Grenada, quarantine and launching Sally

After a long flight (Travel in covid-19 times), we finally arrived in Grenada and took a taxi to Grand Anse Beach Palace, the hotel where we will spend our week-long quarantine. The hotel is nicely located directly on the beach. The day we arrived, the rules changed and the hotel guests were no longer allowed to go down to the beach and swim, so we had to content ourselves with looking at the beach. First we got a room downstairs without a balcony even though we had booked with a balcony. This was because the room we would have had was not cleaned after the previous guest, but when it was ready a few hours later we was moved to the ny room 🙂. Finally, the hotel wifi worked very well all the time and we could even stream Swedish TV.

Efter en lĂ„ngvarig flygresa (Travel in covid-19 times) kom vi Ă€ntligen fram till Grenada och tog en taxi till Grand Anse Beach Palace, hotellet dĂ€r vi ska tillbringa vĂ„r veckolĂ„nga karantĂ€n. Hotellet ligger fint direkt vid stranden. Dagen vi kom Ă€ndrades reglerna och hotellets gĂ€ster fick inte lĂ€ngre gĂ„ ner pĂ„ stranden och bada, sĂ„ vi fick nöja oss med att titta pĂ„ stranden. Först fick vi ett rum pĂ„ nedervĂ„ningen utan balkong fast vi hade bokat med balkong. Det berodde pĂ„ att rummet vi skulle ha inte var rengort efter föregĂ„ende gĂ€st, men nĂ€r det var klart nĂ„gra timmar senare fick vi flytta till det nya rummet 🙂 Hotellets wifi funkade utmĂ€rkt hela tiden och vi kunde till och med titta pĂ„ svensk web-TV.

Our view the next week

Quarantine

Since the hotel does not serve food and we are not allowed to go out shopping, we had to arrange food ourselves. We had found that it was possible to buy food in an online store and get the delivery to our room. They had that good assortment, unfortunately not freshly baked bread. After a while we found a bakery that ran out orders a few times a day. They just be contacting them via WhatsApp, which is widely used here in the Caribbean.

It was also possible to order ready-made from some restaurants and have it delivered to the room. Unfortunately, the courier does not find our hotel and arrives 30 minutes late, which means that the pizza is only lukewarm when we receive it. It was still good to have another dish than the rice and pasta dishes we make ourelvs.

Eftersom hotellet inte serverar mat och vi fÄr inte gÄ ut och handla, behövde vi ordna mat sjÀlva. Vi hade hittat att det gick att handla mat i en web-butik och fÄ leveransen till vÄrt rum. De hade att bra sortiment, tyvÀrr inte nybakat bröd. Efter ett tag hittade vi ett bageri som körde ut bestÀllningar nÄgra gÄnger om dagen. De vara bara att kontakta dem via WhatsApp, som anvÀnds flitigt hÀr i Karibien.

Det fanns Àven möjlighet att bestÀlla fÀrdiglagat frÄn nÄgra restauranger och fÄ det levererat till rummet. TyvÀrr hittar budet inte vÄrt hotell och blir 30 minuter sen vilket gör att pizzan bara Àr ljummen nÀr vi fÄr den. Det var ÀndÄ gott med annan mat Àn de ris och pastarÀtter vi sjÀlva lagar.

I thought time would pass slowly trapped in a hotel room. But the days passed quickly because we were constantly inventing things to do. Social media and updating yourself about the situation in the world takes quite a lot of time. It also takes quite a long time to find what we wanted in the online store (slow home page). We also take the opportunity to work with our blog and videos for our Youtube channel. I have time to finish all 13 videos that I started with at home in Sweden before we traveled to Grenada.

Jag trodde att tiden skulle gÄ sakta instÀngd pÄ ett hotellrum. Men dagarna gick fort eftersom vi hela tiden hittade pÄ saker att göra. Sociala medier och att uppdatera sig om lÀget i vÀrlden tar rÀtt mycket tid. Det tar Àven rÀtt lÄng tid att hitta det vi ville ha i online-butiken (lÄngsam hem-sida). Vi passar Àven pÄ att jobba med vÄr blog och videos till vÄr Youtube-kanal. Jag hinner göra klart alla 13 videos som jag börjat med hemma i Sverige innan vi reste till Grenada.

