Barbuda, here we come!

Now when we’re back in Antigua and Barbuda, we want to relive last season’s highlight, Barbuda, and prepare for a multi-week stay there. In the meantime, we also take the opportunity to check out the surroundings of English Harbor and are reminded that death is also present in paradise.

Nu när vi har kommit tillbaka till Antigua och Barbuda, vill vi återuppleva förra säsongens höjdpunkt, Barbuda och förbereder oss för en flera veckor lång vistelse där. Under tiden passar vi även på att kolla in omgivningen till English Harbour och blir påminda om att även döden finns närvarande i paradiset.

Cocoa Point, Barbuda

English Harbour

English Harbor is the name of the bay where Nelson’s Dockyard is located and in the mouth of the bay is Freemans Bay which is used as an anchorage by us sailors. It is a narrow anchorage with a poor anchor bottom with ancient anchors and chains on the bottom that you risk getting caught in with the anchor.

When we were there, a squall came and got several boats in operation. It was enough to hang out fenders on some boats and luckily no boat drifted ashore.

English Harbour är namnet på viken där Nelsons Dockyard ligger och i mynningen av viken ligger Freemans Bay som används som ankarplats av oss seglare. Det är en trång ankarplats med dålig ankarbotten med uråldriga ankare och kedjor på bottnen som man riskerar att fastna i med ankaret.

När vi låg där kom det en squall som fick flera båtar på drift. Det räckte att hänga ut fendertar på några båtar och som tur var drev ingen båt iland.

Since Freemans Bay is used by boats to check in to Antigua and is quarantined there, we could not stay and therefore moved to Falmouth Bay on the other side of Nelson’s Dockyard.

When we were about to leave Freemans Bay, Flying Penguin could not get the anchor up. The anchor chain had been twisted around a 2 m large prehistoric ship anchor. They were lucky, the boat neighbor Spring from Sydney, had diving equipment and helped them untangle the anchor chain.

Eftersom Freemans Bay används av båtar som ska checka in till Antigua och ligger i karantän där, kunde vi inte ligga kvar och flyttade därför till Falmouth Bay på andra sidan av Nelsons Dockyard.

När vi skulle lämna Freemans Bay kunde Flying Penguin inte få upp sitt ankare, ankarkedja hade snott sig kring ett förhistoriskt 2 m stort skeppsankare. De hade tur, båtgrannen Spring från Sydney, hade dykarutrustning och hjälpte dem att trassla loss ankarkedjan.

Nelsons Dockyard

Nelson’s Dockyard is an old British naval base and is now on the World Heritage List. As it is a sheltered harbor where large boats can fit, there are many super yachts moored there. As some of the crew members on Sally and Flying Penguin had shopping abstinence, we took the opportunity to visit the small shopping center that is there and the undersigned fell for a short-sleeved super nice shirt 🙂

Nelsons Dockyard är en gammal Brittiskt örlogsbas och nu är platsen med på världsarvslistan. Eftersom det är en skyddad hamn där stora båtar får plats, finns det många superyachts förtöjda där. Då vissa besättningsmedlemmar på Sally och Flying Penguin hade shoppingabstinens, passade vi på att besöka det lilla shoppingcenter som finns där och undertecknad föll för en kortärmad supersnygg skjorta 🙂

Preparations and death in Falmouth Bay

Before we leave for Barbuda, I need to service the engine and power generator, it’s time for filters and oil changes. In the meantime, there is chaos in the boat, but in the end the job is done and I have lost at least 2 kg in weight of all the sweat I have produced when I crawl around in the well-heated engine room.

Innan vi ger oss av till Barbuda behöver jag göra service på motor och elverk, det är dags för filter och oljebyte. Under tiden blir det kaos i båten, men till sist är jobbet gjort och jag har tappat minst 2 kg i vikt av all svett jag producerat när jag kryper runt i det väl uppvärmda maskinrummet.

After work, a reward awaits in the form of homemade “semla” (a cardimon bun filled with a kind of marzipan and whipped cream) and coffee. Håkan and Mirja, who have smelled the semel buns, took the dinghy to find out where the good smell comes from and was rewarded with a semla.

Efter jobb väntar belöning i form av hembakad semla och kaffe. Håkan och Mirja som också känt semeldoften tog jollen för att se vad det är som luktar så gott och blev belönade med var sin semla 🙂

Middle Ground Trail

We also took the opportunity to hike the Middle Ground Trail to get our legs moving a bit. This time I remembered to bring the drone and take some videos. The hike is just under 3 km in fairly hilly terrain. Since Carina only uses flip-flops, the requirement is that all our hikes can be done with flip-flops on your feet 🙂

Vi passade även på att vandra Middle Ground Trail för att få röra på benen lite. Den här gången kom jag ihåg att ta med drönaren och filma lite. Vandringen är knappt 3 km i rätt kuperad terräng. Eftersom Carina bara använder flip-flops är kravet att alla våra vandringar ska gå att göra med flip-flops på fötterna 🙂

Death in Falmouth Bay

After a few days of anchoring in Falmouth Bay, we see another boat being visited by a doctor and medical personnel. Later in the evening we see a boat neighbor drinking really drunk and shouting his despair that his friend has become ill without telling him and finally died in solitude on board his boat.

When it gets dark, the coast guard and police board the boat in full clothing. We see cameras flashing and headlights shining around inside the boat. We understand that they are investigating what happened and that they are taking the dead man from the boat. It feels very uncomfortable to be reminded of death, especially when you are in a paradise.

Since we left Falmouth Bay to sail to Barbuda pretty soon after this incident, we do not know how it went with the boat or the desperate boat neighbor.

Efter några dagar för ankare i Falmouth Bay ser vi en annan båt få besök av läkare och sjukvårdspersonal. Senare på kvällen ser vi en båtgranne dricka sig riktigt onykter och skrika ut sin förtvivlan över att hans vän har blivit sjuk utan att säga något och till sist avlidit i ensamhet ombord på sin båt.

När det blivit mörkt går kustbevakning och polis ombord på båten med heltäckande klädsel. Vi ser hur kameror blixtrar och strålkastare lysa runt inne i båten. Vi förstår att de undersöker vad som hänt och att de tar med sig den döde från båten. Det känns väldigt olustigt att bli påmind om döden, speciellt när man befinner sig i ett paradis.

Eftersom vi lämnade Falmouth Bay för att segla till Barbuda ganska snart efter denna händelse, vet vi inte hur det gick med båt eller den förtvivlade båtgrannen.

Jolly Harbour and Bird Island

As there is a more well-stocked grocery store in Jolly Harbor, we stopped there on the way to Barbuda. There we are joined by Dreamboat, 90 m long, one of the larger luxury boats we met in the Caribbean. We get to see another amazing sunset in the sea.

Eftersom det finns en mer välsorterad matbutik i Jolly Harbour, lägger vi till där på vägen till Barbuda. Där får vi sällskap av Dreamboat, 90 m lång, en av de större lyxbåtarna vi mött i Karibien. Vi får se ännu en fantastisk solnedgång i havet.

After grocery shopping, we continue to Great Bird Island in northeastern Antigua to cath up with Flying Penguin which has saild before us and is already there. We have heard that it should be nice there but was a little disappointed, maybe that we are spoiled or compare it to Cocoa Point and Tobago Cays. Had we not been in such a hurry to get to Barbuda, we would probably have changed anchorage and looked for a place to avoid the view of the large boatyard and power plant located at North Sound on one side of the lagoon. On the north side of the lagoon is Long Island which is a single large resort.

Efter matinköp fortsätter vi till Great Bird Island på nordöstra Antigua för att ansluta till Flying Penguin som gått i förväg och redan är där. Vi har hört att det ska vara så fint där men blev lite besvikna, kanske att vi blivit bortskämda eller jämförde med Cocoa Point och Tobago Cays. Hade vi inte haft så bråttom att komma iväg till Barbuda, hade vi nog bytt ankarplats och letat upp ett ställe där man slipper utsikten mot det stora båtvarv och kraftverk som ligger vid North Sound på ena sidan av lagunen. På norra sidan av lagunen ligger Long Island som är en enda stor resort.

To Barbuda

When we are going to sail up to Barbuda, it the wind comes from the north east 15-20 knots and to be able to saili all the way without tacking, we take the channel through the reef just north west of Green Island. We use both mainsail and genoa which have started to delaminate in several places. During the sailing up to Barbuda, the delaminations increase. Nevertheless, it is possible to use the sails all the way. It seems that the delamination mostly takes place where the sail is furled. It should be really nice with new sails. I have written more about delamination and the job of getting new sails in a separate blog.

När vi ska segla upp till Barbuda blåser det från nord ost 15-20 knop och för att kunna sträcksegla hela vägen tar vi vägen ut genom revet strax nord väst om Green Island. Vi använder både storsegel och genua som har börjat delaminera på flera ställen. Under seglingen upp till Barbuda ökar delamineringarna. Trots det går det att använda seglen hela vägen. Det verkar som om delamineringen mest sker där seglet är revat. Det ska verkligen bli skönt med nya segel. Jag har skrivt mer om delamineringen och jobbet att skaffa nya segel i en separat blog.

Up next

Finally we are back to Cocoa Point, a little paradise in the Caribbean archipelago. We have been planning to stay at Barbuda for several weeks.

Äntligen är vi tillbaka till Cocoa Point, ett litet paradis i den Karibiska övärden. Vi har planerat att stanna på Barbuda i flera veckor.


Freemans Bay, Antigua