Grenada, quarantine and launching Sally

After a long flight (Travel in covid-19 times), we finally arrived in Grenada and took a taxi to Grand Anse Beach Palace, the hotel where we will spend our week-long quarantine. The hotel is nicely located directly on the beach. The day we arrived, the rules changed and the hotel guests were no longer allowed to go down to the beach and swim, so we had to content ourselves with looking at the beach. First we got a room downstairs without a balcony even though we had booked with a balcony. This was because the room we would have had was not cleaned after the previous guest, but when it was ready a few hours later we was moved to the ny room 🙂. Finally, the hotel wifi worked very well all the time and we could even stream Swedish TV.

Efter en långvarig flygresa (Travel in covid-19 times) kom vi äntligen fram till Grenada och tog en taxi till Grand Anse Beach Palace, hotellet där vi ska tillbringa vår veckolånga karantän. Hotellet ligger fint direkt vid stranden. Dagen vi kom ändrades reglerna och hotellets gäster fick inte längre gå ner på stranden och bada, så vi fick nöja oss med att titta på stranden. Först fick vi ett rum på nedervåningen utan balkong fast vi hade bokat med balkong. Det berodde på att rummet vi skulle ha inte var rengort efter föregående gäst, men när det var klart några timmar senare fick vi flytta till det nya rummet 🙂 Hotellets wifi funkade utmärkt hela tiden och vi kunde till och med titta på svensk web-TV.

Quarantine

Since the hotel does not serve food and we are not allowed to go out shopping, we had to arrange food ourselves. We had found that it was possible to buy food in an online store and get the delivery to our room. They had that good assortment, unfortunately not freshly baked bread. After a while we found a bakery that ran out orders a few times a day. They just be contacting them via WhatsApp, which is widely used here in the Caribbean.

It was also possible to order ready-made from some restaurants and have it delivered to the room. Unfortunately, the courier does not find our hotel and arrives 30 minutes late, which means that the pizza is only lukewarm when we receive it. It was still good to have another dish than the rice and pasta dishes we make ourelvs.

Eftersom hotellet inte serverar mat och vi får inte gå ut och handla, behövde vi ordna mat själva. Vi hade hittat att det gick att handla mat i en web-butik och få leveransen till vårt rum. De hade att bra sortiment, tyvärr inte nybakat bröd. Efter ett tag hittade vi ett bageri som körde ut beställningar några gånger om dagen. De vara bara att kontakta dem via WhatsApp, som används flitigt här i Karibien.

Det fanns även möjlighet att beställa färdiglagat från några restauranger och få det levererat till rummet. Tyvärr hittar budet inte vårt hotell och blir 30 minuter sen vilket gör att pizzan bara är ljummen när vi får den. Det var ändå gott med annan mat än de ris och pastarätter vi själva lagar.

I thought time would pass slowly trapped in a hotel room. But the days passed quickly because we were constantly inventing things to do. Social media and updating yourself about the situation in the world takes quite a lot of time. It also takes quite a long time to find what we wanted in the online store (slow home page). We also take the opportunity to work with our blog and videos for our Youtube channel. I have time to finish all 13 videos that I started with at home in Sweden before we traveled to Grenada.

Jag trodde att tiden skulle gå sakta instängd på ett hotellrum. Men dagarna gick fort eftersom vi hela tiden hittade på saker att göra. Sociala medier och att uppdatera sig om läget i världen tar rätt mycket tid. Det tar även rätt lång tid att hitta det vi ville ha i online-butiken (långsam hem-sida). Vi passar även på att jobba med vår blog och videos till vår Youtube-kanal. Jag hinner göra klart alla 13 videos som jag börjat med hemma i Sverige innan vi reste till Grenada.

PCR-test

Day 4 in quarantine, staff from the health authority come and PCR-tested us. We will receive a response within 24 hours and if it is negative, we will have to leave quarantine and they promise to send the response by e-mail. Unfortunately, it takes almost 3 days before we receive a response and that after the hotel staff has contacted the authorities for us. So it will be the hotel staff who tell us that we can quarantine, not what we expected. We also never get a document that says that our PCR test was negative. The main thing is that we have been released from the hotel and can move freely in Grenada!

Dag 4 i karantän kom personal från hälsomyndigheten och PCR-testade oss. Vi ska få svar inom 24 tim och är det negativt så får vi lämna karantän och de lovar att skicka svaret med e-post. Tyvärr tar det nästan 3 dygn innan vi får svar och det efter att hotellets personal har kontaktat myndigheterna åt oss. Så det blir hotell-personalen som talar om för oss att vi kan lämna karantän, inte vad vi väntade oss. Vi får heller aldrig något dokument som säger att vårt PCR-test var negativt. Huvudsaken att vi blivit utsläppta från hotellet och får röra oss fritt på Grenada!

Clarkes Court boat yard

It’s Monday lunch when we get to the yard where Sally was laid out during the hurricane season. On Friday, the idea is that she will launch Sally and until then she will be bottom painted, polished, the mast will be dressed, the dinghy will be out of storage and the electrical system will be started after being shut down for several months. We will also get ready inside the boat, food and clothes will be unpacked.

I have already booked with the companies that will do work on the boat. For safety’s sake, I will contact them again as soon as we get to the shipyard so that they can see that we are there and that we intend to launch on Friday as we said.

Since I did not ask any of the companies to coordinate the work with the others who will work on the boat, I will be the one to make sure to synchronize their job. For example, those who are going to polish the hull need space to build a scaffold around the boat and then all the concrete blocks need to be moved away and this is done by the shipyard. Unfortunately, I will not know until they start polishing. Fortunately, they still have time to be ready before launching. Those who are going to mast on need a place next to the boat where they can lay the mast while we prepare it. This means that the shipyard needs to move 3 sailboats that are close to Sally.