PCR-test

Day 4 in quarantine, staff from the health authority come and PCR-tested us. We will receive a response within 24 hours and if it is negative, we will have to leave quarantine and they promise to send the response by e-mail. Unfortunately, it takes almost 3 days before we receive a response and that after the hotel staff has contacted the authorities for us. So it will be the hotel staff who tell us that we can quarantine, not what we expected. We also never get a document that says that our PCR test was negative. The main thing is that we have been released from the hotel and can move freely in Grenada!

Dag 4 i karantÀn kom personal frÄn hÀlsomyndigheten och PCR-testade oss. Vi ska fÄ svar inom 24 tim och Àr det negativt sÄ fÄr vi lÀmna karantÀn och de lovar att skicka svaret med e-post. TyvÀrr tar det nÀstan 3 dygn innan vi fÄr svar och det efter att hotellets personal har kontaktat myndigheterna Ät oss. SÄ det blir hotell-personalen som talar om för oss att vi kan lÀmna karantÀn, inte vad vi vÀntade oss. Vi fÄr heller aldrig nÄgot dokument som sÀger att vÄrt PCR-test var negativt. Huvudsaken att vi blivit utslÀppta frÄn hotellet och fÄr röra oss fritt pÄ Grenada!

Clarkes Court boat yard

It’s Monday lunch when we get to the yard where Sally was laid out during the hurricane season. On Friday, the idea is that she will launch Sally and until then she will be bottom painted, polished, the mast will be dressed, the dinghy will be out of storage and the electrical system will be started after being shut down for several months. We will also get ready inside the boat, food and clothes will be unpacked.

I have already booked with the companies that will do work on the boat. For safety’s sake, I will contact them again as soon as we get to the shipyard so that they can see that we are there and that we intend to launch on Friday as we said.

Since I did not ask any of the companies to coordinate the work with the others who will work on the boat, I will be the one to make sure to synchronize their job. For example, those who are going to polish the hull need space to build a scaffold around the boat and then all the concrete blocks need to be moved away and this is done by the shipyard. Unfortunately, I will not know until they start polishing. Fortunately, they still have time to be ready before launching. Those who are going to mast on need a place next to the boat where they can lay the mast while we prepare it. This means that the shipyard needs to move 3 sailboats that are close to Sally.

So all Tuesday, it feels like I do nothing but run around between the different companies that will work with Sally.

Meanwhile, Carina is working to tidy up the inside of boat. She notes that it pays to wipe all surfaces with vinegar, there is no mold anywhere. All the dry goods we saved also look to have done well, no insects in the pasta or the flour. We pack all that stuff in double plastic bags to reduce the risk of them getting out.

Det Àr mÄndag lunch nÀr vi kommer till varvet dÀr Sally legat upplagd under orkansÀsongen. PÄ fredag Àr tanken att hon ska Sally sjösÀttas och till dess ska hon bottenmÄlas, poleras, masten ska klÀs, jollen ska ut ur förrÄdet och elsystemet ska dras igÄng efter att ha varit avstÀngt i flera mÄnader. Vi ska Àven göra iordning inne i bÄten, mat och klÀder ska packas upp.

Jag har redan bokat med firmorna som ska göra jobb pÄ bÄten. För sÀkerhets skull kontaktar jag dem igen sÄ fort vi kommit till varvet sÄ att de ser att vi Àr dÀr och att vi har för avsikt att sjösÀtta pÄ fredag sÄ som vi sagt.

Eftersom jag inte bett nÄgon av firmorna att samordna jobbet med de andra som ska jobba pÄ bÄten, blir det jag som fÄr se till att synkronisera deras jobb. Ex.vis behöver de som ska polera skrovet plats att bygga stÀllning runt bÄten och dÄ behöver alla betongblock flyttas undan och det görs av varvet. TyvÀrr fÄr jag inte veta det förrÀn de ska börja polera. Som tur Àr hinner de ÀndÄ bli klara innan sjösÀttningen. De som ska masta pÄ behöver plats bredvid bÄten dÀr de kan lÀgga masten medan vi gör iordning den, Det gör att varvet behöver flytta 3 segelbÄtar som stÄr nÀra Sally.

