Grenada to SVG covid-19 protocol

Now that we are going to sail up to Saint Vincent and the Grenadines (SVG), we must follow certain rules that SVG has for visitors to the country.

Nu när vi ska segla upp till Saint Vincent and the Grenadines (SVG) måste vi följa vissa regler som SVG har för besökare till landet.

The rules

The rules that we sailors must follow are described in the document.

Protocol for the Entry of Travellers to Saint Vincent and the Grenadines by Yacht (Revised…)

On the web page http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-documents there are links to the various documents you will use in connection with the application. Here you also find a link to general rules for traveling to SVG.

http://gov.vc/images/pdf_documents/protocol_for_entry.pdf

In that document, they have changed the time for how old the PCR test can be when traveling from a middle-risk country. The document stating the rules for arrival by boat still has 5 days. So if you do not have the opportunity to arrange a PCR test within 3 days of you arriving, check with SVG Arrivals what applies.

Although the rules are quite simple, the instructions are still not clear and I will try to make it easy for you as a reader to know what applies now, in mid-December 2020, by describing how we did when we applied to sail to Saint Vincent from Grenada.

Reglerna som vi seglare ska följa finns beskrivna i dokumentet

Protocol for the Entry of Travellers to Saint Vincent and the Grenadines by Yacht (Revised…)

På webb-sidan http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-documents finns även länkar till de olika dokument du ska använda i samband med ansökan. Här finns även länk till allmänna regler för resande till SVG

http://gov.vc/images/pdf_documents/protocol_for_entry.pdf

I det dokumentet har man ändrat tiden för hur gammalt PCR-testet får vara när man reser från ett land med mellan-risk. Dokumentet som anger regler för ankomst med båt har fortfarande 5 dagar. Så om du inte har möjlighet att ordna ett PCR-test inom 3 dagar från att du ska komma fram, kolla med SVG Arrivals vad som gäller.

Trots att regleverket är rätt enkelt så är instruktionerna ändå inte solklara och jag ska försöka göra det enkelt för dig som läsare att veta vad som gäller nu, i mitten av december 2020, genom att beskriva hur vi gjorde när vi ansökte om att få segla till Saint Vincent från Grenada.

The picture below shows what different things we did, who we had to deal with and when in time we needed to do something.

Bilden nedan visar vilka olika saker som vi gjorde, vem vi hade att göra med och när i tiden vi behövde göra något. Observera att SVG ändrade reglerna den 15 December och kortade tiden för Departure PCR-test till 72 tim.

