic
Category 457 – 684 – 6Extreme
Category 348 – 573 – 4Extensive
Category 241 – 482 – 3Moderate
Category 132 – 411 – 2Minimal
Tropical storm17 – 320 – 1Small
Tropical depression> 170No
Hurricane categories

I regel uppstår stormarna i Norra Atlanten och rör sig från öster mot väst eller nord väst över Karibien. Stormar som uppstår inne i Karibiska havet rör sig oftast från väster mot nord ost. I samband med att orkanens “öga” närmar sig sker en vattenhöjning som beror av att vinden pressar vatten framför sig mot land. Inne i ögat är det lugnt och ögat är ofta 30 till 60 km i diameter. De hårdaste vinden finns strax utanför orkanens öga och allra hårdast blåser det i orkanens rörelseriktning, dvs. på norra sidan av orkaner som kommer från Atlanten och på södra sidan när de kommer från Karibiska havet. En annan sak att tänka på, är att vinden fortfarande kan ha stormstyrka så långt som 150 km från centrum av en kategori 5 orkan.

Det finns mycket mer att läsa om orkaner på nätet, här är några länkar till sidor hos NOAA, som publicerar matnyttig information om jordens atmosfär och hav.

As a rule, storms in the North Atlantic occur and move from east to west or north-west across the Caribbean. Storms that occur in the Caribbean usually move from west to north east. As the hurricane’s “eye” approaches, a water rise occurs due to the wind pushing water in front of it towards land. Inside the eye it is calm and the eye is often 30 to 60 km in diameter. The harshest winds are just outside the hurricane’s eye and the hardest wind blows in the direction of the hurricane, ie. on the northern side of hurricanes coming from the Atlantic and on the southern side when coming from the Caribbean. Another thing to keep in mind, is that it still can be storm winds as far as 150 km from the center of a category 5 hurricane.

There is much more to read about hurricanes online, here are some links to pages at NOAA, which publish useful information on the Earth’s atmosphere and ocean.

Historical hurricane tracks

Historik visar hur det har varit, inte hur det kommer att bli. Med historisk data från många år kan man åtminstone se i vilket område det förekommer orkaner och hur ofta.

För att bilda oss en egen uppfattning om hur vanligt det är med orkaner, har vi tittat på orkanhistorik för Karibien. På sajten coast.noaa.gov finns information om banorna för alla tropiska stormar och orkaner i Västindien sen 1842. Färgen på banorna visar hur stark orkanen eller stormen varit. Ibland ändrar en bana färg och det visar att stormen har blivit starkare eller svagare.

Varje rad med bilder har stormar och orkaner från en 10-årsperiod och den vänstra bilden visar spår efter orkaner medan den högra visar stormar och kulingar. Vi har gjort den här uppdelningen dels för att lättare se hur vanligt det är med orkaner med kategori 3 och uppåt, och hur ofta de förekommer.

History shows how it has been, not how it will be. With historical data from many years you can at least see in which area there are hurricanes and how often.

In order to form our own idea of how common hurricanes are, we have looked at hurricane history for the Caribbean. On the site coast.noaa.gov you will find information about the paths for all tropical storms and hurricanes in the Caribbean since 1842. The color of the tracks shows how strong the hurricane or storm was. Sometimes a track changes color and that shows that the storm has become stronger or weaker.

Each row of images has storms and hurricanes from a 10-year period and the left image shows tracks of hurricanes while the right shows storms and depressions. We have made this breakdown partly to more easily see how common it is with Category 3 hurricanes and up, and how often they occur.

Spåren visar att det förekomma fler orkaner längre norrut i Västindien. Kring Guadeloupe är det flera stormar och orkaner varje 10-års period. Grenada har haft ett fåtal stormar eller orkaner i varje 10-årsperiod, medan Trinidad bara har drabbats av storm 2 gånger på hundra år. Ingen orkan har dock passerat över Trinidad.

The tracks show that there are more hurricanes further north in the Caribbean. There are several storms and hurricanes around Guadeloupe each 10 year period. Grenada has had a few storms or hurricanes in each 10-year period, while Trinidad has only been hit by storms twice in a hundred years. However, no hurricane has passed over Trinidad.

Hurricane diameter


Facebook preview image

One thought on “100 years of Caribbean hurricanes

  1. Have updated the post with some information about the distance from a category 5 hurricane center that is affected by storm winds (< 24 m/s)

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.