SÄ hela tisdagen kÀnns det som att jag inte gör annat Àn springer runt mellan de olika företagen som ska jobba med Sally.

Under tiden jobbar Carina med att göra ordning inne i bÄten. Hon konstaterar att det lönade sig att göra torka av alla ytor med Àttika, det finns inget mögel nÄgonstans. Alla torrvaror vi sparat ser ocksÄ ut att ha klarat sig bra, inga insekter i pastan eller mjölet. Vi packar allt sÄnt i dubbla plastpÄsar för att minska risken att de tar sig ut.

Sally was ready for launch on Friday morning and will be launched as planned just before lunch on Friday. Great to finally be back in the water! We have ordered provisions from the online store and they deliver as agreed on Friday afternoon. Really convenient to get everything delivered to the boat!

When we arrived at the shipyard in June, I ordered oil filters and impellers for the power plant that were to be delivered to the shipyard. Unfortunately, they do not have time to be delivered before we fly home to Sweden and I agree with the shipyard that they will take care of the package until we return. A few weeks after we arrived in Sweden, the parts come to the yard and they take a card on the box and write that it is in the office, so just get there in November and pick it up.

Now,when I’m going to pick up the spare parts, they can not find the box and they are looking and looking. It turns out that they have repainted the office this autumn and then the box has been moved and can not be found. They will order new parts for me at no cost to me, the downside is that we have to wait for delivery before we can leave Grenada. This is something that cannot be planned and therefore it is important to have plenty of time when sailing to distant places.

Sally blev klar för sjösÀttning pÄ fredag förmiddag och sjösÀtts som planerat strax innan lunch pÄ fredag. HÀrligt att Àntligen vara tillbaka i vattnet! Vi har bestÀllt proviant frÄn online-butiken och de levererar som överenskommet pÄ fredag eftermiddag. Verkligen bekvÀmt att fÄ allt framkört till bÄten!

NÀr vi kom till varvet i Juni, bestÀllde jag oljefilter och impellrar till elverket som skulle levereras till varvet. TyvÀrr hinner de inte levereras innan vi flyger hem till Sverige och jag kommer överens med varvet att de ska ta hand om paketet tills vi kommer tillbaka. NÄgon vecka efter at vi kommit till Sverige kommer delarna till varvet och de tar kort pÄ lÄdan och skriver att den stÄr pÄ kontoret, sÄ det Àr bara att komma dit i november och hÀmta den.

Nu nÀr jag ska hÀmta reservdelarna, hittar de inte lÄdan och de letar och letar. Det visar sig att de har mÄlat om kontoret i höstas och dÄ har lÄdan blivit flyttad och gÄr inte att hitta. De ska bestÀlla nya delar Ät mig utan kostnad för mig, nackdelen Àr att vi mÄste vÀnta pÄ en leverans innan vi kan lÀmna Grenada. Det Àr sÄnt hÀr som inte gÄr att planera och dÀrför gÀller det att ha gott om tid nÀr man lÄngseglar.

Lessons learned

Everyone who has worked on the boat these days has done a great job and been very professional and only invoiced what we agreed on in advance. The boat jobs were a little cheaper than at home in Sweden. However, storing the boat on land with tie-downs to 24 concrete blocks was much more expensive than corresponding storage in Sweden.

It was possible to leave the boat with the passive ventilation open and a well cleaned inside, no mold anywhere.

Alla som jobbat pÄ bÄten de hÀr dagarna har gjort ett jÀttebra jobb och varit vÀldigt professionella och bara fakturerat det som vi kommit överens om i förvÀg. BÄtjobben var lite billigare Àn hemma i Sverige. Att förvara bÄten pÄ land med tie-downs till 24 betongblock var dock mycket dyrare Àn motsvarande förvaring i Sverige.

Det gick bra att lÀmna bÄten med den passiva ventilationen öppen och en vÀl rengjord insida, inget mögel nÄgonstans.

Up next

In the next post we will sail up to Carriacou and Sandy Island before we prepare to leave Grenada and do a new PCR test.

I nÀsta inlÀgg seglar upp till Carriacou och Sandy Island innan vi förbereder oss att lÀmna Grenada och göra nytt PCR-test.