Comments on the graphical description above
 1. The document Request quarantine onboard.pdf can be downloaded from http://health.gov.vc/health/images/PDF/stories/YACHTS_Request_for_Quarantine_Onboard_nov.pdf. I filled in the document on my computer and then I could attach the file in the email to svgarrivals@gmai.com.
  Remember to enter the date of your scheduled Departure PCR-test in the e-mail.
 2. After a few hours, a reply mail sent to you with OK on the arrival date and place, as well as the date and time for the Arrival PCR-test. Since I had forgot to write the scheduled date for the Departure PCR-test, I had to send a separate email about it.
 3. When you know that they have reserved a quarantine place and time for your Arrival PCR-test, it is time for you to arrange your Departure PCR-test so that you take it a maximum of 3 days before you expect to arrive at the quarantine place at SVG. We took the test at General Hospital in St George. They do PCR tests 8-10 every weekday and we got there at 7.45 on a Monday and were almost first. We spoke to one of the caretakers (green shirts) who helped us to the different places. We had to start at the checkout outside the lab, where we paid for the test (410 XCD per person). Then go up the stairs to the lab to register for sampling. Here we told that we wanted an answer via e-mail. Then on to the sampling point, which is a short distance away, at the emergency department.We were able to leave the hospital around 8.30, very smoothly.
 4. We got our answers after 24 hours.
 5. Every person who is to travel to SVG must fill in the Pre-travel form on the page
  https://stv.servicedx.com/formmgmt/travelform
 6. The email confirming that they have received your application states that you answered No to the last question even if you answered Yes.
  Are you in possession of a negative COVID-19 PCR test result from an accredited lab taken within 5 days of travel to Saint Vincent and the Grenadines?
  We commented this when we forward the mail.
 7. Forward the confirmation email to coronavirustaskforcesvg@gmail.com and attach the answer to your PCR test.
 8. We got the decision that we were welcome after just under 3 hours. The email contains the PDF file Request quarantine onboard.pdf that you emailed in step 1. Now with the Approved stamp on the last page, see image below.
 9. Now that you have a decision that you are welcome to SVG, you can check out from Grenada without risking not being admitted to any other country
 1. Dokumentet Request quarantine onboard.pdf laddas ned från http://health.gov.vc/health/images/PDF/stories/YACHTS_Request_for_Quarantine_Onboard_nov.pdf. Jag fyllde i dokumentet på min dator och sen kunde jag bifoga filen i mejlet till svgarrivals@gmai.com.
  Ange även datum för ditt planerade Departure PCR-test i mejlet.
 2. Efter några timmar kom ett svars-mejl med OK på ankomstdatum och plats, samt datum och tid för Arrival PCR-test. Eftersom jag inte hade angett planerat datum för Departure PCR-test fick jag skicka ett separat mejl om det.
 3. Nu när du vet att de har reserverat karantän-plats och tid för PCR-test, är det dags för dig att ordna ditt Departure PCR-test så att det tas högst 3 dagar innan du räknar med att anlända till karantänplatsen på SVG. Vi tog testet på General Hospital i St George. De gör PCR-test 8-10 varje vardag och vi kom dit 7.45 en måndag och var nästan först. Vi talade med en av vaktmästarna (gräna tröjor) som hjälpte oss till de olika platserna. Vi fick börja vid kassan utanför labbet, där betalade vi för testet (410 XCD per person). Sen uppför trappan till labbet för att registrera sig för provtagning. Här fick vi tala om att man vi ville ha svar via e-post. Sen vidare till provtagningsstället som ligger en bit bort, vid akutintaget. Vi kunde lämna sjukhuset ungefär 8.30, väldigt smidigt.
 4. Vi fick svar efter 24 tim
 5. Varje person som ska resa till SVG, ska fylla i Pre-travel form som finns på sidan
  https://stv.servicedx.com/formmgmt/travelform
 6. I mejlet som bekräftar att de tagit emot din anmälan, står det att du svarade Nej på sista frågan även om du svarade Ja.
  ”Are you in possession of a negative COVID-19 PCR test result from an accredited lab taken within 5 days of travel to Saint Vincent and the Grenadines?”
 7. Vidarebefordra bekräftelse-mejlet till coronavirustaskforcesvg@gmail.com och bifoga svaret på ditt PCR-test.
 8. Vi fick beslut om att vi var välkomna efter knappt 3 tim. Mejlet innehåller PDF-filen Request quarantine onboard.pdf som du mejlade i steg 1. Nu med stämpeln Approved på sista sidan, se bilden längre ner.
 9. Nu när du har ett beslut om att du är välkommen till SVG kan du checka ut från Grenada utan att riskera att inte bli insläppt i något annat land 🙂

Arrival in St Vincent

On arrival in St Vincent you must report when approaching the quarantine anchorage, we had read that it would be done about 1 hour before the estimated arrival. For arrival on Union Island, it was a little too early. We did not receive an answer until we could call them (+1 784 458 86 78), in this case the Bouganvilla Jetty.

Just outside the harbor, we called them on the VHF and asked for help to moor a buoy in the quarantine area (you have to stay by a buoy there). We are met by a dinghy and are shown to the buoy and we get help to get the mooring lines through the buoy. The quarantine area consists of the outer buoys in the harbor.

After about 1 hour, they call us on the VHF and ask if we can come to the quarantine bridge (Bouganvilla jetty) for PCR test in 15 min. It’s just us there, so it’s done quickly.

Vid ankomst till St Vincent ska man anmäla när man närmar sig karantänplatsen, vi hade läst att det skulle göras ca 1 timme innan beräknad ankomst. För ankomst till Union Island var det lite för tidigt. Vi fick inte svar förrän vi kunde ringa dem (+1 784 458 86 78), i det här fallet Bouganvilla Jetty.

Strax utanför hamnen ropade vi upp dem på VHF’n och begärde hjälp att angöra en boj i karantänområdet (man måste ligga vid boj där). Vi möts upp av jolle och blir visade till bojen där vi får hjälp att fästa förtöjningslinorna i bojen. Karantänområdet utgörs av de yttre bojarna i hamnen.

Efter ca 1 timme ropar de upp oss på VHF’n och frågar om vi kan komma till karantänbryggan (Bouganvilla jetty) för PCR-test om 15 min. Det är bara vi där, så det är snabbt avklarat.

To be continued when we are released from quarantine …

Fortsättning följer när vi släppts ut ur karantän …

En reaktion till “Grenada to SVG covid-19 protocol

Kommentarer är stängda.