Maintenance in paradise

Now it’s the beginning of April and there are about 3 weeks left before we need to be ready to sail across the Atlantic back to Europe. We have finally got the new sails. Before we can leave the Caribbean, we need to fix a few things to get the boat ready to cross the Atlantic. We also want to take the opportunity to make one last visit to our favorite places, Nonsuch Bay and Cocoa Point.

Nu är det början av April och omkring 3 veckor kvar innan vi behöver vara klara att segla över Atlanten tillbaka till Europa. Vi har äntligen fått de nya seglena. Innan vi kan lämna Karibien behöver vi laga några saker för att göra båten redo att korsa Atlanten. Vi vill även passa på att göra ett sista besök på våra favoritplatser, Nonsuch Bay och Cocoa Point.

Me pumping out oil from the auxiliary engine
Continue reading “Maintenance in paradise”

Falmouth Bay again

After a short stop in Jolly Harbor to shop, we continue to Falmouth Bay where we will wait for our new sails and some other spare parts that will soon be delivered there. It will be a longer wait than planned as some deliveries will be delayed over a week. We are certainly used to waiting for things, but time goes by and our departure for Europe is getting closer and closer, and before that we need to fix these issues.

Efter ett kort stopp i Jolly Harbour för att handla, fortsätter vi till Falmouth Bay där vi ska vänta på våra nya segel och några andra reservdelar som snart ska levereras dit. Det kommer att bli en längre väntan än planerat eftersom leveransen blir försenad drygt en vecka. Vi är förvisso vana att vänta på saker men tiden går och vår avfärd mot Europa kommer närmare och närmare och innan dess behöver vi våra nya segel.

Continue reading “Falmouth Bay again”

One more visit to Cocoa Point

Before we sail back down to Antigua, want to make one last stop at our beloved Cocoa Point. Soon we will leave the Caribbean and sail back to Europe, so this may be the last time we have the opportunity to sail here. Flying Penguin goes directly to Antigua and promises to keep a space for us in Falmouth Bay when we get there.

Innan vi seglar tillbaka ner till Antigua, vill göra ett sista stopp vid vårt älskade Cocoa Point. Snart ska vi ju lämna Karibien och segla tillbaka till Europa, så det är ju kanske sista gången vi har möjlighet att segla hit. Flying Penguin går direkt till Antigua och lovar att hålla en plats åt oss i Falmouth Bay när vi kommer dit.

Sunset over Palmetto Point as seen from Cocoa Point
Continue reading “One more visit to Cocoa Point”

Spanish Point, Barbuda

We move to Spanish Point to get better protection from the wind that will increase and turn to the southeast. Although the Atlantic Ocean is on the other side of Spanish Point, it is more protected here than at Cocoa Point because the reef protects the entire southern side of the bay all the way to Cocoa Point. From our anchorage, we see the waves from the Atlantic breaking against the reef and sending large cascades of water high into the air as they hit the outside of Spanish Point.

Vi flyttar till Spanish Point för att få bättre skydd från vinden som ska öka och vrida mot syd ost. Även om Atlanten börjar på andra sidan Spanish Point, är man mer skyddad här än vid Cocoa Point eftersom revet skyddar hela södra sidan av bukten ända bort till Cocoa Point. Från vår ankarplats ser vi Atlantens vågor bryta mot revet och skicka stora vattenkaskader högt upp i luften när de träffar utsidan av Spanish Point.

Atlantic waves sending cascades of water 5 m up in the air
Continue reading “Spanish Point, Barbuda”

Frigate bird colony on Barbuda

In the northern part of Barbuda is one of the world’s largest colonies of Frigate birds. To visit it we first took a rather expensive trip by taxi from Shack-A-Kai to Codrington, pay a fee to be allowed to visit the nature reserve and finally a boat trip to the mangrove swamp where the colony is located.

På norra delen av Barbuda finns en av världens största kolonier med Fregatt-fåglar. Besöket innebär först en rätt dyr resa med taxi från Shack-A-Kai till Codrington, betala en avgift för att få besöka naturreservatet och till sist en båtfärd till mangroveträsket där kolonin ligger.

A male frigate bird showing how good he looks
Continue reading “Frigate bird colony on Barbuda”