So all Tuesday, it feels like I do nothing but run around between the different companies that will work with Sally.

Meanwhile, Carina is working to tidy up the inside of boat. She notes that it pays to wipe all surfaces with vinegar, there is no mold anywhere. All the dry goods we saved also look to have done well, no insects in the pasta or the flour. We pack all that stuff in double plastic bags to reduce the risk of them getting out.

Det är måndag lunch när vi kommer till varvet där Sally legat upplagd under orkansäsongen. På fredag är tanken att hon ska Sally sjösättas och till dess ska hon bottenmålas, poleras, masten ska kläs, jollen ska ut ur förrådet och elsystemet ska dras igång efter att ha varit avstängt i flera månader. Vi ska även göra iordning inne i båten, mat och kläder ska packas upp.

Jag har redan bokat med firmorna som ska göra jobb på båten. För säkerhets skull kontaktar jag dem igen så fort vi kommit till varvet så att de ser att vi är där och att vi har för avsikt att sjösätta på fredag så som vi sagt.

Eftersom jag inte bett någon av firmorna att samordna jobbet med de andra som ska jobba på båten, blir det jag som får se till att synkronisera deras jobb. Ex.vis behöver de som ska polera skrovet plats att bygga ställning runt båten och då behöver alla betongblock flyttas undan och det görs av varvet. Tyvärr får jag inte veta det förrän de ska börja polera. Som tur är hinner de ändå bli klara innan sjösättningen. De som ska masta på behöver plats bredvid båten där de kan lägga masten medan vi gör iordning den, Det gör att varvet behöver flytta 3 segelbåtar som står nära Sally.

Så hela tisdagen känns det som att jag inte gör annat än springer runt mellan de olika företagen som ska jobba med Sally.

Under tiden jobbar Carina med att göra ordning inne i båten. Hon konstaterar att det lönade sig att göra torka av alla ytor med ättika, det finns inget mögel någonstans. Alla torrvaror vi sparat ser också ut att ha klarat sig bra, inga insekter i pastan eller mjölet. Vi packar allt sånt i dubbla plastpåsar för att minska risken att de tar sig ut.

Sally was ready for launch on Friday morning and will be launched as planned just before lunch on Friday. Great to finally be back in the water! We have ordered provisions from the online store and they deliver as agreed on Friday afternoon. Really convenient to get everything delivered to the boat!

When we arrived at the shipyard in June, I ordered oil filters and impellers for the power plant that were to be delivered to the shipyard. Unfortunately, they do not have time to be delivered before we fly home to Sweden and I agree with the shipyard that they will take care of the package until we return. A few weeks after we arrived in Sweden, the parts come to the yard and they take a card on the box and write that it is in the office, so just get there in November and pick it up.

Now,when I’m going to pick up the spare parts, they can not find the box and they are looking and looking. It turns out that they have repainted the office this autumn and then the box has been moved and can not be found. They will order new parts for me at no cost to me, the downside is that we have to wait for delivery before we can leave Grenada. This is something that cannot be planned and therefore it is important to have plenty of time when sailing to distant places.

Sally blev klar för sjösättning på fredag förmiddag och sjösätts som planerat strax innan lunch på fredag. Härligt att äntligen vara tillbaka i vattnet! Vi har beställt proviant från online-butiken och de levererar som överenskommet på fredag eftermiddag. Verkligen bekvämt att få allt framkört till båten!

När vi kom till varvet i Juni, beställde jag oljefilter och impellrar till elverket som skulle levereras till varvet. Tyvärr hinner de inte levereras innan vi flyger hem till Sverige och jag kommer överens med varvet att de ska ta hand om paketet tills vi kommer tillbaka. Någon vecka efter at vi kommit till Sverige kommer delarna till varvet och de tar kort på lådan och skriver att den står på kontoret, så det är bara att komma dit i november och hämta den.

Nu när jag ska hämta reservdelarna, hittar de inte lådan och de letar och letar. Det visar sig att de har målat om kontoret i höstas och då har lådan blivit flyttad och går inte att hitta. De ska beställa nya delar åt mig utan kostnad för mig, nackdelen är att vi måste vänta på en leverans innan vi kan lämna Grenada. Det är sånt här som inte går att planera och därför gäller det att ha gott om tid när man långseglar.

Lessons learned

Everyone who has worked on the boat these days has done a great job and been very professional and only invoiced what we agreed on in advance. The boat jobs were a little cheaper than at home in Sweden. However, storing the boat on land with tie-downs to 24 concrete blocks was much more expensive than corresponding storage in Sweden.

It was possible to leave the boat with the passive ventilation open and a well cleaned inside, no mold anywhere.

Alla som jobbat på båten de här dagarna har gjort ett jättebra jobb och varit väldigt professionella och bara fakturerat det som vi kommit överens om i förväg. Båtjobben var lite billigare än hemma i Sverige. Att förvara båten på land med tie-downs till 24 betongblock var dock mycket dyrare än motsvarande förvaring i Sverige.

Det gick bra att lämna båten med den passiva ventilationen öppen och en väl rengjord insida, inget mögel någonstans.

Up next

In the next post we will sail up to Carriacou and Sandy Island before we prepare to leave Grenada and do a new PCR test.

I nästa inlägg seglar upp till Carriacou och Sandy Island innan vi förbereder oss att lämna Grenada och göra nytt PCR-test.