Elsystem, del 3 – Symbolbeskrivning

I den här artikeln beskrivs symbolerna som används i elritningarna i del 3 – Delsystem.

En del symboler användes redan i förra artikeln och finns beskrivna i den. Den här bilden innehåller de symboler som har tillkommit i elritningarna i den här artikeln.

Battery selector

Det här är en elektrisk komponent som gör det möjligt att välja vilket batteri som ska anslutas till den elektriska kretsen.

OBS! Det finns batteriväljare som har ett läge till där båda batterierna kopplas parallellt vilket leder till att batteriet med lägst spänning laddar ur det andra batteriet.

Det kan stå 1+2 eller Both på det läget. Använd inte en sådan om du har olika typer av batterier i kretsarna eller de kan ha olika laddningsnivå.

Electrical circuit for direct power, DP

Den här kretsen saknar huvudströmbrytare vilket innebär att när batteriet är anslutet finns det ström i den här kretsen.

För att inte riskera att servicebatteriet tar slut när man har en sån här krets, behöver båten vara utrustad med automatisk laddare som inte kräver anslutning till landström, ex.vis solpaneler eller vindkraft med tillräcklig effekt att hålla batteriet laddat.

I kretsen ansluts ex.vis kylskåp, länspumpar och larm. Dessa har inga manuella strömbrytare i centralen, däremot kan de med fördel vara inkopplade via automatsäkringar som man kan manövrera manuellt för att på så sätt kunna bryta strömmen till dem. Det gör det även enklare att felsöka om det syns att en säkring är trasig.

Electrical circuit for broken power, BP

Den här kretsen har en huvudströmbrytare (main switch) som ansluter den till ett batteri.

De förbrukare som ansluts i den här kretsen ansluts via en säkring samt i vissa fall en centralt placerad strömbrytare. Exempel på sådana här förbrukare är navigationssystem, plotter, VHF och färskvattenpump. Dessa strömbrytare bör vara försedda med indikatorlampa som lyser när förbrukaren får ström.

Earth leakage breaker with fuse (RCBO), jordfelsbrytare

RCBO, Residual current breaker with overcurrent protection.

En komponent i ett 230V AC system som bryter kretsen till förbrukarna när det börjar gå ström till jord. Det här kan bl.a orsakas av att om en person får kontakt med en spänningsförande del och då leds det ström till jord genom personen, vilket är livsfarligt. En fungerande jordfelsbrytare kopplar bort strömmen innan det blir farligt för en människa.

Bilden nedan visar en 2-polig jordfelsbrytare. Att den är 2-polig innebär att både fas och nolla bryts vid fel.

I det här fallet har den även en inbyggd säkring som gör att den bryter spänningen när strömmen blir för stor som är fallet vid ex.vis en kortslutning av kretsen.

I sitt normala läge är den sluten och leder ström.

Fuse, säkring

Symbolen anger inte om säkringen är snabb (bryter direkt när strömmen blir för hög), långsam (den tål mer ström ett tag innan den bryter strömmen) eller vilken teknik som används. Ofta används den dock för s.k smältsäkringar. Det är säkringar som har en tunn ledare av metall som smälter av när det går för hög ström genom den. Det finns olika typer av smältsäkringar, i bilden nedan visas några olika sorter som är vanliga ombord.

Det är viktigt att kunna se om en säkring är hel. Säkringar med en tunn tråd bör sitta i en säkringshållare som indikerar med en lysdiod om säkringen har gått. Automatsäkringar brukar ha en knapp som ändrar läge och en del stora säkringar med tråd sitter så att det är enkelt att se om tråden är hel eller ej.

Smältsäkringar är gjorda av en metall som får högre resistans när temperaturen ökar vilket gör att de blir ännu varmare och därmed ännu högre resistans. På så sätt är resistansen låg när strömmen är inom säkringens marginal. Ju högre ström säkringen ska tåla, ju lägre resistans måste säkringen ha för att inte orsaka spänningsfall och värmeutveckling, se artikel om Ohm’s lag.

