100 years of Caribbean hurricanes

The Corona pandemic have caused us to stay with the boat in the Caribbean during the hurricane season. In this post I have compiled some information about Caribbean hurricanes and storms. We have done this to get an idea of how common hurricanes are, where they go and what effects to expect.

Corona-epedimin har gjort att vi kommer att stanna kvar med båten i Karibien under orkansäsongen. I det här inlägget har jag sammanställt en del information om Karibiska orkaner och stormar. Vi har gjort det för att skapa oss en uppfattning om hur vanligt det är med orkaner, var de drar fram och vilka effekter man kan räkna med.

The two screen shots from NOAA Historical Hurricane Tracks, show the tracks from hurricanes and storms the last 100 years in the Caribbean.

De båda skärmdumparna från NOAA Historical Hurricane Tracks visar spåren efter orkaner och stormar de senaste 100 åren, i Karibien.

Some facts

Varje tropisk storm och orkan namnges av vädertjänsten i USA och styrkan kategoriseras enligt Saffir-Simpson skalan som återges i tabellen nedan. Färgen i tabellen nedan, används i kartorna som visar orkanspår.

Each tropical storm and hurricane is named by the weather service in the United States and the strength is categorized according to the Saffir-Simpson scale given in the table below. The color in the table below is used in the maps showing hurricane tracks.

ColorCategoryWind
(m/sec)
Storm
Surge (m)
Damage
on land
Category 5> 68> 6Catastrophic
Category 457 – 684 – 6Extreme
Category 348 – 573 – 4Extensive
Category 241 – 482 – 3Moderate
Category 132 – 411 – 2Minimal
Tropical storm17 – 320 – 1Small
Tropical depression> 170No
Hurricane categories

I regel uppstår stormarna i Norra Atlanten och rör sig från öster mot väst eller nord väst över Karibien. Stormar som uppstår inne i Karibiska havet rör sig oftast från väster mot nord ost. I samband med att orkanens ”öga” närmar sig sker en vattenhöjning som beror av att vinden pressar vatten framför sig mot land. Inne i ögat är det lugnt och ögat är ofta 30 till 60 km i diameter. De hårdaste vinden finns strax utanför orkanens öga och allra hårdast blåser det i orkanens rörelseriktning, dvs. på norra sidan av orkaner som kommer från Atlanten och på södra sidan när de kommer från Karibiska havet. En annan sak att tänka på, är att vinden fortfarande kan ha stormstyrka så långt som 150 km från centrum av en kategori 5 orkan.

Det finns mycket mer att läsa om orkaner på nätet, här är några länkar till sidor hos NOAA, som publicerar matnyttig information om jordens atmosfär och hav.

As a rule, storms in the North Atlantic occur and move from east to west or north-west across the Caribbean. Storms that occur in the Caribbean usually move from west to north east. As the hurricane’s ”eye” approaches, a water rise occurs due to the wind pushing water in front of it towards land. Inside the eye it is calm and the eye is often 30 to 60 km in diameter. The harshest winds are just outside the hurricane’s eye and the hardest wind blows in the direction of the hurricane, ie. on the northern side of hurricanes coming from the Atlantic and on the southern side when coming from the Caribbean. Another thing to keep in mind, is that it still can be storm winds as far as 150 km from the center of a category 5 hurricane.

There is much more to read about hurricanes online, here are some links to pages at NOAA, which publish useful information on the Earth’s atmosphere and ocean.

Historical hurricane tracks

Historik visar hur det har varit, inte hur det kommer att bli. Med historisk data från många år kan man åtminstone se i vilket område det förekommer orkaner och hur ofta.

För att bilda oss en egen uppfattning om hur vanligt det är med orkaner, har vi tittat på orkanhistorik för Karibien. På sajten coast.noaa.gov finns information om banorna för alla tropiska stormar och orkaner i Västindien sen 1842. Färgen på banorna visar hur stark orkanen eller stormen varit. Ibland ändrar en bana färg och det visar att stormen har blivit starkare eller svagare.

History shows how it has been, not how it will be. With historical data from many years you can at least see in which area there are hurricanes and how often.

In order to form our own idea of how common hurricanes are, we have looked at hurricane history for the Caribbean. On the site coast.noaa.gov you will find information about the paths for all tropical storms and hurricanes in the Caribbean since 1842. The color of the tracks shows how strong the hurricane or storm was. Sometimes a track changes color and that shows that the storm has become stronger or weaker.

Tracks by year

Varje rad med bilder har stormar och orkaner från en 10-årsperiod och den vänstra bilden visar spår efter orkaner medan den högra visar stormar och kulingar. Vi har gjort den här uppdelningen dels för att lättare se hur vanligt det är med orkaner med kategori 3 och uppåt, och hur ofta de förekommer.

Each row of images has storms and hurricanes from a 10-year period and the left image shows tracks of hurricanes while the right shows storms and depressions. We have made this breakdown partly to more easily see how common it is with Category 3 hurricanes and up, and how often they occur.

Spåren visar att det förekomma fler orkaner längre norrut i Västindien. Kring Guadeloupe är det flera stormar och orkaner varje 10-års period. Grenada har haft ett fåtal stormar eller orkaner i varje 10-årsperiod, medan Trinidad bara har drabbats av storm 2 gånger på hundra år. Ingen orkan har dock passerat över Trinidad.

The tracks show that there are more hurricanes further north in the Caribbean. There are several storms and hurricanes around Guadeloupe each 10 year period. Grenada has had a few storms or hurricanes in each 10-year period, while Trinidad has only been hit by storms twice in a hundred years. However, no hurricane has passed over Trinidad.

Tracks by month

Varje rad med bilder har stormar och orkaner från en månad under orkansäsongen (Juni till December) sammanlagt för åren 1970 – 2019. Den vänstra bilden visar spår efter orkaner medan den högra visar spår efter stormar och kulingar. Vi har gjort den här uppdelningen dels för att lättare se när det börjar bli vanligare med orkaner och i vilka områden de förekommer under säsongen.

Each row of images has storms and hurricanes from one month during the hurricane season (June to December) in total for the years 1970 – 2019. The left image shows traces of hurricanes while the right one shows traces of storms and gales. We have made this division partly to make it easier to see when hurricanes are becoming more common and in which areas they occur during the season.

Ett lågtryck ändrar ofta kategori under passagen genom området och i de fallen har jag kategoriserat spåret till den högsta kategorin det hade vid passagen. Ett sånt spår räknas bara 1 gång. Om ett spår börjar som en storm och sen uppgraderas till orkan 1, så räknas det som om bara en orkan har passerat.

Den här grupperingen av spåren för de senaste 50 åren visar

 • Juni, 0 orkaner och 1 storm, vilket motsvarar 2% risk för vind över 48 knop
 • Juli, 2 orkaner och 6 stormar, vilket motsvarar 16% risk för vind över 48 knop
 • Augusti, 7 orkaner och 18 stormar, vilket motsvarar 50% risk för vind över 48 knop
 • September, 12 orkaner och 17 stormar, vilket motsvarar 58% risk för vind över 48 knop
 • Oktober, 5 orkaner och 5 stormar, vilket motsvarar 20% risk för vind över 48 knop
 • November, 1 orkan och 1 storm, vilket motsvarar 4% risk för vind över 48 knop
 • December, 0 orkaner och 1 storm, vilket motsvarar 2% risk för vind över 48 knop

Det man ser är att det är väldigt liten risk för djupa lågtryck i juni, november och december. De månader man behöver se upp mer med är augusti till oktober och då speciellt i de norra delarna av området.

A low pressure often changes category during the passage through the area and in those cases I have categorized the track to the highest category it had at the passage. Such a track is counted only once. If a track starts like a storm and then is upgraded to hurricane 1, it counts as if a hurricane has passed.

This grouping of the tracks for the latest 50 years shows

 • June, 0 hurricanes and 1 storm, which corresponds to a 2% risk of wind over 48 knots
 • July, 2 hurricanes and around 6 storms, which corresponds to a 16% risk of wind over 48 knots
 • August, 7 hurricanes and 18 storms, which corresponds to a 50% risk of wind over 48 knots
 • September, 12 hurricanes and 17 storms, which corresponds to a 58% risk of wind over 48 knots
 • October, 5 hurricanes and 5 storms, which corresponds to a 20% risk of wind over 48 knots
 • November, 1 hurricane and 1 storm, which corresponds to a 4% risk of wind over 48 knots
 • December, 0 hurricanes and 1 storm, which corresponds to a 2% risk of wind over 48 knots

What we see is that there is very little risk of deep low pressures in June, November and December. The months you need to look out for, are August to October and then especially in the northern parts of the area.

Insurance

Alla båtar måste ha en ansvarsförsäkring som skyddar ägarna mot skador på tredje part som orsakas av den egna båten. Den gör också att de som drabbas av skada från din båt får ersättning, så det är även ett ansvarstagande gentemot andra. Detta är mycket viktigt och de flesta marinor kräver att man kan visa att man har en sån försäkring. För att den här försäkringen ska gälla under orkansäsong i samband med en namngiven tropisk storm, måste den utfökas med en försäkring för Named Tropical Storms.

Varje försäkringsbolag har sin egen definition av vilket område och vilka datum som orkansäsongen omfattar. Denna tilläggsförsäkring har ytterligare villkor för hur båten ska vara förtöjd, förankrad, uppställd på land, vad som ersätts m.m.

All boats must have liability insurance that protects the owners against damage to third parties caused by their own boat. It also means that those who suffer damage from your boat receive compensation, so it is also a responsibility towards others. This is very important and most marinas require that you can show that you have such insurance. For this insurance to apply during hurricane season in connection with a named tropical storm, it must be supplemented with insurance for Named Tropical Storms.

Each insurance company has its own definition of which area and which dates the hurricane season covers. This supplementary insurance has additional conditions for how the boat is to be moored, anchored, set up on land, what is reimbursed, etc.

Final note

Även om risken att hamna ivägen för en orkan är liten när man är på båten och har möjlighet att segla undan, så tycker jag ändå att man ska fundera på händelser som gör att du inte kan segla undan och hur de ska hanteras.

 • Det händer något med båten som gör att det inte är säkert att segla med den. Ex.vis något går sönder och det saknas reservdelar som tar lång tid att få tag på.
 • Någon i besättningen blir sjuk eller råkar ut för olycka som gör att det inte går att flytta båten under en period.
 • Du är begränsad att segla undan som du vill på grund av myndighetsingripande, ex.vis så som har hänt nu under covid-19 pandemin med stängda gränser.

Even if the risk of getting in the way of a hurricane is small when you are on the boat and have the opportunity to sail away, I still think that you should think about events that make you unable to sail away and how to handle them.

 • Something happens to the boat that makes it unsafe to sail with it. For example, something breaks and there are no spare parts that take a long time to get hold of.
 • Someone in the crew becomes ill or has an accident that makes it impossible to move the boat for a period of time.
 • You are limited to sailing away as you wish due to government intervention, for example as has happened now during the covid-19 pandemic with closed borders.

Facebook preview image

En reaktion till “100 years of Caribbean hurricanes

 1. Have updated the post with some information about the distance from a category 5 hurricane center that is affected by storm winds (< 24 m/s)

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.