Det finns även s.k automatsäkringar som bygger på annan teknik än en metalltråd som smälter. Det gör att man inte behöver byta säkring när strömmen varit för hög. Bilden visar en 230V automatsäkring

Fuse with max current

Den här symbolen representerar en säkring som tål en viss maximal ström innan den bryter strömmen.

Fuse with breaker

En säkring som är kombinerad med strömbrytare. Det innebär att strömbrytaren kan öppnas antingen manuellt eller när strömmen blir för stor. Den här symbolen betyder att strömbrytaren är öppen i sitt normala läge (leder ingen ström).

Generic breaker (normally closed)

Det här en strömbrytare av något slag och i sitt normala läge är den sluten vilket betyder att den leder ström. När den aktiveras, öppnas den och strömmen bryts.

Generic breaker (normally open)

Det här en strömbrytare av något slag och i sitt normala läge är den öppen vilket betyder att den stoppar strömmen. När den aktiveras, sluts den och börjar leda ström.

Bilden nedan visar två vanliga typer av huvudströmbrytare för båtar.

Inlet for AC with PE

Stickuttag för växelspänning med anslutning av skyddsjord. Symbolen anger inte vilken typ av uttag det är (inomhus, utomhus, landström e.t.c)

Bilden nedan visar några typiska kontakter dit man ansluter landström.

Relay

Ett relä är en elektriskt styrd strömbrytare som är ansluten till två olika kretsar, en kontrollkrets och en kontrollerad krets. Kontakterna märkta med 85 och 86 ansluts till kontrollkretsen och används för att öppna/stänga en strömbrytaren i reläet. Strömmen i kontrollkretsen är mycket svagare än strömmen i den kontrollerade kretsen. Kontakterna 87 och 30 är anslutna till strömbrytaren för den starka strömmen i den kontrollerade kretsen. Bilden nedan visar ett relä för 24V som kan bryta en ström upp till 200A.

Kontakterna på ett relä är märkta med siffror och alla reläer av samma typ har samma markeringar.

  • 85 ansluts till minus-sidan i kontrollkretsen
  • 86 ansluts till plus-sidan i kontrollkretsen
  • 87 anlsuts till minus-sidan i den kontrollerade kretsen
  • 30 ansluts till plus-sidan i den kontrollerade kretsen

Remotely controlled relay

Att reläet är ”remote controlled”, innebär att kontrollkretsen är ersatt av en nätverksanslutning som gör att reläet kan styras från någon anna utrustning ansluten till nätverket. Bilden nedan visar ett sånt ”relä” som kan bryta en ström på 6A i den kontrollerade kretsen.

Behöver man kunna bryta en starkare ström kombinerar man enkelt det här reläet med ett kraftigare relä som saknar nätverksanslutning. Bilden nedan visar hur en sån här lösning används för det fjärrstyrda reläet C i delsystemet för 12V Service.

Shunt, measure current

En shunt mäter hur mycket ström som passerar in eller ut ur ett batteriet. Det görs genom att mäta spänningsfallet över en väldigt låg och exakt resistans i shunten. En låg resistans ger ett lågt spänningsfall även när strömmen är stor. Spänningsfallet i en typisk shunt för 500A är ungefär 50 mV (0.05V) vid max ström.

Vissa modeller ansluts på minuskabeln, medan andra ansluts till både plus och minus.

Shunten ska placeras nära batteriet eller batteribanken den mäter, detta för att kablarnas spänningsfall mellan batteri och shunt ska bli så litet som möjligt.

Bilderna nedan visar shuntar som ansluts till ett nätverk. Dessa shuntar har inbyggd förmåga att även hålla koll på batteriets laddningsnivå och skicka ut uppgiften på nätverket tillsammans med strömförbrukning.

En del nätverksanslutna shuntar kan även mäta batteriets temperatur med en sensor som sätts på batteriet och ansluts till shunten, det gör att batteritemperatur också kan skickas ut på nätverket.

I elritningarna i den här artikelserien används nätverksanslutna shuntar som ansluter både plus och minus, det gör att shunten även kan fungera som säkring samt mäta batterispänning. Bilden nedan visar en shunt där man kan montera en säkring på plus-ledaren.

Annons
%d bloggare gillar detta: